+38 (04744) 3-20-11
Меню

074 "Публічне управління та адміністрування" (бакалаври)

Назва спеціальності  

074 "Публічне управління та адміністрування"

Кваліфікація освітня, що присвоюється

"Бакалавр з публічного управління та адміністрування"

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визначення попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Бакалавр з публічного управління та адміністрування» передбачає ґрунтовну професійну підготовку фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в адміністративній діяльності, які спрямовані на суспільний розвиток і передбачають застосування певних теорій та методів науки публічного управління та адміністрування.

Профіль програми

Освітня програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає вивчення дисциплін соціально-гуманітарної підготовки, дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, дисциплін професійної та практичної підготовки в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Бакалавр з публічного управління та адміністрування підготовлений як для продовження освіти по магістерській програмі за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування», так і до практичної діяльності.

Фахова компетентність

бакалавра з публічного управління та адміністрування передбачає:

  • здатність до аналізування та оцінювання соціальних процесів, розгляду суспільних явищ в конкретних історичних умовах та здійснення професійної діяльності;
  • вміння застосовувати інструменти демократичного врядування у сферах: державного і регіонального управління, соціального розвитку, публічних фінансів, комунікацій, конституційно-правових засад урядування, технологій управління людськими ресурсами, європейської співпраці;
  • здатність виконувати функції та процедури щодо планування, прогнозування, організації, бюджетування, оперативного управління, координації, звітності, контролю;
  • вміння визначати та аналізувати показники економічного розвитку на рівні території, галузі та відповідних господарських структур з метою прийняття управлінських рішень;
  • вміння використовувати механізми інформаційних технологій електронного урядування в різних сферах публічного адміністрування;
  • вміння розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження оптимальних форм і методів діяльності органів публічного адміністрування, враховуючи механізми розвитку громадянського суспільства;
  • здатність застосовувати інструментарій оцінювання ресурсного забезпечення, ризиків та ефективності заходів щодо впровадження оптимальних форм і методів діяльності органів публічного адміністрування, здійснювати техніко-економічне обґрунтування інноваційних проектів.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітня програма формує фундаментальні знання та фахові навички з управління державними і муніципальними установами, громадськими об’єднаннями та некомерційними організаціями, використовуючи механізми електронного урядування в різних сферах публічного адміністрування.

Бакалавр з публічного управління та адміністрування підготовлений для роботи в місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування і здатний обіймати посади в місцевих державних адміністраціях, їх управліннях і відділах: посади радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад та громад, зокрема спеціаліста із державних закупівель, адміністратора з електронних закупівель, спеціаліста із зв’язків з громадськістю, державного соціального інспектора, адміністративного помічника, інспектора з кадрів, організатора по роботі з персоналом, адміністративного секретаря, секретаря органу самоорганізації населення, референта з основної діяльності, помічника керівника підприємства (установи, організації), інструктора з організаційної роботи, інспектора з основної діяльності, інспектора з соціальних виплат, інспектора з ліцензування.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 074 "Публічне управління та адміністрування".

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Підсумкова атестація на здобуття кваліфікації  бакалавра з "Публічного управління та адміністрування" проводиться у формі складання комплексного кваліфікаційного екзамену.

Підсумкову атестацію випускників здійснює Екзаменаційна комісія.

Умовою допуску студента до складання комплексного кваліфікаційного екзамену є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість – 4 роки