Меню

Освітньо–професійна програма Бізнес-економіка (магістр)

Спеціальність

051 «Економіка»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з економіки

Освітній ступінь 

   Другий (магістерський)
Спеціальні вимоги до зарахування 

Немає. Зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні ( умови) положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Положення про порядок визнання результатів навчання в інших ЗВО в УНУС  

Положення про порядок визнання в  УНУС результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіти 

 

Профіль програми

Магістерська освітньо-професійна програма орієнтована на використання студенто-центрованого. комплексного підходу до надання фундаментальних теоретичних знань та практичних навичок. Базується на сучасних наукових дослідженнях в галузі економіки і бізнесу. Передбачає отримання поглиблених знань з бізнес-економіки, сприяє формуванню аналітичних та організаційних навичок для здійснення ефективної економічної діяльності та приняття бізнес-рішень у відповідності до умов динамічного ринкового середовища і тенденцій сталого розвитку України.

Особливостями програми є:

Оволодіння фундаментальними та практичними знаннями з бізнес-економіки та обґрунтування соціально-економічних процесів сталого розвитку аграрної сфери економіки України. 

Окремі освітні компоненти викладаються англійською мовою для реалізації можливостей академічної мобільності та засвоєння закордонного досвіду економічної діяльності для подальшого працевлаштування.

Освітньо-професійною програмою передбачено проходження виробничої практики в підприємствах агропромислового спрямування.

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни соціально-гуманітарної  підготовки – 10,5 кредитів, дисципліни професійної та практичної підготовки – 36 кредитів, виробнича практика – 12 кредитів, підготовка та публічний захист кваліфікаційної роботи 7,5 кредитів.  Вибіркові навчальні дисципліни – 24 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетенції

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК4.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК5. Здатність працювати в команді.

ЗК6.Здатність розробляти та управляти проєктами.

ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК8.Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.

СК2.Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.

СК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.

СК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.

СК5.Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.

СК6.Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

СК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

СК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

СК9.Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері.

СК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

СК12. Здатність визначати та розв’язувати економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері агробізнесу в контексті сталого розвитку суспільства.

3. Програмні результати навчання

ПРН 1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

ПРН 2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.

ПРН 3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово.

ПРН 4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

ПРН 5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.

ПРН 6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.

ПРН 7.Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

ПРН 8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

ПРН 9.Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.

ПРН 10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.

ПРН 11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.

ПРН 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.

ПРН 13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

ПРН 14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.

ПРН 15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

 ПРН 16. Формулювати, аналізувати та приймати ефективні рішення у сфері агробізнесу в контексті сталого розвитку суспільства.

Професійні профілі випускників з прикладами

 

Магістр з економіки здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

1210 Керівники підприємств, установ та організацій

1221 Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі 

1221.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі 

1231 Керівники економічних та адміністративних підрозділів

1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин 

1238  Керівники  проектів та програм

1311 Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі

1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості

1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

2412.2  Професіонали в галузі праці та зайнятості

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)

2419.2 Професіонали у сфері маркетинг, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

2441 Професіонали в галузі економіки 

2441.1 Наукові співробітники (економіка)

2441.2  Економісти.

Доступ до подальшого навчання 

Магістр за спеціальністю «Економіка» може продовжити навчання за освітньо-науковим ступенем «доктор філософії»

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки:

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС  

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС 

Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішний захист кваліфікаційної роботи магістра

Форма навчання

Денна, заочна

Гарант  магістерської програми 
кандидат економічних наук, доцент Ревуцька Алла Олександрівна