Меню

Присвоєння кредитів ЄКТС

Навчальний процес в Уманському НУС побудований на принципах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.

Облік навчального часу, вагомість дисциплін в навчальному плані та обсяг отриманих знань в Уманському НУС оцінюється в умовних одиницях – кредитах. Один кредит відповідає 30 академічним годинам аудиторних занять і самостійної роботи для опанування навчальної дисципліни.

60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного навчального року.

Для отримання першого (бакалаврсьго) рівня вищої освіти студенту необхідно набрати 240 кредитів, визначених навчальним планом підготовки бакалаврів відповідної спеціальності.

Для отримання  другого (магістерського)  рівня вищої освіти студенту необхідно набрати певну кількість залікових балів, визначену навчальним планом підготовки магістрів відповідної спеціальності. Кількість кредитів навчального плану підготовки магістрів дорівнює 90 кредитів.