+38 (04744) 3-20-11
Меню

051 «Економіка» (магістри)

Спеціальність

051 «Економіка»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з економіки

Освітній ступінь 

   Другий (магістерський)
Спеціальні вимоги до зарахування 

Немає. зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні ( умови) положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає. зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Профіль програми

Магістерська програма з економіки побудована на основі поєднання  фундаментальної теоретичної підготовки з прикладними спеціалізаціями, що дає змогу ефективніше узгодити набуття відповідної кваліфікації із сучасними потребами практики. Студент програми має право комбінувати нормативний навчальний цикл спеціальності з  обраною спеціалізацією та з іншими вибірковими дисциплінами. З обраної спеціалізації студент готує та захищає магістерську (дипломну)  роботу. Програма виконується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, державними владними установами, провідними бізнесовими структурами, недержавними аналітичними центрами. Магістерська програма має три спеціалізації : «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка державного і приватного сектору».

Термін навчання —1,5 роки. Програма відповідає сучасним державним стандартам України та європейським щодо вищої економічної освіти в контексті Болонського процесу.

Зміст і структура навчального плану програми передбачає і дає можливість її кооперування з магістерськими програмами європейських університетів для запровадження спільних магістерських програм.

Викладацький склад програми — два доктора наук, професора, шість викладачів є кандидатами наук та доцентами.

 Окремі дисципліни можуть викладатися англійською мовою.
Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні дисципліни – 45 кредитів та вибіркові дисципліни (варіативна компонента) -   45 кредитів.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетенції

- Опанування фундаментальними положеннями основних і альтернативних течій сучасної економічної думки, сутності і механізмів функціонування господарських систем з позицій основних шкіл сучасної економічної теорії

- Обізнаність та розуміння філософських засад, сучасних тенденцій і закономірностей глобальної економіки

- Набуття навичок науково обґрунтованого аналізу і прогнозування розвитку економіки України в умовах глобалізації

- Володіння загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосування набутих знань у науковій і педагогічній діяльності

- Володіння сучасними методами і методикою викладання у ВНЗ, в системі бізнес-освіти, професійної освіти та підвищені кваліфікації

- Опанування науково-теоретичними основами, методологічними й організаційними положеннями у сфері охорони навколишнього середовища

- Здатність розуміти сутність, види, категорії, концепції соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку, механізми управління корпоративною соціальною відповідальністю

- Опанування теоретичних засад соціальної політики, розуміння зв’язків між соціальними наслідками економічних рішень і заходами соціального захисту населення

- Обізнаність та розуміння економічної сутності та знання класифікації об’єктів права інтелектуальної власності, механізмів їх захисту

- Володіння принципами побудови і використання економетричних моделей, оцінки їх параметрів для пояснення поведінки досліджуваних економічних явищ

 

2. Спеціальні (фахові,предметні) компетентності

- Здатність розробляти концептуальні і практичні рекомендації щодо вдосконалення систем економічного регулювання, поєднуючи знання універсальних закономірностей з розумінням специфіки розвитку української економіки

- Здатність самостійно здійснювати підготовку завдань і розробляти проектні рішення, враховуючи чинник невизначеності, розробляти відповідні методичні і нормативні документи, а також пропозиції та заходи щодо реалізації розроблених проектів і програм

- Здатність до прийняття рішень щодо перспектив, умов та можливостей роботи підприємств

- Володіння навичками реалізації комплексного підходу до аналітичної оцінки  діяльності підприємства, кількісної характеристики і якісної ідентифікації стану підприємств

- Здатність аналізувати соціально-значимі проблеми та процеси, що відбуваються в суспільстві, прогнозувати їх можливий розвиток у майбутньому

- Здатність розробляти варіанти управлінських рішень і обгрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної ефективності

- Здатність збирати, обробляти, систематизувати та узагальнювати інформацію про діяльність підприємства та його зовнішнє середовище.

- Здатність складати прогноз основних соціально-економічних показників діяльності підприємства, галузі, регіону і економіки в цілому.

- Здатність готувати аналітичні матеріали для оцінювання заходів у сфері економічної політики та ухвалення стратегічних рішень на мікро- і макрорівні.

- Здатність керувати економічними службами і підрозділами на підприємствах і організаціях різних форм власності, в органах державної та місцевої влади

- Здобуття необхідних теоретичних знань та практичних навичок із концептуальних засад управління сучасним підприємством на основі принципів контролінгу, координації і спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємства на досягнення оперативних та стратегічних цілей

- Розуміння теоретико-методологічних основ організації та функціонування податкової системи в межах податкової політики держави

- Розуміння складного комплексу суспільних відносин, що виникають у сфері державного управління

   -  Здатність застосовувати сучасні методи і методики викладання економічних  

     дисциплін у вищих навчальних закладах.

3. Програмні результати навчання

- Аналізувати конкретні економічні ситуації з позицій різних шкіл сучасної економічної думки

- Виявляти тенденції та аналізувати закономірності та розвитку глобальної економіки

- Здатність застосовувати науково обґрунтовані методи аналізу і прогнозування розвитку економіки України в умовах глобалізації

- Інтерпретувати та представляти результати наукових досліджень, розробляти практичні рекомендації на їх основі, висувати нові гіпотези, прогнозувати тенденції

- Розробляти навчально-методичні матеріали, проводити заняття із використанням прогресивних форми навчання у ВНЗ, в системі бізнес-освіти, професійної освіти та підвищені кваліфікації

- Створювати систему управління охороною навколишнього середовища, розраховувати ефективність проведення робіт із екології

- Формувати механізми управління корпоративною соціальною відповідальністю, організовувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної відповідальності

- Аналізувати закономірності і основні тенденції та прогнозувати наслідки соціальної політики

- Користуватись різними формами набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності

- Володіння практичними навичками побудови економетричних моделей при вивченні економічних явищ і процесів, перевірці пропонованих і виявленні нових емпіричних залежностей, прогнозуванні

- Уміння здійснювати моніторинг ефективності рішень у сфері економічної політики та реалізації макрополітики, оцінювати ефективність програм соціально-економічного розвит

- Володіння навичками адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність

- Володіння практичними навичками з ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання

- Уміння використовувати методичний апарат та інструментарій економічної діагностики для дослідження підприємства за різними аспектами його діяльності в конкурентному середовищі

- Уміння використовувати загальні положення економічної теорії для аналізу ефективності та наслідків втручання держави в ринковий механізм господарювання економічних суб'єктів

- Уміння самостійно виконувати фінансово-економічні розрахунки, пов’язані з аналізом і обґрунтуванням доцільності створення підприємств та їх об’єднань

- Володіння навичками застосування методичного інструментарію управління фінансами підприємств, операційною і інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання

- Уміння прогнозувати розвиток економічних явищ і процесів на рівні держави, регіонів, галузей, окремих ринків, підприємств, споживчого попиту з використанням сучасних технологій обробки інформації

- Здатність виконувати регулювання економічної діяльності підприємства, володіння навичками застосування методів для обґрунтування економічно ефективних управлінських рішень

- Володіння навичками організаційної та консультативної роботи

- Уміння застосовувати методичні прийоми контролю для оцінки законності та ефективності використання державних ресурсів та власності, систематизації, узагальнення, оформлення і реалізації результатів контрольних дій, що здійснюються державними органами

- Володіння навичками застосування знань з питань податкової політики держави для здійснення управління у сфері оподаткування

- Уміння виявляти і аналізувати стимулюючу дію різних договорів і розпоряджень, зокрема нормативно-правових документів на поведінку економічних агентів

- Володіння навичками викладання економічних дисциплін в освітніх установах різного рівня, вдосконалення та розробки навчально-методичного забезпечення економічних дисциплін.

 

Професійні профілі випускників з прикладами

Магістр з економіки здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт  відповідно до  Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій

  Генеральний директор 

Голова колективного господарства
Голова правління
Директор (начальник, інший керівник) підприємства

Директор об’єднання підприємств
Директор представництва
Директор філіалу 

1231. Керівники економічних та адміністративних підрозділів

Директор з економіки;

Керівник економічного підрозділу

1238. Керівники  проектів та програм

Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності

2412.2. Професіонали в галузі праці та зайнятості

Економіст з праці                 

Фахівець з аналізу ринку праці

2419.2.Професіонали в сфері маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.

Економіст зі збуту

Консультант з ефективності підприємництва

Консультант з раціоналізації виробництва

Професіонал з інноваційної діяльності

Фахівець з ефективності підприємництва

Фахівець з раціоналізації виробництва

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

2441.2. Економісти

Аналітик з інвестицій

Аналітик з кредитування

Економетрист

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

Економіст з договірних та претензійних робіт

Економіст з матеріально-технічного забезпечення

Економіст з міжнародної торгівлі

Економіст з планування

Економіст з податків і зборів

Економіст з фінансової роботи

Економіст із ціноутворення

Економічний радник

Консультант з економічних питань

Оглядач з економічних питань

Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 

Економіст з режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу 

Член виконавчого органу акціонерного товариства 
Член правління акціонерного товариства 
Член ревізійної комісії 
Член спостережної (наглядової) ради 

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Асистент

Викладач вищого навчального закладу

2441.1 Наукові співробітники (економіка)

2441.2 Економісти

Доступ до подальшого навчання 

Магістр за спеціальністю «Економіка» може продовжити навчання в університеті для здобуття  наукового ступеня  доктора філософії.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішний захист магістерської дипломної роботи.

Форма навчання

Денна, заочна

Керівник  магістерскої програми 
Доктор економічних наук, професор Мудрак Руслан Петрович