+38 (04744) 3-20-11
Меню

203 "Садівництво та виноградарство "(магістри)

Спеціальність 203 "Садівництво та виноградарство"

Галузь знань   20 "Аграрні науки та продовольство"

 Кваліфікація, що присвоюється

Магістр зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство"

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Спеціальні вимоги до зарахування

 Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

 Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

 Кваліфікація Магістр зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" передбачає ґрунтовну агрономічну підготовку, здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі плодоовочівництва і виноградарства.

Профіль програми

Освітня програма підготовки магістрів розрахована на 1,5 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами  соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної  підготовки і професійної та практичної підготовки  в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

 Магістр зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" підготовлений, як для продовження навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня, так і до науково-дослідної практичної діяльності.

Фахова компетентність магістра зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" передбачає:

  • знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у  галузі садівництва та виноградарства;
  • здатність застосовувати нові підходи для аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення і самостійного вирішення проблем у професійній діяльності;
  • здатність формувати судження за умов недостатньої або обмеженої інформації, ясно і недвозначно доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців;
  • уміння використовувати результати наукових досліджень щодо забезпечення інтенсивних технологій, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур;
  • здатність обґрунтовувати завдання досліджень, самостійно організовувати і  обирати методи експериментальної роботи, інтерпретувати та представляти результати наукових експериментів, впроваджувати їх у виробництво;
  • уміння складати практичні рекомендації по використанню результатів наукових досліджень. Представляти їх у формі звітів, рефератів, публікацій та публічних обговорень;
  • проектно-технологічну діяльність: - готовність застосовувати різноманітні методологічні підходи до моделювання та проектування сортів, систем захисту рослин, елементів і прийомів сучасних технологій виробництва  плодоовочевої продукції та винограду;
  •  здатність використовувати інноваційні процеси в агропромисловому комплексі при проектуванні та реалізації екологічно-безпечних, економічно-ефективних технологій виробництва плодоовочевої продукції та винограду.

Професійні профілі випускників з прикладами

 Освітньо-професійна підготовка Магістр зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" формує уміння та здатності для реалізації дослідницьких, виконавських, консультативних, агрономічних і комунікативних виробничих функцій.

Магістр зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності: вирощування квітів, вирощування зрізаних квітів і квітів у бутонах,  вирощування насіння квітів, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, вирощування винограду, вирощування тропічних і субтропічних фруктів, вирощування цитрусових, вирощування зерняткових і кісточкових культур, вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників, вирощування культур для виробництва напоїв,  вирощування пряних, ароматичних і лікарських рослин, вирощування інших багаторічних культур, відтворення рослин, змішане сільське господарство, допоміжна діяльність у рослинництві, післяурожайна діяльність.

Магістр зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Національному класифікатору України: Класифікатор професій ДК 003:2010: Дослідник з плодоовочівництва і виноградарства.

 Доступ до подальшого навчання

Магістр зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" підготовлений для подальшого здобуття накового ступеня доктора філософії за спеціальністю 203 "Садівництво та виноградарство".

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до Положення УНУС «Про рейтингову систему оцінювання знань».

 Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

 Державна атестація на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" в УНУС проводиться у формі написання і захисту дипломної роботи

 Державну атестацію випускників здійснює екзаменаційна комісія УНУС. Умовою допуску студента до захисту дипломної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

 Денна, тривалість – 1,5 роки.

Декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Сергій Васильович Щетина, канд. с.-г. н., доцент