Меню

Освітня програма "Агрономія" (магістр)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

другого (магістерського) рівня вищої освіти

зі спеціальності 201 Агрономія

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Кваліфікація: магістр з агрономії

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Робоча (проектна) група.

1. Рябовол Людмила Олегівна – керівник (гарант) проектної групи, завідувач кафедри генетики, селекції рослин і біотехнології, доктор сільськогосподарських наук, професор.

2. Полторецький Сергій Петрович – професор кафедри рослинництва, доктор сільськогосподарських наук, професор.

3. Господаренко Григорій Миколайович – професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Залучені стейкголдери.

1. Танасійчук Ярослав Олександрович – магістрант 11 м-а групи факультету агрономії (здобувач вищої освіти).

2. Кисіль Богдан Олегович – менеджер з продажу ТОВ «Сингента» (випускник факультету).

3. Каленич Павло Євгенович – Директор агрофірми “СТОВ Ольгопіль” (Вінницька обл., Чечельницький район, с. Ольгопіль), кандидат сільськогосподарських наук (роботодавець).

Обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Придатність до працевлаштування

Фахівець підготовлений до роботи за видом діяльності згідно галузевого стандарту вищої освіти з напряму фахівці в галузі агрономії та Державного класифікатора професій ДК 003:2010. Вони можуть займати первинні посади: агроном, агроном з насінництва, агроном з селекції с.-г. культур, агроном по захисту рослин, агроном-дослідник, агроном-інспектор, агроном-плодоовочівник, агроном-рільник, головний агроном, головний спеціаліст-агроном в районних, обласних управліннях, керівник відділу в структурі управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, керівник підприємства, керуючий відділенням, лаборант, асистент або викладач у вищих навчальних закладах, науковий співробітник у науково-дослідних установах.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері агрономії при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

2. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

4. Здатність працювати в міжнародному контексті.

5. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.

6. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Фахові компетентності

1. Здатність керувати колективом, забезпечувати розвиток персоналу, толерантно сприймати соціальні, етнічні та культурні відмінності.

2. Здатність аналізувати та оцінювати сучасні проблеми, перспективи розвитку та науково-технічну політику в сфері агрономії.

3. Здатність створювати нові технології та застосовувати сучасні технології агрономії, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування сільськогосподарських культур.

4. Здатність оцінювати придатність земель для вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням вимог щодо забезпечення кількості та якості продукції.

5. Здатність розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах на основі спеціалізованих концептуальних знань, що включають сучасні наукові здобутки у сфері агрономії.

6. Здатність презентувати результати професійної та наукової діяльності фахівцям і нефахівцям.

7. Здатність самостійно організовувати та проводити наукові дослідження з використанням загальноприйнятих методів і стандартів ґрунтових і рослинних зразків.

8. Здатність до розробки та викладання навчальних дисциплін у закладах вищої та фахової передвищої освіти.

Програмні результати навчання

1. Використовувати методологію наукових досліджень, спеціальні методи та інструменти експериментальних досліджень, сучасні методи обробки даних для розв’язання складних задач агрономії.

2. Інтегрувати знання з різних галузей для розв’язання складних теоретичних та/або практичних задач і проблем агрономії.

3. Розробляти і реалізовувати економічно значущі виробничі і дослідницькі проєкти в сфері агрономії з урахуванням наявних ресурсів та обмежень, технічних, соціальних, правових та екологічних аспектів.

4. Здійснювати пошук необхідної інформації та оцінювати її в науково- технічній літературі, аналізувати, обробляти та оцінювати цю інформацію.

5. Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження в сфері агрономії, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки.

6. Оцінювати та аналізувати сучасний асортимент мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, продуктів біотехнологій з метою розробки науково обґрунтованих систем їхнього застосування.

7. Розробляти та реалізовувати проєкти екологічно безпечних прийомів і технологій виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей агроландшафтів та економічної ефективності.

8. Управляти робочими процесами, які є складними, непередбачуваними, приймати ефективні рішення, оцінювати та порівнювати альтернативи, аналізувати ризики.

9. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами для обговорення результатів професійної діяльності, досліджень та інноваційних проєктів у сфері аграрних наук та продовольства.

10. Здійснювати ефективне управління персоналом і ресурсами, забезпечувати професійний розвиток персоналу, об’єктивно оцінювати результати діяльності колективу та внесок його учасників до цих результатів.

11. Здійснювати бізнесове проєктування та маркетингове оцінювання виконання і впровадження інноваційних розробок.

12. Добирати оптимальну стратегію господарювання в агрономії, у тому числі за нечіткості цілей та невизначеності умов.

13. Надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії. 

Національна кредитна мобільність – на основі двосторонніх договорів між Уманським національним університетом садівництва та закладами вищої освіти України.

Міжнародна кредитна мобільність – у рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Уманським національним університетом садівництва та навчальними закладами країн-партнерів.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти – на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою.