Меню

Що таке ЄКТС

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів. Розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує порівняння і визнання навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між закордонними навчальними закладами.

Загальна інформація

Уманський національний університет садівництва (УНУС) – заклад вищої освіти, що провадить діяльність на засадах інноваційності, науковості, патріотичного спрямування і відповідності запитам ринку праці та багатопрофільності. Університет має усталені традиції освітньої і наукової діяльності, серед яких базовими є професіоналізм, академічна свобода, прогресивність поглядів і наукових підходів, взаємна повага та довіра. Стратегічна ціль університету спрямована на формування системи ґрунтовної освіти європейського спрямування з урахуванням пріоритетів і домінант наукової думки, що мають на меті створення ідентично самобутнього навчально-наукового осередку, здатного генерувати та забезпечувати трансфер знань і наукових розробок у світовий освітньо-науковий простір і практичну діяльність.

Підготовка здобувачів вищої освіти у Уманському національному університеті садівництва здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами.

Здобуття вищої освіти на кожному рівні передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження:

  • молодшого бакалавра;
  • бакалавра;
  • магістра;
  • доктора філософії;
  • доктора наук.

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

Орієнтований на європейські стандарти освіти, університет має у своєму складі розширену систему структурних підрозділів, які забезпечують навчально-виховну роботу:

– сім відокремлених структурних підрозділів: 

– шість факультетів:

 

Структурні підрозділи:

–  Навчально-виробничий відділ. 

–  23 навчально-наукових лабораторії

 –  Центр професійно-кар'єрної орієнтації та доуніверситетської підготовки

–   Бібліотека

Центр міжнародної освіти та співпраці

– Центр культури і виховання студентів

– Інформаційно-обчислювальний центр 

Відділ моніторингу якості освіти

В Уманському національному університеті садівництва реалізовується:

програми початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти;

програми першого (бакалаврського) рівня;

програми другого (магістерського) рівня;

програми третього (освітньо-наукового) рівня;

спеціальності - у докторантурі.

 

Загальний контингент студентів в університеті станом на 25.05.2023 р. складав 4321 особа; з них здобувачів вищої освіти денної форми навчання – 3440 осіб і заочної форми навчання – 881 особа. Загальна чисельність аспірантів – 230 осіб.  

Навчальний процес на 27 кафедрах забезпечують 273 штатних науково-педагогічних працівників, серед яких 48 докторів наук, 183 кандидатів наук. 

 

Мова навчання - українська.

Адреса: 20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1

Тел.: (04744) 3-20-11, тел./факс: (04744) 3-20-41

E-mail: udau@udau.edu.ua