+38 (04744) 3-20-11
Меню

073 "Менеджмент" (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - магістри)

Назва спеціальності  

073 "Менеджмент"

Спеціалізація

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визначення попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності» передбачає ґрунтовну підготовку фахівців, здатних самостійно виконувати професійну діяльність у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; розвивати практичні навички дослідження та компетенції необхідні для здійснення процесу викладання та освітньо-методичної діяльності.

Профіль програми

Освітня програма підготовки магістрів розрахована на 1,5 роки навчання і передбачає вивчення дисциплін професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки, дисциплін професійної та практичної підготовки в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Фахова компетентність

магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності передбачає:

  • уміння отримувати, аналізувати, узагальнювати і використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень;
  • здатність обирати оптимальні варіанти співпраці з суб’єктами зовнішнього середовища;
  • навички використання основних методів управління, аналізу і розрахунку економічних показників зовнішньоекономічної діяльності організації;
  • здатність оцінювати економічний потенціал та динаміку розвитку зовнішньоекономічної діяльності організації;
  • навички проведення міжнародних кредитно-розрахункових і валютних операцій;
  • вміння визначати стратегію підприємства та розробляти перспективні плани;
  • здатність працювати з інформацією, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах;
  • здатність здійснювати комунікаційну діяльність;
  • володіння дослідницьким інструментарієм, необхідним для вдосконалення та перетворення управлінських систем.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітня програма формує фундаментальні знання та фахові навички з питань міжнародної торгівлі та політики, митного оформлення та кваліфікованого супроводу вантажів, пошуку іноземних партнерів, проведення ділових переговорів, здійснення кредитно-розрахункових та валютних операцій.

Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності здатний виконувати професійну роботу за такими угрупованнями (відповідно до ДК 003: 2010): керівники підприємств, установ і організацій; керівники малих підприємств без апарату управління; менеджери (управителі) приватних та державних підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та їх підрозділів; викладачі; інші професіонали та фахівці. Випускник може займати такі первинні посади: завідувач відділу (самостійного); завідувач відділу (в складі управління); завідувач сектору; заступник директора департаменту — начальник відділу; заступник начальника управління (самостійного) — начальник відділу; керівник головного управління; керівник служби; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники; начальник відділу зовнішньої кооперації; менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності; експерт із зовнішньоекономічних питань; консультант із зовнішньоекономічних питань; фахівець з державних закупівель; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; помічники керівників підприємств, установ та організацій; інспектор з експорту; агент з митного оформлення; митний інспектор; асистент; викладач вищого навчального закладу.

Доступ до подальшого навчання

Випускники мають право продовжити освіту на наступному (третьому) освітньому-науковому рівні – доктор філософії.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Підсумкова атестація на здобуття кваліфікації  магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи.

Підсумкову атестацію випускників здійснює Екзаменаційна комісія.

Умовою допуску студента до захисту кваліфікаційної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість – 1,5 роки