+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Агрономія" (бакалавр)

Галузь знань 20 “Аграрні науки та продовольство”

Спеціальність 201 “Агрономія”

Освітній ступінь перший (бакалаврський)

Кваліфікація 3212 “Технолог із агрономії”

Термін навчання 4 роки

Форма навчання денна

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація “Технолог із агрономії” передбачає формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері агрономії, спрямованих на вирішення комплексних завдань з організації і технології виробництва високоякісної екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Профіль програми

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розрахована на чотири роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової,  загальноекономічної, професійної та практичної підготовки в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня за спеціальністю 201 “Агрономія”. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Практична діяльність, що вимагає передусім здатність розв’язувати фахові задачі та практичні проблеми в галузі сільськогосподарського виробництва.

Фахова компетентність бакалавра за спеціальністю 201 “Агрономія” передбачає:

 •  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 •  здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • здатність спілкуватися іноземною мовою;
 •  знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
 •  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 •  навички здійснення безпечної діяльності;
 •  здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 •  здатність працювати в команді;
 •  прагнення до збереження навколишнього середовища;
 •  базові знання з агрономічних дисциплін (рослинництво, землеробство, селекція і насінництво сільськогосподарських культур, агрохімія, агрометеорологія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, фітопатологія, ентомологія, фітофармакологія та інші);
 •  здатність вирощувати, розмножувати  сільськогосподарські культури та здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції;
 •  знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних з вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин;
 •  уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних задач;
 •  навички оцінювання, інтерпретації й синтезу теоретичної інформації та практичних, виробничих і дослідних даних в галузях сільськогосподарського виробництва;
 •  уміння застосування методів статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами в агрономії;
 •  уміння науково-обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин, з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище;
 •  здатність розв’язувати широке коло проблем та задач в процесі вирощування сільськогосподарських культур, шляхом розуміння їх біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів;
 •  навички управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах;
 •  вміти застосовувати фахові компетентності, щоб претендувати на первинні посади з агрономічних спеціальностей.

Професійні профілі випускників з профілями

Освітньо-професійна підготовка бакалавра за спеціальністю 201 “Агрономія” формує уміння та здатності для реалізації виконавських, управлінських, консультативних і комунікативних виробничих функцій.

Фахівець за спеціальністю 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Бакалавр” підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД): діяльність з одержування продукції рослинництва; діяльність з одержування продукції тваринництва; надання допоміжних послуг у рослинництві і тваринництві.

Бакалавр за спеціальністю 201 “Агрономія” може виконувати таку роботу та обіймати наступні посади: керівника сільськогосподарського підприємтсва, у т.ч. фермерського; головного агронома та агронома сільськогосподарського підприємства; агронома із захисту рослин; агронома-хіміка; агронома-менеджера; менеджера-консультанта з агрономії; бригадира рільничої та комплексно-механізованої бригади.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за спеціальністю 201 “Агрономія” підготовлений для подальшого здобуття повної вищої освіти за спеціальністю 201 “Агрономія” освітнього ступеня другий “магістерський”.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до Положення Уманського національного університету садівництва “Про рейтингову оцінку діяльності студента Уманського НУС”.

Вимоги до випуску

Державну атестацію на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 201 “Агрономія” в Уманському НУС проводить Екзаменаційна комісія у формі єдиного комплексного кваліфікаційного іспиту з основних фахових дисциплін. Умовою допуску студента до державної атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі.