+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Науки про Землю" (доктор філософії)

103 «Науки про Землю» (доктор філософії)

 

Спеціальність   103 «Науки про Землю»

Кваліфікація, що присвоюється 

Доктор філософії з наук про Землю

Освітній рівень

Третій (освітньо-науковий)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

Освітньо-наукова, дослідницька та прикладна. Підготовка висококваліфікованого фахівця з географії, раціонального природокористування, картографії та ГІС-технологій ступеня доктора філософії в галузі природничих наук за спеціальністю 103 «Науки про Землю», здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі наук про Землю, викладацької роботи у вищих навчальних закладах.

Загальний обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми – 60 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни вільного вибору  – 15 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки доктора філософії з наук про Землю 

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

ЗК 1. Креативність, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК 2. Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в міждисциплінарних областях

ЗК 3. Здатність приймати обґрунтовані рішення, планувати і здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій на основі цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в області історії і філософії науки

ЗК 4. Здатність до усного та письмового спілкування як українською, так і іноземною мовами

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями, а на їх підґрунті генерувати нові ідеї

ЗК 6. Здатність виявляти, ставити й розв’язувати наукові проблеми,  управляти науковими проектами, ініціювати організацію наукових досліджень в галузі природничих наук та вміти професійно презентувати результати своїх досліджень

ЗК 7. Здатність спілкуватися та співпрацювати з науковцями – представниками інших галузей природознавства, спроможність ефективно працювати в команді, зокрема участь у роботі вітчизняних та міжнародних дослідницьких колективів з вирішення науково-прикладних і науково-освітніх завдань

ЗК 8. Усвідомлення необхідності та дотримання норм наукової етики, авторського і суміжних прав інтелектуальної власності; сприйняття державної та міжнародної систем правової охорони інтелектуальної власності

ЗК 9. Здатність здійснювати професійну науково-дослідну та виробничу діяльність зберігаючи природне та культурне надбання

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК 1. Здатність до просторового мислення

ФК 2. Володіння навичками використання знань провідних вітчизняних та зарубіжних наукових шкіл, окремих вчених в галузі наук про Землю для трактування результатів власного наукового дослідження, зокрема для формалізації і алгоритмізації фахових прикладних задач в галузі наук про Землю

ФК 3. Знання предметної області конструктивної географії та здатність застосовувати конструктивно-географічні знання у практичних ситуаціях

ФК 4. Здатність до сприйняття часопросторовості ландшафту зокрема, вміння усвідомлювати, розпізнавати й досліджувати зв’язки між компонентами живої та неживої природи в рамках цього інтегрального утворення ( ландшафту)

ФК 5. Здатність усвідомлювати й характеризувати місце людини як складової біосфери, що трансформується в ноосферу, перетворюючи природні ландшафти у антропогенні

ФК 6. Уміння встановлювати й мотивувати міждисциплінарні зв’язки як з іншими науками про Землю, так і науками суспільно-гуманітарного циклу

ФК 7. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати проведених експериментів і досліджень,  застосовувати їх у науковій та практичній сфері, володіти методами і технологіями обробки просторової інформації, ГІС-технологіями та методами створення баз даних з використанням інтернет-ресурсів

ФК 8. Здатність до здійснення моніторингових досліджень на основі використання матеріалів дистанційних зондувань Землі, застосовувати результати досліджень для інформування населення щодо екологічного стану середовища та моніторингових досліджень небезпечних природних процесів

ФК 9. Здатність до побудови чисельних алгоритмів обробки та інтерпретації геоданих на основі аналітичних або стохастичних залежностей, залучення методів математичного моделювання для вирішення прикладних задач з вивчення геосфер Землі, зокрема на основі застосування стандартних математичних пакетів обробки інформації

ФК 10. Здатність вибудовувати й аналізувати екомережу країни та її регіонів, зокрема, виділяти, обґрунтовувати й картографувати об’єкти природно-заповідного фонду

ФК 11. Вміння розробляти структурно-логічну схему підготовки фахівців зі спеціальності 103 «Науки про Землю»

Програмні результати навчання

ПР 1. Володіти сучасними передовими теоретичними знаннями при виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності. Спираючись на сучасні технологічні досягнення, прагнути до удосконалення умінь і навичок у професійній та науковій діяльності

ПР 2. Аналізувати науково-дослідні проблеми та процеси для подальшого ініціювання та проведення комплексних досліджень в галузі інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових знань

ПР 3. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових положень та ідей, формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень в обраній сфері

ПР 4. Аналізувати сучасні наукові праці, виявляючи дискусійні та мало досліджені питання, здійснювати моніторинг наукових джерел інформації стосовно досліджуваної проблеми, встановлювати їх інформаційну цінність шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами

ПР 5. Використовувати на практиці методи природничо-наукових, гуманітарних та фахових дисциплін в різноманітних видах своєї професіональної діяльності з раціонального використання природних ресурсів

ПР 6. Знати процедуру встановлення інформаційної цінності та якості літературних і фондових джерел. Вміти з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології: визначати джерело та/або місце знаходження потрібної інформації в залежності від її типу; отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; обробляти та аналізувати отриману інформацію

ПР 7. Уникаючи суб’єктивізму оцінок, прагнути досягнення максимального рівня точності під час польових і лабораторних досліджень

ПР 8. Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз. Професійно презентувати результати своїх досліджень на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях, мати досвід практичного використання іноземної мови у науковій, інноваційній та педагогічній діяльності

ПР 9. Прагнути до ефективного ділового та наукового спілкування у творчому науковому колективі та на виробництві, дотримуючись принципів професійної етики, використовуючи соціологічні та психологічні методи

ПР 10. Уміти забезпечити сприятливий психологічний клімат в колективі; оцінювати професійний і моральний стан працівників колективу; вирішувати конфліктні та стресові ситуації

ПР 11. Проводити роз’яснювальну роботу щодо безпечних умов праці

ПР 12. Постійно підвищувати особистий інтелектуальний, професійний рівень, використовувати усі можливості, аналізувати результати різних аспектів професійної діяльності, збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти, вміння накопичувати знання і навички з різних аспектів професійної діяльності

ПР 13. Використовуючи знання державної і іноземної мови і здійснюючи професійну діяльність у всіх її видах, набути вміння логічно і послідовно доводити інформацію під час професійного та соціально-побутового спілкування у наукових колективах як в Україні так і за кордоном

ПР 14. Набути вміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоаналізу, толерантно ставитися до протилежних думок, брати участь в дискусіях, виборі оптимальних рішень

ПР 15. Мати здатність діяти соціально свідомо і відповідально на основі етичних мотивів, приймати обґрунтовані рішення, саморозвиватися і самовдосконалюватися, нести відповідальність за новизну наукових досліджень та прийняття експертних рішень, здатність мотивувати співробітників та рухатися до спільної мети

Професійні профілі випускників

Доктор філософії спеціальності «Науки про Землю» здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

1221 Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах

1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

2310.1  Доцент, докторант

2310.2. Асистент, викладач вищого навчального закладу

2112.1, 2442.1 Молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (метеорологія, археологія, географія та інш.)

2442.2 Географ

2148.2 Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища. галузях геологорозвідки, топографо-геодезичних робіт, картографії, гідрології, метеорології

Доступ до подальшого навчання

Доктор філософії спеціальності «Науки про Землю»  може продовжити навчання як здобувач наукового ступеня вищої освіти «Доктор наук»

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску

Завершена освітня складова освітньо-наукової програми обсягом 60 кредитів, підготовлена і успішно захищена наукова кваліфікаційна робота доктора філософії за фахом

Форма навчання

Денна, заочна

Гарант освітньої програми

Доктор географ. н., професор, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Сонько Сергій Петрович