Меню

Освітня програма "Агрономія" (бакалавр)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

зі спеціальності 201 Агрономія

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Кваліфікація: бакалавр з агрономії

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Робоча (проектна) група.

1. Кононенко Лідія Михайлівна – керівник (гарант) проектної групи, доцент кафедри рослинництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

2. Полторецький Сергій Петрович – професор кафедри рослинництва, доктор сільськогосподарських наук, професор.

3. Новак Андрій Васильович – доцент кафедри загального землеробства, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Залучені стейкголдери.

1. Непокрита Ілона Дмитрівна – студентка 32–а групи факультету агрономії (здобувач вищої освіти).

2. Кисіль Богдан Олегович – менеджер з продажу ТОВ «Сингента» (випускник факультету).

3. Климович Павло Володимирович – комерційний директор ТОВ “Хазера Україна” (Стратегічне шосе 16, м. Київ, 03028), кандидат сільськогосподарських наук (роботодавець).

Обсяг освітньої програми – 240 кредитів ЄКТС.

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Придатність до працевлаштування

Випускник програми відповідно до отриманої спеціальності здатний для організаційно-керівницької діяльності в системі аграрного сектору України. Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник може працевлашту­ватися на посади з наступними професійними назвами робіт: агроном (2213.2); агроном аеродрому (2213.2); агролісомеліоратор (2213.2); агрохімік (2213.2); асистент (2310.2); викладач вищого навчального закладу (2310.2), або виконувати первинні професії агротехнік (3212); агроном відділення (бригади, сільськогосподар­ської дільниці, ферми, цеху) (3212). 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

8. Навички здійснення безпечної діяльності.

9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

10. Здатність працювати в команді.

11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Фахові компетентності

1. Базові знання зі спеціалізованих підрозділів аграрної науки (рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист рослин).

2. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції.

3. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних з вирощуванням сільськогосподар¬ських та інших рослин.

4. Уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.

5. Навички оцінювання, інтерпретації й синтезу теоретичної інформації та практичних, виробничих і дослідних даних в галузях сільськогосподарського виробництва.

6. Уміння застосування методів статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами в агрономії.

7. Уміння науково-обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин, з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.

8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач в процесі вирощування сільськогосподарських культур, шляхом розуміння їх біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів.

9. Навички управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.

Програмні результати навчання

1. Аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для формування громадської позиції.

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

3. Обговорювати і пояснювати основи, що сприяють розвитку загальної політичної культури та активності, формуванню національної гідності й патріотизму, соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки й права.

4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.

5. Відтворювати знання української та іноземної мов, зокрема спеціальної термінології для проведення літературного пошуку.

6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному для володіння відповідними навичками в галузі агрономії.

7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.

8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.

9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збереженням природного різноманіття.

10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зональних умов.

12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.

13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогосподарської продукції відповідно до діючих вимог.

14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарської продукції відповідно до діючих вимог.

15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.

16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.

Національна кредитна мобільність – на основі двосторонніх договорів між Уманським національним університетом садівництва та закладами вищої освіти України.

Міжнародна кредитна мобільність – у рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Уманським національним університетом садівництва та навчальними закладами країн-партнерів.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти – на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою.