+38 (04744) 3-20-11
Меню

205 "Лісове господарство" (магістри)

Галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство"

Спеціальність 205 "Лісове господарство"

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з лісового господарства

Рівень кваліфікації

Магістр (другий цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

На навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 205 "Лісове господарство" Уманський НУС приймає осіб, які здобули освітній рівень "Бакалавр" або "Спеціаліст". Зарахування на основі освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 205 "Лісове господарство" для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 205 "Лісове господарство" здійснюється за результатами фахових вступних випробування, а для осіб, які здобули бакалавра і спеціаліста за не спорідненою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового і фахових вступних випробувань.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація "Магістр з лісового господарства" передбачає формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у галуззі лісового господарства.

Профіль програми

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік 6 місяців навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової, професійної та практичної підготовки в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Продовження навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 205 "Лісове господарство" кваліфікації "Доктор філософії". Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Дослідницька, викладацька та адміністративна діяльність у сфері аграрної освіти, науки та виробництва.

Фахова компетентність магістра за спеціальністю 205 "Лісове господарство" передбачає:

 • здатність вільно спілкуватися державною та іноземною мовами;
 • здатність розробляти технології вирощування посадкового матеріалу лісових рослин і проводити оцінку економічної ефективності та інноваційно-технологічних ризиків при впровадженні нових технологій;
 • здатність проводити оцінку ефективності використання матеріалів, устаткування, технологічних процесів на об'єктах лісового господарства;
 • здатність проводити лісівничі вимірювання і дослідження із вибором засобів вимірювання із заданими методиками;
 • здатність використовувати знання й практичні навички в галузі лісівничих дисциплін для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання;
 • Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел
  та нормативно-довідкових матеріалів;
 • Здатність вирішувати поставлені завдання з вирощування та формування високопродуктивних деревостанів на основі підбору і вивчення літературних та нормативних джерел, передового виробничого досвіду;
 • Здатність вирішувати поставлені завдання та сприяти веденню мисливського господарства в лісових масивах;
 • Здатність розробляти проектну документацію;
 • Здатність організовувати роботу колективів виконавців;
 • Здатність застосування на практиці принципів сталого розвитку, розуміння екологічних, соціальних і економічних наслідків своєї професійної діяльності;
 • Здатність розуміння та формування екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях;
 • Здатність викладання спеціальних предметів в освітніх організаціях, підвищення кваліфікації та тренінгу співробітників в інноваційної діяльності.

Професійні профілі випускників з профілями

Освітньо-професійна підготовка магістра за спеціальністю 205 "Лісове господарство" формує уміння та здатності для реалізації виробничо-технологічних, управлінських, науково-дослідних, проектно-конструкторських і педагогічних функцій.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю 205 "Лісове господарство" підготовлений для подальшого здобуття наукового ступеня вищої освіти за спеціальністю 205 "Лісове господарство" освітньо-наукового рівня з присвоєнням наукового ступеня "Доктор філософії".

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до Положення Уманського національного університету садівництва "Про рейтингову оцінку діяльності студента Уманського НУС".

Вимоги до випуску

Державна атестація на здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 205 "Лісове господарство" в Уманському НУС проводить Екзаменаційна комісія у формі захисту дипломної (магістерської) роботи. Умовою допуску студента до державної атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість - 1,6 років

Завідувач кафедри

Шлапак Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор