+38 (04744) 3-20-11
Меню

201 “Агрономія” (магістри)

Галузь знань 20 “Аграрні науки та продовольство”

Спеціальність 201 “Агрономія”

Освітній ступінь другий (магістерський)

Кваліфікація 2213.1 “Агроном-дослідник”

Термін навчання 1 рік 6 місяців

Форма навчання денна

Спеціальні вимоги до зарахування

На навчання для здобуття освітнього ступеня “Магістр” за спеціальністю 201 “Агрономія” Уманський НУС приймає осіб, які здобули освітній рівень “Бакалавр” або “Спеціаліст”. Зарахування на основі освітнього ступеня “Бакалавр” за спеціальністю 201 “Агрономія” для здобуття освітнього ступеня “Магістр” за спеціальністю 201 “Агрономія” здійснюється за результатами фахових вступних випробування, а для осіб, які здобули бакалавра і спеціаліста за не спорідненою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового і фахових вступних випробувань.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація “Агроном-дослідник” передбачає формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері агрономії, спрямованих на вирішення комплексних задач по вирощуванню високоякісної продукції рослинництва в сучасному землеробстві.

Профіль програми

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік 6 місяців навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової і професійної та практичної підготовки в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Продовження навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 201 “Агрономія” кваліфікації “Доктор філософії з агрономії”. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Дослідницька, викладацька та адміністративна діяльність у сфері аграрної освіти, науки та виробництва, консультативно-дорадницька діяльність у сфері виробництва.  

Фахова компетентність магістра за спеціальністю 201 “Агрономія” передбачає:

 • здатність вільно спілкуватися державною та іноземною мовами;
 • вміти розробляти соціально-економічну суть підприємництва та його складові, систему фінансового обслуговування, капіталовкладення  і заходи щодо використання біржових операцій для забезпечення страхування цінових ризиків, пов’язаних з вирощуванням і реалізацією сільськогосподарської продукції;
 • вміти на основі набутих знань, розумінь та сучасних інформаційних технологій  надавати сільгоспвиробникам дорадчі послуги;
 • вміння визначати показники екологічного моніторингу і враховувати їх у моделях систем екологічного землеробства;
 • розробляти заходи активізації росту і розвитку рослин із врахуванням періодів, фаз, етапів онтогенезу та органогенезу;
 • розробляти заходи щодо створення сприятливих умов для проходження етапів органогенезу та проводити біологічний контроль за ростом і розвитком рослин за етапами органогенезу;
 • визначати фізіологічну роль основних макро- і мікроелементів, стимуляторів росту, вітамінів і проводити діагностику мінерального живлення в польових умовах;
 • розробляти заходи підвищення інтенсивності фотосинтезу залежно від сорту, умов кореневого живлення і факторів зовнішнього середовища, регіону.
 • вміти проводити аналіз посівних якостей насіннєвого матеріалу на відповідність державним стандартам України;
 • вміти розробляти систему контролю за збереженням насіннєвих фондів та складати календарні плани із сортооновлення і сортозаміни вирощуваних культур;
 • відповідно до нормативних вимог і правил з охорони праці в галузі, вміти розраховувати системи щодо покращення умов праці і впроваджувати безпечні технології;
 • компетентне проведення наукових досліджень у галузі;
 • вміти застосовувати фахові компетентності, щоб претендувати на керівні посади з агрономічних спеціальностей.

Професійні профілі випускників з профілями

Освітньо-професійна підготовка магістра за спеціальністю 201 “Агрономія” формує уміння та здатності для реалізації управлінських, консультативних, виконавських і комунікативних виробничих функцій.

Фахівець за спеціальністю 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД): діяльність з одержування продукції рослинництва; діяльність з одержування продукції тваринництва; надання допоміжних послуг у рослинництві і тваринництві.

Магістр за спеціальністю 201 “Агрономія” може виконувати таку роботу та обіймати наступні посади: керівника наукової та освітньої установи НААН та НАН України;  керівника обласного та районного управління агропромислового розвитку; керівника державної служби з охорони прав на сорти рослин; керівника сільськогосподарського  підприємства, у т.ч. фермерського; головного агронома обласного управління агропромислового розвитку; головного агронома та агронома районного управління агропромислового розвитку; головного агронома та агронома сільськогосподарського підприємства; агронома із захисту рослин; агронома з насінництва; провідного фахівця в системі обласних філій Державної установи «Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів»; експерта з моніторингу якості ґрунтів; агронома-дослідника; агронома-менеджера; менеджера-консультанта з агрономії; інспектора та експерта з якості насіння, садивного матеріалу і карантину; наукового співробітника державної служби з охорони прав на сорти рослин; наукового співробітника приватних фірм з вирощування насіннєвого і садивного матеріалу; інженера з охорони праці; наукового співробітника науково-дослідних установ галузі; наукового співробітника в освітніх закладах; викладача навчального закладу І–ІІ рівня акредитації.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю 201 “Агрономія” підготовлений для подальшого здобуття наукового ступеня вищої освіти за спеціальністю 201 “Агрономія”  “Доктор філософії з агрономії”.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до Положення Уманського національного університету садівництва “Про рейтингову оцінку діяльності студента Уманського НУС”.

Вимоги до випуску

Державна атестація на здобуття освітнього ступеня “Магістр” за спеціальністю 201 “Агрономія” в Уманському НУС проводится Екзаменаційною комісією у формі захисту магістерської роботи. Умовою допуску студента до державної атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі.