+38 (04744) 3-20-11
Меню

183 "Технології захисту навколишнього середовища зі спеціалізацією прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)" (бакалаври)

Спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища зі спеціалізацією прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)"

Галузь знань   18 – "Виробництво та технології"

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища зі спеціалізацією прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)"

Освітній рівень: другий  (магістерський) рівень.

Спеціальні вимоги до зарахування

 Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

 Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

 Кваліфікація магістр спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища зі спеціалізацією прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)" передбачає здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов

Профіль програми

 Освітня програма підготовки магістра розрахована на 1,5 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами  соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної  підготовки, професійної та практичної підготовки  в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Магістр спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища зі спеціалізацією прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)" підготовлений  для навчання за програмою третього (освітньо-наукового)  рівня вищої освіти і набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

      Фахова компетентність магістра екології  передбачає: 

  • знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування;
  • здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем;
  • здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності;
  • здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності;
  • здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців;
  • здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування;
  • здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог;
  • здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування;
  • здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей;
  • здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.

Професійні профілі випускників з прикладами

 Освітньо-професійна підготовка Магістра спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища зі спеціалізацією прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)"  формує уміння та здатності для реалізації науково-дослідних природоохоронних, інспектуючих, виконавських, консультативних і комунікативних виробничих функцій.

 Магістр  спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища зі спеціалізацією прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)" підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; водопостачання; каналізація, поводження з відходами; професійна, наукова та технічна діяльність; державне управління та оборона; обов’язкове соціальне страхування; надання інших видів послуг.

Магістр  спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища зі спеціалізацією прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)" може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Національному класифікатору України: Класифікатор професій ДК 003:2010:  Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи), науковий співробітник, науковий співробітник-консультант, інженер з охорони навколишнього середовища, інженер з техногенно-екологічної безпеки, інженер-контролер, інженер з відтворення природних екосистем, технік-еколог, еколог, експерт з екології.

 Доступ до подальшого навчання

 Магістр спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища зі спеціалізацією прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)" підготовлений для подальшого здобуття вищої освіти третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища зі спеціалізацією прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)".

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до Положення УНУС «Про рейтингову систему оцінювання знань».

 Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

 Державна атестація на здобуття кваліфікації магістра спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища зі спеціалізацією прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)" в УНУС проводиться у формі захисту дипломної роботи.

 Державну атестацію випускників здійснює екзаменаційна комісія УНУС. Умовою допуску студента до захисту дипломної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

 Денна, тривалість – 1,5 роки.

Декан факультету плодоовочівництва,  екології та захисту рослин                                   Сергій Васильович Щетина, канд. с.-г. н., доцент