+38 (04744) 3-20-11
Меню

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (магістри)

Спеціальність 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Освітній рівень

Другий (магістерський). 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Профіль програми

Магістерська програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» логічно продовжує професійну підготовку фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  на якісно новому рівні, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні дисципліни – 45 кредитів та вибіркові дисципліни (варіативна компонента) – 45 кредитів. Вона відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України,  так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності

 • Опанування фундаментальними положеннями основних і альтернативних течій сучасної економічної думки, сутності і механізмів функціонування господарських систем з позицій основних шкіл сучасної економічної теорії.
 • Обізнаність та розуміння філософських засад, сучасних тенденцій і закономірностей глобальної економіки.
 • Набуття навичок науково обґрунтованого аналізу і прогнозування розвитку економіки України в умовах глобалізації.
 • Володіння загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосування набутих знань у науковій і педагогічній діяльності
 • Володіння сучасними методами і методикою викладання у ВНЗ, в системі бізнес-освіти, професійної освіти та підвищені кваліфікації.
 • Опанування науково-теоретичних основ, методологічних й організаційних положень стандартизації і  сертифікації продукції та послуг.
 • Здатність розуміти сутність, види, категорії, концепції соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку, механізми управління корпоративною соціальною відповідальністю.
 • Опанування теоретичних засад соціальної політики, розуміння зв’язків між соціальними наслідками економічних рішень і заходами соціального захисту населення
 • Обізнаність та розуміння економічної сутності та знання класифікації об’єктів права інтелектуальної власності, механізмів їх захисту.
 • Володіння принципами побудови і використання економетричних моделей, оцінки їх параметрів для пояснення поведінки досліджуваних економічних явищ.

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Володіння навичками аналізу та прогнозування явищ і процесів підприємницького середовища
 • Здатність діагностувати проблеми і розв’язувати комплексні завдання у сфері функціонування підприємницьких, торговельних та біржових організацій
 • Уміння проводити планування, організацію та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завдань проектів
 • Володіння методами аналізу та обробки аналітичних даних для прийняття управлінських рішень здійснення підприємницької діяльності, торгівлі та проведення біржових операцій
 • Спроможність планувати та організувати підприємницьку діяльність в сучасних умовах
 • Вміння використовувати спеціалізовані концептуальні знання для забезпечення інноваційного розвитку підприємницьких, торговельних та біржових організацій
 • Здатність використовувати знання із нормативно-правового регулювання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 • Здатність формувати та впроваджувати стратегії і тактики поведінки на товарних ринках, здійснювати організацію оптової та роздрібної торгівлі
 •  Уміння формувати та використовувати інформаційне забезпечення для вимірювання та управління комерційними ризиками
 • Здатність формувати та використовувати технологію реалізації митних процедур та документального супроводу експорту або імпорту товару та експертизи біржових, промислових і продовольчих товарів
 • Здатність формувати та використовувати стратегію мінімізації комерційних ризиків, шляхом їх уникнення та диверсифікації
 • Володіння сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями, включаючи методи отримання, обробки, зберігання та поширення інформації.
 • Розуміння проблем розвитку біржової торгівлі, а також сутності і організації біржової діяльності
 • Обізнаність із особливостями  зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання різних країн
 • Обізнаність  у використанні інформаційно-комунікаційних технологій електронного бізнесу для оперативної комерційної та фінансової діяльності підприємницьких структур.

3. Програмні результати навчання

 • Аналізувати конкретні економічні ситуації з позицій різних шкіл сучасної економічної думки
 • Виявляти тенденції та аналізувати закономірності та розвитку глобальної економіки
 • Здатність застосовувати науково обґрунтовані методи аналізу і прогнозування розвитку економіки України в умовах глобалізації
 • Інтерпретувати та представляти результати наукових досліджень, розробляти практичні рекомендації на їх основі, висувати нові гіпотези, прогнозувати тенденції
 •  Розробляти навчально-методичні матеріали, проводити заняття із використанням прогресивних форми навчання у ВНЗ, в системі бізнес-освіти, професійної освіти та підвищені кваліфікації
 •  Створювати систему управління якістю продукції та послуг на підприємстві, розраховувати ефективність проведення робіт із економічної безпеки підприємства
 •  Формувати механізми управління корпоративною соціальною відповідальністю, організовувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної відповідальності
 • Аналізувати закономірності і основні тенденції та прогнозувати наслідки соціальної політики
 •  Користуватись різними формами набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності
 • Застосовувати практичні навички в побудові економетричних моделей при вивченні економічних явищ і процесів, перевірці пропонованих і виявленні нових емпіричних залежностей, прогнозуванні
 • Аналізувати і прогнозувати явища та процеси підприємницького середовища, володіти формами та методами дослідження на основі новітніх теоретичних та прикладних досягнень
 •  Діагностувати проблеми і розв’язувати комплексні завдання у сфері функціонування підприємницьких, торговельних та біржових організацій на основі критичного осмислювання та використання інтегрованого міжпредметного інструментарію
 • Використовувати методологію керівництва проектами, проводити планування, організацію та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завдань проектів
 •  Демонструвати навички володіння методами аналізу та обробки аналітичних даних для прийняття управлінських рішень щодо здійснення підприємницької діяльності, торгівлі та проведення біржових операцій
 •  Проявляти вміння планувати та організувати підприємницьку діяльність в сучасних умовах, вміти розробляти стратегії та плани діяльності підприємства в цілому та його окремих підрозділів
 •  Забезпечувати здійснення  інноваційної діяльності розвитку підприємств та організацій в сучасних умовах, уміння здійснювати бізнес-планування інвестиційних проектів
 •  Володіти  знаннями з нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності
 • Застосовувати вміння з планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі оптової та роздрібної торгівлі, володіти методологією прогнозування, розробки стратегії та  тактики 
 • Досконало використовувати різноманітні методи, зокрема сучасних інформаційних технологій для управління комерційними ризиками
 •  Вміти використовувати нормативно-правове забезпечення під час реалізації митних процедур та документального супроводу
 • Застосовувати  наукові методи та моделі у сфері управління комерційними ризиками
 • Використовувати сучасні засоби збору, обробки, передачі економічної інформації, здійснювати пошук, обробку, систематизацію, класифікацію та аналіз інформації з різноманітних джерел
 • Володіти знаннями організації та законодавчо-правового регулювання біржової діяльності, як складового елементу інфраструктури ринку
 • Здійснювати управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємницьких структур, знати особливості комерційних операцій та правил укладання контрактів, методи їх техніко-економічного обґрунтування та митного оформлення, оцінки ефекту й ефективності їх здійснення
 • Використовувати інформаційно-комунікаційні технології та мережі як засоби виробництва з метою підвищення ефективності наявних або широкого, динамічного розвитку нових сегментів бізнесу та отримання стабільного соціально-економічного ефекту.

Професійні профілі випускників

Магістр з  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

1210 - Керівники підприємств, установ та організацій

Генеральний директор 

Голова правління

Директор (начальник, інший керівник) підприємства

Директор відділення

Директор представництва

Директор філіалу

1224 - Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі

Керівник торговельно-економічної місії

1229.1 - Головний інспектор 

Головний інспектор з контролю за цінами 

1233 - Керівники підрозділів маркетингу

Директор комерційний

Начальник комерційного відділу

1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

1314 - Директор (керівник) малої торговельної фірми 

Директор (керівник) малої торговельної фірми 

Керуючий магазином

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Асистент

Викладач вищого навчального закладу

2320 - Викладач професійно-технічного навчального закладу

Викладач професійно-технічного навчального закладу

2413.1 - Наукові співробітники (біржові операції)

Молодший науковий співробітник (біржові операції)

Науковий співробітник (біржові операції) 

Науковий співробітник-консультант (біржові операції) 

2413.2 - Професіонали у сфері біржової діяльності

Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Професіонал з корпоративного управління

Професіонал з торгівлі цінними паперами 

2414.1 - Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

Молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 

Науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 

2419.1 - Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва) 

2419.2 - Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 

Економіст із збуту

Консультант з ефективності підприємництва 

Фахівець з ефективності підприємництва 

Фахівець з раціоналізації виробництва 

2441.2 -  Економісти

Економіст

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності 

Економіст з договірних та претензійних робіт

Економіст з матеріально-технічного забезпечення

Економіст з планування 

Економіст із ціноутворення 

Економічний радник

Консультант з економічних питань 

Оглядач з економічних питань 

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» може продовжити навчання в університеті для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями:

 • «Економіка»;
 • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської дипломної роботи.

Форма навчання

Денна, заочна

Завідувач кафедри

Кандидат економічних наук, професор Семенда Дмитро Костянтинович.