+38 (04744) 3-20-11
Меню

071 «Облік і оподаткування» (магістри)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з обліку і оподаткування

Освітній рівень

Другий (магістерський). 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Профіль програми

Магістерська програма «Облік і оподаткування» логічно продовжує професійну підготовку фахівців з бухгалтерського обліку на якісно новому рівні, здатних розв’язувати сучасні нестандартні завдання, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, креативно мислити та діяти.

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні дисципліни – 45 кредитів та вибіркові дисципліни (варіативна компонента) – 45 кредитів. Вона відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України,  так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності

 • Опанування фундаментальними положеннями основ­них і альтернативних течій сучасної економічної думки, сутності і механізмів функціонування господарських систем з позицій основних шкіл сучасної економічної теорії.
 • Обізнаність та розуміння філософських засад, сучасних тенденцій і закономірностей глобальної економіки.
 • Набуття навичок науково обґрунтованого аналізу і прогнозування розвитку економіки України в умовах глобалізації.
 • Володіння загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосування набутих знань у науковій і педагогічній діяльності.
 • Володіння сучасними методами і методикою викладання у ВНЗ, в системі бізнес-освіти, професійної освіти та підвищені кваліфікації.
 • Опанування науково-теоретичних основ, методо­логічних й організаційних положень судово-бухгал­терської експертизи.
 • Здатність розуміти сутність, види, категорії, концепції соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку, механізми управління корпоративною соціальною відповідальністю.
 • Опанування теоретичних засад соціальної політики, розуміння зв’язків між соціальними наслідками економічних рішень і заходами соціального захисту населення.
 • Обізнаність та розуміння економічної сутності та знання класифікації об’єктів права інтелектуальної власності, механізмів їх захисту.
 • Володіння принципами побудови і використання економетричних моделей, оцінки їх параметрів для пояснення поведінки досліджуваних економічних явищ.

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Обізнаність нормативно-правовим забезпеченням процесів організації та ведення бухгалтерського обліку.
 • Володіння правовими та організаційними основами  аудиту в Україні й за кордоном.
 • Знання міжнародних нормативів аудиту і супутніх робіт.
 • Обізнаність в застосуванні принципів підготовки фінансових звітів за міжнародними стандартами до визнання, оцінки та подання статей (елементів фінансових звітів).
 • Здатність до складання фінансової, податкової та спеціальної звітності підприємств різних організаційно-правових форм діяльності.
 • Здатність документального оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій.
 • Опанування аспектами формування, теоретичні аспекти та методи формування консолідованої фінансової звітності.
 • Володіння інструментами управління витратами і стратегічного управлінського обліку.
 • Здатність застосовувати, аналізувати і оцінювати результати отримані з використанням інструментів управління витратами і стратегічного управлінського обліку.
 • Аналіз і оцінку результатів компанії від застосування методів трансфертного ціноутворення.
 • Володіння спеціальними  економічними та бухгалтерськими знаннями та професійними навичками.
 • Здатність обґрунтовувати і застосовувати методичний інструментарій виявлення та прогнозування проблем у бухгалтерському обліку.
 • Набуття теоретичних знань щодо побудови та функціонування сучасних інтелектуальних систем обробки даних в бухгалтерському обліку та навичок їх використання.
 • Розуміння методів, процесів та дій підприємства зі в контексті бухгалтерського та податкового обліку.
 • Опанування принципами комплексного системного управління бухгалтерським і податковим обліком.

3. Програмні результати навчання

 • Вміння аналізувати конкретні економічні ситуації з позицій різних шкіл сучасної економічної думки.
 • Виявляти тенденції та аналізувати закономірності  розвитку глобальної економіки.
 • Здатність застосовувати науково обґрунтовані методи аналізу і прогнозування розвитку економіки України в умовах глобалізації.
 • Інтерпретувати та представляти результати наукових досліджень, розробляти практичні рекомендації на їх основі, висувати нові гіпотези, прогнозувати тенденції.
 • Розробляти навчально-методичні матеріали, проводити заняття із використанням прогресивних форми навчання у ВНЗ, в системі бізнес-освіти, професійної освіти та підвищені кваліфікації.
 • Створювати систему управління судово-бухгалтерською експертизою, розраховувати ефективність проведення робіт із стандартизації, сертифікації та оцінювання якості.
 • Формувати механізми управління корпоративною соціальною відповідальністю, організовувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної відповідальності.
 • Аналізувати закономірності і основні тенденції та прогнозувати наслідки соціальної політики.
 • Користуватися різними формами набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності.
 • Застосовувати практичні навички в побудові економетричних моделей при вивченні економічних явищ і процесів, перевірці пропонованих і виявленні нових емпіричних залежностей, прогнозуванні.
 • Вміти використовувати методи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
 • Вміти розробляти порядок організації бухгалтерського обліку в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Володіти ефективними методами з організації та планування аудиторських перевірок фінансової звітності підприємства.
 • Знати вимоги міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
 • Вміти відображати на рахунках бухгалтерського обліку активи, зобов’язання, капітал, а також господарські процеси, що виникають в процесі ведення обліку за МСФЗ.
 • Вміти складати фінансову, податкову статистичну та спеціальну звітності.
 • Застосовувати методику складання бухгалтерської звітності суб'єктами підприємницької діяльності.
 • Систематизувати дані по відповідним ділянкам бухгалтерського обліку для складання звітності.
 • Здатність використання комп’ютер­них технологій в обліково-аналітичній діяльності.
 • Вміти обирати технологію, інструменти, методи консолідації фінансової звітності суб’єкта господарювання.
 • Вміти формувати зведену та консолідовану фінансову звітність підприємств.
 • Проводити аналіз показників консолідованих фінансових звітів.
 • Вміти застосовувати різноманітні види кошторисних систем і аналізувати виробничі і ринкові відхилення.
 • Розуміти і застосовувати аналіз «витрати - обсяг продукції - прибуток» для декількох видів продукції і в умовах невизначеності.
 • Вміти організовувати проведення судово-бухгалтерських експертиз в суворій відповідальності з встановленими правилами, прийомами, методами чинного законодавства України, з широким використанням  комп'ютерної техніки.                   

Професійні профілі випускників

Магістр з обліку і оподаткування здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

1210 Керівники підприємств, установ та організацій

Генеральний директор 

Голова колективного господарства

Голова правління

Директор (начальник, інший керівник) підприємства

Директор представництва

Директор філіалу

1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники

Головний бухгалтер

Головний економіст

Головний касир

Головний ревізор

Головний фахівець

Директор з економіки

Директор фінансовий

Директор розпорядник

Завідувач каси

Начальник контрольно-ревізійного відділу

Начальник планово-економічного відділу

Начальник управління

Начальник фінансового відділу

Начальник централізованої бухгалтерії

1311 Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі

Голова кооперативу (товариства, колективної ферми та ін.)

Директор (керівник) малого підприємства сільсько­гос­­подарського

1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості

Голова кооперативу промислового

Директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного

Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)

1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

Директор (керівник) малої торговельної фірми

Керуючий магазином

Комерсант

1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Асистент

Викладач вищого навчального закладу

2411.1 Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік) 

Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)

Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)

Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)

2411.2 Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

Аудитор

Аудитор систем якості

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

Бухгалтер-експерт

Бухгалтер-ревізор

Екологічний аудитор

Консультант з податків і зборів

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Облік і оподаткування» може продовжити навчання в університеті для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями:

 • «Економіка»;
 • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської дипломної роботи.

Форма навчання

Денна, заочна

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор Кучеренко Тамара Євгеніївна