+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища" (бакалавр)

183 «Технології захисту навколишнього середовища» (бакалавр)

 

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Кваліфікація, що присвоюється 

Бакалавр з технологій захисту навколишнього середовища

Освітній рівень

Перший (бакалаврський)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми

Освітньо-професійна, орієнтована на формування концептуального підходу до вивчення теоретичних основ і практичних заходів убезпечення довкілля. Використання блоку природничих та інженерних наук, елементів фізичного моделювання разом з практичною підготовкою на базах практик. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ і методів технологій захисту навколишнього середовища, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов

Загальний обсяг освітньої програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни вільного вибору – 63 кредити. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки фахівців даного профілю 

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

ЗК 1.  Здатність до абстракного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Знання і критичне розуміння предметної області та професійної діяльності

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною та  іноземною мовою.

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 6. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК 7. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства.

ЗК 8. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 9. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК 1. Здатність до попередження забруднення довкілля та кризових явищ і процесів.

ФК 2. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до роботи та використовувати сучасну техніку і обладнання для захисту та раціонального використання повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з відходами.

ФК 3. Здатність проводити спостереження та інструментальний і лабораторний контроль навколишнього середовища, впливу на нього зовнішніх факторів, з відбором зразків (проб) природних компонентів.

ФК 4. Здатність здійснювати контроль за забрудненням повітряного басейну, водних об’єктів, ґрунтового покриву та геологічного середовища.

ФК 5. Здатність до розробки методів і технологій поводження з відходами та їх рециклінгу.

ФК 6. Здатність до проектування систем і технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення їх функціонування.

ФК 7. Здатність до управління (розміщення і утилізація) відходами.

ФК 8. Здатність до забезпечення екологічної безпеки.

ФК 9. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля.

 

Програмні результати навчання

ПР 01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики,  фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних  інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері.

ПР 02. Вміти аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з метою отримання інформації, що необхідна для розв’язання природоохоронних завдань.

ПР 03. Вміти використовувати інформаційні технології та комунікаційні мережі для природоохоронних задач. 

ПР 04. Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні механізмів впливу людини на навколишнє середовище і процесів, що відбуваються у ньому.

ПР 05. Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти комплексними діями щодо їх реалізації.

ПР 06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку.

ПР 07. Здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні та організаційні заходи щодо запобігання забруднення довкілля. 

ПР 08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та нормативних показників стану довкілля.

ПР 09. Вміти проводити спостереження, інструментальний та лабораторний контроль якості навколишнього середовища, здійснювати внутрішній контроль за роботою природоохоронного обладнання на промислових об’єктах і підприємствах на підставі набутих знань новітніх методів вимірювання та сучасного вимірювального обладнання і апаратури  з використанням нормативно-методичної та технічної документації.

ПР 10. Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і промислових викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та технологій очищення компонентів довкілля.

ПР 11. Вміти застосувати знання з вибору та обґрунтування методів та технологій збирання, сортування, зберігання, транспортування, видалення, знешкодження і переробки відходів виробництва й споживання; оцінювати їх вплив на якісний стан об’єктів довкілля та умови проживання і безпеку людей.

ПР 12. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво перспективних природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки.

ПР 13. Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, ресурсоефективних і екологічно дружніх технологій в управлінні природоохоронною діяльністю, в тому числі, через системи екологічного керування відповідно міжнародним стандартам.

ПР 14. Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов завданням захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища.

ПР 15. Використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

 

Професійні профілі випускників

Бакалавр за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

3212. Інспектор з охорони природи

3439 Організатор природокористування

3439 Інспектор державний з екологічного нагляду

2149.2 Інженер з охорони навколишнього середовища;

2213.2 Інженер з охорони природних екосистем; Інженер з охорони тваринного світу;

3449 Інспектор державний;

3212 Інспектор з охорони природи;

3340 Лаборант (освіта);

1412 Менеджер (управитель) з природокористування;

2442.2 Фахівець з управління природокористуванням

 

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» може продовжити навчання в університеті як здобувач другого освітнього ступеня вищої освіти «Магістр».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, підготовлена і успішно захищена кваліфікаційна робота за фахом

Форма навчання

Денна

Гарант освітньої програми

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності Гурський Ігор Миколайович