+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Агрономія" (доктор філософії)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

зі спеціальності 201 Агрономія

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Кваліфікація: доктор філософії

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Робоча (проектна) група.

1. Полторецький Сергій Петрович – керівник (гарант) проектної групи, професор кафедри рослинництва, доктор сільськогосподарських наук, професор.

2. Рябовол Людмила Олегівна –завідувач кафедри генетики, селекції рослин і біотехнології, доктор сільськогосподарських наук, професор.

3. Господаренко Григорій Миколайович – професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства, доктор сільськогосподарських наук, професор.

4. Копитко Петро Григорович – професор кафедри загального землеробства, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Залучені стейкголдери.

1. Мусієнко Ліна Анатоліївна – аспірант 22 дф-а групи факультету агрономії (здобувач вищої освіти).

2. Климович Павло Володимирович – комерційний директор ТОВ “Хазера Україна” (Стратегічне шосе 16, м. Київ, 03028), кандидат сільськогосподарських наук (випускник факультету).

3. Каленич Павло Євгенович – Директор агрофірми “СТОВ Ольгопіль” (Вінницька обл., Чечельницький район, с. Ольгопіль), кандидат сільськогосподарських наук (роботодавець).

Обсяг освітньої програми – 60 кредитів ЄКТС.

Термін навчання – 4 роки.

Придатність до працевлаштування

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України випускник з професійною кваліфікацією доктор філософії може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт: науковий співробітник (агрономія), (2213.1), викладач вищого навчального закладу асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор (2310.1), директор малого промислового підприємства (фірми) (1312), директор професійно-виховного закладу (1210.1), директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1, директор науково- дослідного інституту (1221.2), головний ґрунтознавець (1237.1), біолог, біолог-дослідник (2211.1), інжененр дослідник, інженер з відтворення природних екосистем (2213.2).

Місце працевлаштування

ЗВО І–ІV рівнів акредитації (коледжі, інститути, академії, університети), Міністерство аграрної політики і продовольства України, науково-дослідні установи, обласні та районні управління сільського господарства, мережа державних установ «Держґрунтохорона» державні аграрні підприємства, промислові, інженерно- конструкторські та проектувальні організації, підприємства з одержання енергії та переробки твердих та рідких відходів, закладах екологічного та санітарного нагляду, центри із сертифікації продукції. Науково-дослідні установи з овочівництва і культивування грибів, с.-г. господарства різних форм власності з вирощування овочевих і баштанних культур, тепличні комбінати з вирощування овочів, квітів, грибні комплекси, насіннєві компанії-оригінатори насіння та його продажу.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми агрономії, в тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань і професійну підготовку.

Загальні компетентності

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2. Здатність спілкуватися держаною мовою як усно так і письмово.

3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

9. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

10. Здатність працювати в міжнародному контексті.

11. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

Фахові компетентності

1. Здатність формулювати наукову проблему, розробляти робочі гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети, оцінювати необхідні ресурси та час для реалізації, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань і професійних умінь з агрономії.

2. Здатність до комплексності проведення досліджень у галузі агропромислового виробництва та агрономії.

3. Вміння володіти інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку світових і вітчизняних агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур.

4. Вміння формалізовувати фахові прикладні задачі в галузі агропромислового виробництва, алгоритмізовувати їх.

5. Здатність до встановлення природних передумов застосування конкретних модифікацій і методів досліджень, вибору раціональної методики польових і лабораторних робіт та оцінки необхідної точності вимірювань і якості кінцевих побудов, що необхідно підтвердити на прикладі власного дослідження.

6. Здатність аналізувати, систематизувати й узагальнювати результати проведених експериментів і досліджень; на основі одержаних досліджень робити висновки, застосовувати їх у науковій і практичній діяльності.

7. Вміння обробляти експериментальні дані, встановлювати аналітичні і статистичні залежності між ними і досліджуваними параметрами.

8. Вміння розробляти систему експериментальних досліджень для практичного підтвердження теоретичних допущень, реалізувати її в агротехнологічному процесі.

9. Здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути визнана на національному та міжнародному рівнях.

10. Здатність брати участь у критичному діалозі, наукових дискусіях на міжнародному рівні, відстоювати свою власну позицію, до підприємництва та прояву ініціативи щодо впровадження у виробництво результатів дисертаційного дослідження.

11. Вміння користуватись нормативно-правовою базою й організовувати роботи згідно галузевих вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

12. Знання і дотримання норм наукової етики і академічної доброчесності.

Програмні результати навчання

1. Володіти передовими концептуальними та методологічними знаннями при виконанні науково-дослідницької та професійної діяльності.

2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання праць провідних вітчизняних і зарубіжних учених, фундамен-тальні праці у галузі дослідження, формулювати мету власного наукового дослідження, як складову загально-цивілізаційного процесу.

3. Володіти принципами фінансового забезпечення науково-дослідної роботи, структури кошто¬рисів на її виконання, підготовки запиту на отримання фінансування, складання звітної документації.

4. Знати процедуру встановлення інформаційної цінності та якості літературних і фондових джерел.

5. Знати принципи організації, нинішні форми здійснення освітньо-наукового процесу, його наукового, навчально-методичного та норма-тивного забезпечення, опрацювання наукових та інформаційних джерел під час підготовки занять, застосування активних методик викладання.

6. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових положень та ідей.

7. Ініціювати, організовувати та проводити комп¬лексні дослідження у науково-дослідницькій та інноваційній діяльності.

8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири нинішнього суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що мають розширю-вати і поглиблювати стан наукових досліджень з агрономії.

9. Аналізувати наукові праці, виявляти дискусійні та малодосліджені питання, здійснювати моніто¬ринг наукових джерел інформації стосовно досліджуваної проблеми, порівняльним аналі¬зом встановлювати їх інформаційну цінність.

10. На основі новітнього програмного забезпечення, з використанням існуючих теоретичних моделей, проводити професійну інтерпретацію отриманих матеріалів створюючи власні об’єкт-теорії.

11. Вільно спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадські¬стю у відповідній сфері наукової та професійної діяльності.

12. Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових публікаціях, у тому числі тих, що входять до переліку фахових вітчиз¬няних видань і міжнародних наукометричних баз.

13. Професійно презентувати результати своїх досліджень на вітчизняних і міжнародних наукових конференціях, семінарах, використо-вувати іноземну мову у науковій, освітній та інноваційній діяльності.

14. Використовувати новітні інформаційні та комунікативні технології під час спілкування, обміну інформацією, збору, аналізу, обробки й інтерпретації джерел.

15. Вміти працювати з різними джерелами, здійснювати, обробляти, аналізувати та систематизувати отриману інформацію.

16. Здійснювати організацію досліджень згідно вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

17. Мати здатність діяти соціально свідомо і відповідально, на основі етичних мотивів, приймати обґрунтовані рішення, саморозви-ватися і самовдосконалюватися.

18. Нести відповідальність за новизну наукових досліджень і прийняття експертних рішень, мотивувати співробітників рухатися до спільної мети.

Національна кредитна мобільність – на основі двосторонніх договорів між Уманським національним університетом садівництва та вищими навчальними закладами України.

Міжнародна кредитна мобільність – у рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Уманським національним університетом садівництва та навчальними закладами країн-партнерів.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти – на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою.