+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма «Економіка» (бакалавр)

Спеціальність   051 «Економіка»

Кваліфікація, що присвоюється 
Бакалавр з економіки

Освітній ступінь
Перший (бакалаврський)

Спеціальні вимоги до зарахування
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Положення про порядок визнання результатів навчання в інших ЗВО в Уманському НУС

Положення про порядок визнання в Уманському НУС результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Профіль  програми 

Програма, розроблена відповідно до місії та стратегії університету, спрямована на формування та розвиток професійних компетентностей в процесі підготовки фахівців, здатних до практичної реалізації отриманих знань у науці, виробництві та бізнесі, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв'язання завдань у сфері економіки, відповідають європейському рівню, стилю, якості освіти та результативності наукової діяльності. Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі економічних дисциплін, враховує специфіку роботи підприємств, установ та організацій різних форм власності, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких здобувач визначає професійну та наукову кар’єру.

Особливостями програми є:

-       застосування в процесі навчання інтерактивних, комбінованих і проблемних лекцій із залученням фахівців та представників роботодавців, віртуальних бізнес-симуляторів, кейс-методів, тренінгів, семінарів, дискусій.

-       використання пакетів прикладних програм з організації, аналізу, планування та контролю бізнес-процесів, що застосовуються сучасними підприємствами, установами та організаціями.

-       використання інноваційно-педагогічних технологій навчання на основі платформи дистанційного навчання Moodle.

-       поглиблене вивчення іноземної мови для реалізації можливостей академічної мобільності та засвоєння закордонного досвіду економічної діяльності для подальшого працевлаштування.

-       академічний зміст програми, орієнтований на засвоєння програмного матеріалу фахових дисциплін,  має чітку передбачає обов’язкове проходження навчальної та виробничої практики організаціях, установах та підприємствах різних форм власності.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни соціально-гуманітарної  підготовки – 22 кредити, дисципліни математичної та загальноекономічної підготовки – 43 кредити, дисципліни професійної та практичної підготовки – 175 кредитів.  Вибіркові навчальні дисципліни – 60 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

 

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
 • Здатність бути критичним і самокритичним.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Навички міжособистісної взаємодії.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ  функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
 • Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
 • Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
 • Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
 • Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
 • Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
 • Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та
  аналітичних звітів.
 • Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
 • Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
 • Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
 • Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

 

Програмні результати навчання

 • Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.
 • Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.
 • Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
 • Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
 • Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
 • Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
 • Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 • Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
 • Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
 • Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 • Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
 • Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
 • Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
 • Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.
 • Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
 • Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.
 • Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.
 • Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів. ефективності, ризики та можливі наслідки.

 

 

 

Професійні профілі випускників

Бакалавр за спеціальністю «Економіка» здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

2412.2 Аналітик у сфері професійної зайнятості 

2412.2 Економіст з праці 

2412.2 Експерт з регулювання соціально-трудових відносин 

2412.2 Експерт з умов праці 

2414.2 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 

2419.2 Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

2419.2 Фахівець з раціоналізації виробництва 

2441.2 Аналітик з інвестицій 

2441.2 Аналітик з кредитування 

2412.2 Експерт із соціальної відповідальності  

2441.2 Економетрист 

2441.2 Економіст 

2441.2 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності 

2441.2 Економіст з договірних та претензійних робіт 

2441.2 Економіст з матеріально-технічного забезпечення 

2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі 

2441.2 Економіст з планування 

2441.2 Економіст з податків і зборів 

2412.2 Економіст з праці 

2441.2 Економіст з фінансової роботи 

2419.2 Економіст із збуту 

2441.2 Економіст із ціноутворення 

2441.2 Економіст обчислювального  центру 

2122.2 Економіст-демограф 

2122.2 Економіст-статистик 

2441.2 Економічний радник 

2441.2 Консультант з економічних питань 

2441.2 Оглядач з економічних питань.

 

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за спеціальністю «Економіка» має можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

 

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений атестаційний комплексний кваліфікаційний екзамен з дисциплін фахової підготовки.

Форма навчання
Денна, заочна

Гарант освітньої програми
Кандидат  економічних наук, доцент  Смолій Людмила Василівна