+38 (04744) 3-20-11
Меню

075 «Маркетинг» (магістри)

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з маркетингу

Освітній рівень

Другий (магістерський). 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Профіль програми

Магістерська програма «Маркетинг» логічно продовжує професійну підготовку фахівців з маркетингу на якісно новому рівні, здатних розв’язувати сучасні нестандартні завдання, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, креативно мислити та діяти.

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні дисципліни – 45 кредитів та вибіркові дисципліни (варіативна компонента) – 45 кредитів. Вона відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України,  так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності

 • Опанування фундаментальними положеннями основних і альтернативних течій сучасної економічної думки, сутності і механізмів функціонування господарських систем з позицій основних шкіл сучасної економічної теорії.
 • Обізнаність та розуміння філософських засад, сучасних тенденцій і закономірностей глобальної економіки.
 • Набуття навичок науково обґрунтованого аналізу і прогнозування розвитку економіки України в умовах глобалізації.
 • Володіння загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосування набутих знань у науковій і педагогічній діяльності
 • Володіння сучасними методами і методикою викладання у ВНЗ, в системі бізнес-освіти, професійної освіти та підвищені кваліфікації.
 • Опанування науково-теоретичних основ, методологічних й організаційних положень стандартизації і  сертифікації продукції та послуг.
 • Здатність розуміти сутність, види, категорії, концепції соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку, механізми управління корпоративною соціальною відповідальністю.
 • Опанування теоретичних засад соціальної політики, розуміння зв’язків між соціальними наслідками економічних рішень і заходами соціального захисту населення
 • Обізнаність та розуміння економічної сутності та знання класифікації об’єктів права інтелектуальної власності, механізмів їх захисту.
 • Володіння принципами побудови і використання економетричних моделей, оцінки їх параметрів для пояснення поведінки досліджуваних економічних явищ.

 

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Обізнаність та розуміння сучасних концепцій маркетингу.
 • Володіння методикою маркетингового стратегічного аналізу та обізнаність з його інструментами, різновидами маркетингових стратегій.
 • Розуміння сутності системоутворювальних зв’язків маркетингових підрозділів з іншими структурними підрозділами підприємства та взаємовідносин із зовнішніми організаціями ринкової інфраструктури.
 • Обізнаність з підходами та принципами до розробки організаційної структури маркетингових підрозділів підприємств і здатність їх застосовувати.
 • Володіння методами розробки та реалізації системи планів маркетингу.
 • Здатність обґрунтовувати і застосовувати методичний інструментарій виявлення та прогнозовання проблем у маркетинговій і комерційній діяльності.
 • Володіння методами управління фінансами для розв’язання стратегічних маркетингових задач.
 • Здатність застосовувати механізми маркетингового забезпечення товарної інноваційної політики підприємства.
 • Опанування принципів комплексного системного управління міжнародною маркетинговою діяльністю на підприємстві
 • Розуміння науково-методичних підходів до організації, планування та управління агромаркетинговою діяльністю підприємств.
 • Обізнаність з закономірностями виникнення і розвитку консалтингу в управлінні персоналом та технології надання консалтингових послуг.
 • Розуміння методів, процесів та дій підприємства зі створення брендів і управління їхніми активами.
 • Володіння методами маркетингових досліджень і моніторингу ефективності окремих видів і засобів комунікації, обізнаність з стратегіями і тактикою рекламної діяльності підприємства.
 • Набуття теоретичних знань щодо побудови та функціонування сучасних інтелектуальних систем обробки даних з ринкової та маркетингової діяльності суб’єктів підприємництва та навичок їх використання.
 • Опанування концепції та методології логістики і механізмів взаємодії логістичного менеджменту з маркетингом.

 

3. Програмні результати навчання

 • Аналізувати конкретні економічні ситуації з позицій різних шкіл сучасної економічної думки.
 • Виявляти тенденції та аналізувати закономірності та розвитку глобальної економіки.
 • Здатність застосовувати науково обґрунтовані методи аналізу і прогнозування розвитку економіки України в умовах глобалізації.
 • Інтерпретувати та представляти результати наукових досліджень, розробляти практичні рекомендації на їх основі, висувати нові гіпотези, прогнозувати тенденції.
 • Розробляти навчально-методичні матеріали, проводити заняття із використанням прогресивних форми навчання у ВНЗ, в системі бізнес-освіти, професійної освіти та підвищені кваліфікації.
 • Створювати систему управління якістю продукції та послуг на підприємстві, розраховувати ефективність проведення робіт із стандартизації, сертифікації та оцінювання якості.
 • Формувати механізми управління корпоративною соціальною відповідальністю, організовувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної відповідальності.
 • Аналізувати закономірності і основні тенденції та прогнозувати наслідки соціальної політики
 • Користуватись різними формами набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності.
 • Застосовувати практичні навички в побудові економетричних моделей при вивченні економічних явищ і процесів, перевірці пропонованих і виявленні нових емпіричних залежностей, прогнозуванні.
 • Провадити науково-дослідну роботу з удосконалення теорії та концепції маркетингу, їх упровадження і реалізацію.
 • Визначати стратегічні завдання і цілі маркетингової діяльності підприємства, обґрунтовувати та розробляти маркетингову стратегію підприємства.
 • Організовувати: системоутворювальні зв’язки маркетингових підрозділів з іншими структурними підрозділами підприємства; взаємовідносини із зовнішніми організаціями ринкової інфраструктури; комерційні зв’язки з цільовими аудиторіями.
 • Розробляти організаційну структуру служби маркетингу, добирати та навчати персонал для здійснення маркетингової і підприємницької діяльності на внутрішніх і зовнішніх ринках
 • Розробляти плани з різних напрямів маркетингової діяльності, забезпечувати контроль за їх виконанням та ефективністю, координувати виконання маркетингових планів і програм з іншими планами та програмами підприємства.
 • Розробляти плани та програми досліджень макро- та мікросередовища, прогнозувати кон’юнктуру внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків.
 • Розраховувати бюджет і визначати ефективність маркетингової діяльності.
 • Обґрунтовувати критерії вибору потенційних споживачів інноваційних товарів і послуг, формувати вимоги до нового продукту,  планувати заходи просування та продажу нових товарів, послуг та інших інноваційних продуктів.
 • Розробляти перспективні і оперативні плани зовнішньоекономічної маркетингової діяльності, визначати напрямки міжнародної співпраці,  організовувати нові канали збуту.
 • Організовувати, планувати та управляти розробленням і реалізацією системи планів маркетингу аграрних підприємств.
 • Консультувати працівників підприємства з питань маркетингової діяльності та надавати консалтингові послуги іншим суб'єктам.
 • Використовувати брендинг в управлінні маркетинговою активністю підприємства.
 • Організовувати маркетингові дослідження і моніторинг ефективності окремих видів і засобів комунікації, розробляти стратегії і тактику рекламної діяльності підприємства
 • Обґрунтовувати вибір відповідної методології, методики і моделі збирання інформації та аналізу результатів маркетингових досліджень, використання сучасних інтелектуальних систем обробки даних.
 • Формувати логістичну політику та планувати логістичні системи підприємства, діяльність каналів розподілу.

Професійні профілі випускників

Магістр з маркетингу здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

1210 Керівники підприємств, установ та організацій

Генеральний директор 

Голова колективного господарства

Голова правління

Директор (начальник, інший керівник) підприємства

Директор представництва

Директор філіалу

1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі

Завідувач ринку

Керівник торговельно-економічної місії

1233 Керівники підрозділів маркетингу

Директор з маркетингу

Директор комерційний

Начальник відділу збуту (маркетингу)

Начальник комерційного відділу

1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю

Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю)

1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

Начальник відділу зовнішньої кооперації

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

1311 Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі

Голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. ін.)

Директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського

1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості

Голова кооперативу промислового

Директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного

Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)

1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

Директор (керівник) малої торговельної фірми

Керуючий магазином

Комерсант

1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Асистент

Викладач вищого навчального закладу

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)

Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

Економіст із збуту

Експерт із зовнішньоекономічних питань

Консультант з маркетингу

Логіст

Професіонал з інноваційної діяльності

Рекламіст

Фахівець з державних закупівель

Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)

Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою

Фахівець із якості

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Маркетинг» може продовжити навчання в університеті для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями:

 • «Економіка»;
 • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської дипломноїроботи.

Форма навчання

Денна/заочна

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, доцент Пенькова Оксана Георгіївна