+38 (04744) 3-20-11
Меню

073 "Менеджмент" (Логістика -магістри)

Назва спеціальності  

073 "Менеджмент"

Спеціалізація

"Логістика"

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Магістр з логістики

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визначення попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Магістр з логістики» передбачає ґрунтовну підготовку фахівців, здатних формулювати цілі та задачі логістичної діяльності підприємства, розробляти логістичну стратегію, узгоджувати її із загальною корпоративною стратегією.

Профіль програми

Освітня програма підготовки магістрів розрахована на 1,5 роки навчання і передбачає вивчення дисциплін професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки, дисциплін професійної та практичної підготовки в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Фахова компетентність

магістра з логістики передбачає:

 • знання і розуміння принципів та технологій формування логістичних систем на макро-, мезо- та мікрорівнях;
 • володіння методами спостереження, опису, класифікації, системного аналізу логістичної діяльності та уміння її організовувати на мікрорівні;
 • здатність застосовувати економіко-математичні моделі при формуванні оптимальної логістичної стратегії підприємства;
 • вміння оцінювати ефективність логістичної діяльності підприємства, організованої відповідно до обраної логістичної стратегії;
 • вміння застосовувати сучасні інформаційні технології в управлінні ланцюгами постачань підприємств;
 • розуміння сучасних тенденцій розвитку логістичних систем та інноваційних підходів до управління логістикою;
 • знання міжнародних стандартів та уміння їх використовувати в організації логістичної діяльності
 • здатність проектувати логістичні системи управління матеріальними потоками на мікрорівні;
 •  здатність розробляти організаційну структуру логістичного управління з урахуванням інтегрованої взаємодії всіх ланок логістичної системи;
 •  здатність забезпечувати координацію та регулювання відносин учасників логістичних систем та ланцюгів поставок;
 • здатність проектувати, планувати бюджет логістичних витрат та організовувати реалізацію управлінських логістичних рішень щодо їх оптимізації із одночасним дотриманням умови забезпечення необхідного рівня якості логістичних послуг;
 •  здатність визначати оптимальну інфраструктуру для організації руху матеріальних потоків;
 •  здатність визначати оптимальні схеми постачання матеріальних ресурсів на засадах ефективного партнерства;
 •  здатність визначати оптимальний розмір виробничих та збутових запасів на підприємстві;
 •  здатність оцінювати логістичний потенціал підприємства, визначати ефективність його використання, обирати напрями інноваційного розвитку.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітня програма формує систему компетентностей фахівця, що забезпечить його здатність розроблювати та впроваджувати інноваційні рішення в сфері управління логістикою підприємств.

Магістр з логістики має право займати такі посади: керівника підприємства; фахівця (менеджера) відділів (служб) логістики промислових, торговельних, аграрних підприємств, а саме: керівника відділу (логістики); директора з матеріально-технічного забезпечення (транспорту); начальника відділу (служби) транспорту (постачання, матеріально-технічного постачання, збуту, складу), менеджера з логістики (постачання, збуту), менеджера з транспортно-експедиторської діяльності, логіста-аналітика; фахівця в компаніях, що професійно здійснюють надання логістичних послуг (у транспортно-експедиційних, логістичних компаніях, міжнародних, складських комплексах і митних терміналах, дистрибутивних центрах); консультанта та експерта в компаніях, що здійснюють логістичний консалтинг та аутсорсинг; викладача навчального закладу; наукового співробітника.

Доступ до подальшого навчання

Випускники мають право продовжити освіту на наступному (третьому) освітньому-науковому рівні – доктор філософії.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Підсумкова атестація на здобуття кваліфікації  магістра з логістики проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи.

Підсумкову атестацію випускників здійснює Екзаменаційна комісія.

Умовою допуску студента до захисту кваліфікаційної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість – 1,5 роки