+38 (04744) 3-20-11
Меню

202 "Захист і карантин рослин" (магістри)

Спеціальність 202 "Захист і карантин рослин"

Галузь знань   20 "Аграрні науки та продовольство"

 Кваліфікація, що присвоюється

Магістр зі спеціальності "Захист і карантин рослин"

Освітній рівень: другий (магістерський)

Спеціальні вимоги до зарахування

 Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

 Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

 Кваліфікація Магістр з "Захисту і карантину рослин" передбачає здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної підготовки в захисті і карантині рослин.

Профіль програми

 Освітня програма підготовки магістрів розрахована на 1,5 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами  соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної  підготовки і професійної та практичної підготовки  в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

 Магістр з захисту і карантину рослин підготовлений як для продовження навчання і здобуття третього (освітньо-наукового) рівня і до практичної діяльності, що вимагає передусім теоретичних агрономічних знань, організаційних і практичних навичок захисту сільськогосподарських рослин.

Фахова компетентністьМагістр з "Захисту і карантину рослин" передбачає: 

  • застосовувати методики щодо визначення та ідентифікації шкідливих організмів, проводити науково-обґрунтовану фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за механізмами контролю шкідливих організмів в агробіоценозах і управління ними на видовому і популяційному рівнях;
  • розробляти дієві наукові моделі та технологічні схеми визначення об'єктів регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у імпортно-експортній продукції і новітніх системах ведення рослинництва;
  • виявляти закономірності розвитку та розповсюдження комплексу шкідливих організмів і розробляти науково-обґрунтовані захисні заходи від поширених та карантинних шкідливих організмів;
  • розробляти математичні моделі сезонної і багаторічної динаміки чисельності регульованих шкідливих організмів та раціонально застосовувати наукові методи ліквідації шкідливих організмів поширених в Україні, ЄС та інших країнах світу;
  • здійснювати систематизацію чисельності регульованих шкідливих організмів за матеріалами наукових установ, а також електронних геоінформаційних служб країн світу;
  • проводити дослідження циркуляції шкідливих організмів із впровадженням методології управління ними на видовому і популяційному рівнях в агробіоценозах;
  • прогнозувати розвиток, розмноження і поширення ентомофагів та інших корисних організмів в природоохоронних технологіях і системах органічного виробництва;
  • розробляти науково-обґрунтовані комплексні заходи із захисту і карантину рослин для підприємств, установ, організацій усіх форм власності, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, переробкою, зберіганням, реалізацією і використанням продукції, здійснювати екологічно безпечну логістику в захисті і карантині рослин.

Професійні профілі випускників з прикладами

 Освітньо-професійна підготовка Магістра з "Захисту і карантину рослин" формує уміння та здатності для реалізації науково-дослідницьких і проектних, виконавських, консультативних, агрономічних і комунікативних виробничих функцій.

Магістр з "Захисту і карантину рослин" підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності: вирощування однорічних і дворічних культур (зернових, бобових і насіння олійних); вирощування рису, тютюну, прядивних, пряних, ароматичних і лікарських культур, вирощування квітів вирощування зрізаних квітів і квітів у бутонах вирощування насіння квітів, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, вирощування винограду, вирощування тропічних і субтропічних фруктів, вирощування цитрусових, вирощування зерняткових і кісточкових культур, вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників, вирощування культур для виробництва напоїв,  вирощування пряних, ароматичних і лікарських рослин, вирощування інших багаторічних культур, відтворення рослин, змішане сільське господарство, допоміжна діяльність у рослинництві, оброблення насіння для відтворення.

Магістр зі спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Національному класифікатору України: Класифікатор професій ДК 003:2010: дослідника із захисту рослин;  наукового співробітника (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа), інспектора і захисту рослин; агронома з захисту рослин.

 Доступ до подальшого навчання

 Магістр зі спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" підготовлений для подальшого здобуття третього (освітньо-наукового) рівня (доктора філософії) за спеціальністю 202 "Захист і карантин рослин"

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до Положення УНУС «Про рейтингову систему оцінювання знань».

 Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

 Державна атестація на здобуття кваліфікації Магістр з "Захисту і карантину рослин" в УНУС провадиться у формі написання і захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи.

 Державну атестацію випускників здійснює екзаменаційна комісія УНУС. Умовою допуску студента до захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

 Денна, тривалість – 1,5 роки.

Декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Сергій Васильович Щетина, канд. с.-г. н., доцент