+38 (04744) 3-20-11
Меню

074 "Публічне управління та адміністрування" (магістри)

Назва спеціальності  

074 "Публічне управління та адміністрування"

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Магістр з "Публічного управління та адміністрування"

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визначення попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Магістр з публічного управління та адміністрування» передбачає ґрунтовну професійну підготовку фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в адміністративній діяльності, які спрямовані на суспільний розвиток і передбачають застосування певних теорій та методів науки публічного управління та адміністрування.

Профіль програми

Освітня програма підготовки магістрів розрахована на 1,5 роки навчання і передбачає вивчення дисциплін професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки, дисциплін професійної та практичної підготовки в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Фахова компетентність

магістра з публічного управління та адміністрування передбачає:

  • вміння на основі аналізу та синтезу інформації приймати рішення, розробляти та реалізовувати проекти у публічному урядуванні;
  • визначати особливості економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації і регіоналізації;
  • вміння розробляти пропозиції з організації сучасного врядування та управління на основі знань про політичні та адміністративні системи країн-членів ЄС;
  • вміння використовувати механізми інформаційних технологій електронного урядування в різних сферах публічного адміністрування;
  • здатність розробляти та застосовувати інструментарій аналізу політики та організаційних форм залучення громадськості до процесів опрацювання інформації та визначення напрямків розвитку публічних організацій.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітня програма формує фундаментальні знання та фахові навички з управління державними і муніципальними установами, громадськими об’єднаннями та некомерційними організаціями, використовуючи механізми електронного урядування в різних сферах публічного адміністрування.

Магістр з публічного управління та адміністрування підготовлений для роботи у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, вищих навчальних закладах, академічних установах, корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей, політичних партіях та громадських організаціях і здатний обіймати посади керівників, провідних і головних спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; спеціалістів місцевих державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, академічних установ, корпоративних установ та бізнес-структур, їх управлінь і відділів; посади радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, політичних партій та громадських організацій, спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад та громад, зокрема спеціаліста із державних закупівель, адміністратора з електронних закупівель, спеціаліста із зв’язків з громадськістю, державного соціального інспектора, адміністративного помічника, інспектора з кадрів, організатора по роботі з персоналом.

Доступ до подальшого навчання

Випускники мають право продовжити освіту на наступному (третьому) освітньому-науковому рівні – доктор філософії.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Підсумкова атестація на здобуття кваліфікації  магістра з публічного управління та адміністрування проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи.

Підсумкову атестацію випускників здійснює Екзаменаційна комісія.

Умовою допуску студента до захисту кваліфікаційної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість – 1,5 роки