+38 (04744) 3-20-11
Меню

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (магістри)

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування

Освітній ступінь

Другий (магістерський)

Спеціальні вимоги до зарахування 

Немає. зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні ( умови) положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає. зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

Магістерська програма «Фінанси, банківська справа та страхування» логічно продовжує професійну підготовку фінансистів на якісно новому рівні, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно мислити та діяти. Значна увага приділяється висвітленню новітніх напрямів у вітчизняній та зарубіжній фінансовій науці й практиці. Програма передбачає підготовку фахівців, які матимуть глибоку теоретичну й практичну базу з питань фінансів, банківської справи та страхування, а також вмітимуть застосовувати сучасні економіко-математичні методи для фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі фінансів, банківської справи та страхування. Програма реалізується в тісному співробітництві з авторитетними вітчизняними та зарубіжними науковими інституціями, консалтинговими й аналітичними центрами, аудиторськими компаніями, інвестиційними та страховими компаніями, провідними банківськими та бізнесовими структурами. Пріоритетом у роботі є поєднання наукових досліджень з навчальним процесом, впровадження новітніх технологій навчання. Програма відповідає сучасним європейським та державним стандартам України щодо вищої економічної освіти в контексті Болонського процесу. Випускники програми отримують диплом магістра державного зразка про повну вищу освіту.

Випускники магістерської програми отримують компетенції, які повністю відповідають сучасним вимогам працедавців: державних фінансових і фіскальних органів, фондів та інвестиційних компаній, страхових компаній, фінансово-кредитних установ, а також інших суб’єктів фінансової інфраструктури.

Термін навчання —1,6 / 1,9 роки.

Зміст і структура навчального плану програми передбачає і дає можливість її кооперування з магістерськими програмами європейських університетів для запровадження спільних магістерських програм.

Викладацький склад програми — 4 доктори наук, 5 професорів, 11 доцентів.

 Окремі дисципліни можуть викладатися англійською мовою.

Загальний обсяг навчальної програми – 90/78 кредитів ЄКТС,зокрема: нормативні дисципліни – 45 кредитів та вибіркові дисципліни (варіативна компонента) -   45 кредитів.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетенції

 1. Опанування фундаментальними положеннями основних і альтернативних течій сучасної економічної думки, сутності і механізмів функціонування господарських систем з позицій основних шкіл сучасної економічної теорії.
 2. Обізнаність та розуміння філософських засад, сучасних тенденцій і закономірностей глобальної економіки.
 3. Набуття навичок науково - обґрунтованого аналізу і прогнозування розвитку економіки України в умовах глобалізації.
 4. Володіння загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосування набутих знань у науковій і педагогічній діяльності.
 5. Володіння сучасними методами і методикою викладання у ВНЗ, в системі бізнес-освіти, професійної освіти та підвищенні кваліфікації.
 6. Опанування науково-теоретичних основ, методологічних й організаційних положень міжнародних розрахунків та  валютних операцій.
 7. Здатність розуміти сутність, види, категорії, концепції соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку, механізми управління корпоративною соціальною відповідальністю.
 8. Опанування теоретичних засад соціальної політики, розуміння зв’язків між соціальними наслідками економічних рішень і заходами соціального захисту населення
 9. Обізнаність та розуміння економічної сутності та знання класифікації об’єктів права інтелектуальної власності, механізмів їх захисту.
 10. Володіння принципами побудови і використання економетричних моделей, оцінки їх параметрів для пояснення поведінки досліджуваних економічних явищ.

2. Спеціальні (фахові,предметні) компетентності

Володіти емпіричними, фактологічними, теоретичними , концептуальними та методологічними знаннями  щодо сутності:

1.Фінансів як системи економічних відносин.

2. Грошово-кредитних відносин, як основи фінансової діяльності.

3. Фінансової стратегії і тактики держави .

4. Загальних методичних прийомів управління фінансовою системою.

5. Податкових відносин та податкового менеджменту.

6.Проведення страхових операцій, страхового бізнесу та хеджування ризиків суб’єктів господарювання.

7. Банківської справи та банківського менеджменту.

8.Бюджетних відносин та бюджетного менеджменту.

9. Вміння вирішувати практичні завдання бюджетного планування, аналізувати дохідну і видаткову частину бюджету, вести облік, складати звітність і застосовувати на практиці методи і форми бюджетного контролю.

10. Основ антикризового управління підприємствами.

11. Володіти основними елементами та системою методів і прийомів фінансового контролінгу

12.Володіти основами фінансового посередництва на фінансовому ринку.

13.Здійснювати операції з цінними паперами та їх похідними

3. Програмні результати навчання

 1. Аналізувати конкретні економічні ситуації з позицій різних шкіл сучасної економічної думки.
 2. Виявляти тенденції та аналізувати закономірності  розвитку глобальної економіки.

3. Здатність застосовувати науково – обґрунтовані методи аналізу і прогнозування розвитку економіки України в умовах глобалізації.

4. Інтерпретувати та представляти результати наукових досліджень, розробляти практичні рекомендації на їх основі, висувати нові гіпотези, прогнозувати тенденції.

5. Розробляти навчально-методичні матеріали, проводити заняття із використанням прогресивних форм навчання у ВНЗ, в системі бізнес-освіти, професійної освіти та підвищенні кваліфікації.

6. Створювати систему управління міжнародними розрахунками та валютними операціями, розраховувати їх  ефективність.

7. Формувати механізми управління корпоративною соціальною відповідальністю, організовувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної відповідальності.

8. Аналізувати закономірності і основні тенденції та прогнозувати наслідки соціальної політики

9. Користуватися різними формами набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності.

10. Застосовувати практичні навички в побудові економетричних моделей при вивченні економічних явищ і процесів та перевірці пропонованих і виявленні нових емпіричних залежностей.

 

Професійні профілі випускників з прикладами

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування здатний виконувати професійну роботу за такими групами (відповідно до ДК 003: 2010): керівники підприємств, установ і організацій; керівники малих підприємств без апарату управління; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; викладачі; інші професіонали; інші фахівці, а саме:

12. Керівники підприємств, установ та організацій.

1. 1210. Керівники підприємств установ та організацій .

1210.1. Керівники підприємств установ та організацій.

2. 1229. Керівники інших основних підрозділів.

1229.1. Керівні працівники апарату центральних органів державної влади.  1229.3. Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади.

3. 1231. Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів .

1231.Начальник відділу.

1231.Завідувач сектором.

1231.Заступник начальника відділу.

1231Провідний економіст.

1231Провідний спеціаліст.

4. 1239. Керівники інших функціональних підрозділів.

1239.Керівник бюро.

1239.Керівник групи.

1239.Завідувач господарством.

13. Керівники малих підприємств без апарату управління .

5. 1312.Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості.

1312.Директор малого підприємства.

1312.Керівник філії.

1312.Керівник представництва.

14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.

6. 1461.Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва.

1461.Менеджер з фінансів.

1461.Менеджер з лізингу.

1461.Менеджер зі страхування.

1461.Менеджер у сфері надання кредитів .

7. 1465. Менеджери (управителі) зі страхування життя та заощаджень.

1465.Менеджер зі страхування життя.

8. 1466. Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування.

 1466.Керівник відділу пенсійного фонду.

9. 1468. Менеджери (управителі) у допоміжній діяльності у сфері страхування .

1468.Менеджер зі страхування майна.

1468Менеджер зі страхування відповідальності.

1468.Менеджер з особового страхування .

10. 1475. Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління .

1475. Начальник відділу обліку і звітності .

ІІ. Професіонали

11. 2310.2. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів.

2310.2. Викладач.

2310.2. Асистент вищого навчального закладу.

12. 2320. Викладачі середніх навчальних закладів.

2320. Викладач середнього навчального закладу.

2320. Викладач професійного навчально-виховного закладу.

13 2411. Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку.

2441. Бухгалтер.

2441.Провідний бухгалтер.

2441.Аудитор.

2441.Бухгалтер-експерт.

2441.Бухгалтер-ревізор.

14. 2419.3 Професіонали державної служби.

2419.3 Заступник начальник відділу.

2419.3 Головний спеціаліст.

2419.3 Головний економіст.

2419.3 Головний ревізор-економіст.

2419.3 Головний казначей .

2419.3 Провідний спеціаліст.

2419.3 Провідний економіст.

2419.3 Провідний казначей.

2419.3 Спеціаліст 1 категорії.

15 2441. Професіонали в галузі економіки.

2441Науковий співробітник (економіка).

2441Економіст з планування.

2441Оглядач з економічних питань.

 2441Консультант з економічних питань.

2441Економічний радник..

2441Економіст з фінансової роботи.

       2441Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності.

2441Економіст.

2441Економіст з договірних та претензійних робіт.

2441Оцінювач ризиків (андеррайтер) у страхуванні .

16. 2441.2. Економісти.

2441.2. Головний економіст.

2441.2. Провідний економіст.

2441.2. Старший економіст.

2441.2. Економіст першої категорії.

14 2441.2. Економіст другої категорії.

2441.2. Економіст третьої категорії.

 

 

Доступ до подальшого навчання 

Магістр за спеціальністю «Фінансів, банківської справи та страхування» може продовжити навчання в університеті для здобуття  наукового ступеня  доктора філософії.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

 

Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом 90/78 кредитів та успішний захист магістерської дипломної роботи.

Форма навчання

Денна, заочна

Керівник  магістерскої програми 
Кандидат економічних наук, професор Бечко Петро Кузьмич