Меню

Освітня програма «Облік і оподаткування» (магістр)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр  обліку і оподаткування

Освітній рівень

Другий (магістерський). 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Профіль програми

Магістерська програма «Облік і оподаткування» логічно продовжує професійну підготовку фахівців з бухгалтерського обліку на якісно новому рівні, здатних розв’язувати сучасні нестандартні завдання, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, креативно мислити та діяти.

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні дисципліни – 66 кредитів та вибіркові дисципліни (варіативна компонента) – 24 кредити. Освітня програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, Стандарту вищої освіти за другим (магістерським) рівнем, міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу. 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з  вимогами менеджменту підприємства.

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків. 

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. 

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації. 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх пслуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору. 

СК9. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.

Спеціальні компетентності з урахуванням особливостей освітньої програми

СК11. Здатність здійснювати облік, аналіз, аудит та оподаткування діяльності аграрних підприємств для управлінських цілей.

3. Програмні результати навчання

 • ПРН01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління. 
 • ПРН02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження. 
 • ПРН03. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні результатів досліджень та інновацій. 
 • ПРН04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання. 
 • ПРН05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання. 
 • ПРН06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації. 
 • ПРН07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 
 • ПРН08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 
 • ПРН09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 
 • ПРН10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 
 • ПРН11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання. 
 • ПРН12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 
 • ПРН13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики. 
 • ПРН14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. 
 • ПРН15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику. 
 • ПРН16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами. 
 • ПРН17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
 • ПРН18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями. 
 • ПРН19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 
 • Спеціальні результати навчання з урахуванням особливостей освітньої програми
 • ПРН20. Вміти здійснювати облік, аналіз, аудит та оподаткування діяльності аграрних підприємств для формування своєчасної, достовірної інформації в системі прийняття управлінських рішень.

 

Професійні профілі випускників

Магістр обліку і оподаткування здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники

Головний бухгалтер

Головний економіст

Головний касир

Головний ревізор

Головний фахівець

Директор з економіки

Директор фінансовий

Директор розпорядник

Завідувач каси

Начальник контрольно-ревізійного відділу

Начальник планово-економічного відділу

Начальник управління

Начальник фінансового відділу

Начальник централізованої бухгалтерії

Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин

1475 Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління

Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Асистент

Викладач вищого навчального закладу

2411.1 Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік) 

Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)

Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)

Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)

2411.2 Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

Аудитор

Аудитор систем якості

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

Бухгалтер-експерт

Бухгалтер-ревізор

Екологічний аудитор

Консультант з податків і зборів

2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності  

Спеціаліст-бухгалтер 

Державний аудитор

3436 Помічники керівників 

Помічники керівників підприємств, установ та організацій 

Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів 

Помічники керівників малих підприємств без апарату управління 

344 Державні інспектори 

Інспектори податкової служби 

 

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Облік і оподаткування» може продовжити навчання в університеті для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішний захист кваліфікаційної роботи.

Форма навчання

Денна, заочна

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор Мельник Людмила Юріївна