+38 (04744) 3-20-11
Меню

242 "Туризм" (бакалаври)

Назва спеціальності  

242 "Туризм"

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Бакалавр з "Туризму"

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визначення попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Бакалавр з туризму» передбачає ґрунтовну професійну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних аналізувати, формулювати і вирішувати проблеми розвитку підприємств туристичного бізнесу.

Профіль програми

Освітня програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає вивчення дисциплін соціально-гуманітарної підготовки, дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, дисциплін професійної та практичної підготовки в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Фахова компетентність

бакалавра з туризму передбачає:

 • здатність організувати туристичну діяльність, управляти адміністративно- управлінським механізмом регулювання діяльності в сфері туризму;
 • уміння обґрунтовано приймати управлінські рішення, розробляти стратегію розвитку туристичного підприємства;
 • уміння спілкуватися рідною та іноземною мовами у професійному середовищі;
 • здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для дослідження туристичних явищ і процесів;
 • здатність оцінювати ефективність туристичної діяльності;
 • здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в сфері туризму;
 • спроможність  розробляти і впроваджувати інновації в діяльність підприємств, нові форми обслуговування споживачів, досліджувати та оцінювати ефективність впливу інновацій на розвиток туризму;     
 • здатність удосконалювати бізнес-процеси підприємства;
 • здатність  формувати клієнтські бази та формувати програми лояльності споживачів;
 • готовність визначати  цілі і вирішувати задачі діяльності  щодо розвитку нових проектів у туристичному бізнесі;
 • спроможність прогнозувати розвиток туристичного бізнесу.

Професійні профілі випускників з прикладами

Випускники даного профілю мають високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: фахівець з туристичного обслуговування; організатор подорожей (екскурсій); екскурсовод; фахівець із організації дозвілля; фахівець із розвитку сільського туризму; фахівець із конференц-сервісу; фахівець із спеціалізованого обслуговування; інструктор спортивно-оздоровчого туризму (за видами туризму); фахівець із туристичної безпеки; інструктор-методист з туризму; інші технічні фахівці в галузі управління; інспектор з туризму.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр з туризму підготовлений для подальшого здобуття повної вищої освіти та освітнього ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризм».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Підсумкова атестація на здобуття кваліфікації  бакалавра з туризму проводиться у формі складання комплексного кваліфікаційного екзамену.

Підсумкову атестацію випускників здійснює Екзаменаційна комісія.

Умовою допуску студента до складання комплексного кваліфікаційного екзамену є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість – 4 роки