+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма «Облік і оподаткування» (магістр)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з обліку і оподаткування

Освітній рівень

Другий (магістерський). 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Профіль програми

Магістерська програма «Облік і оподаткування» логічно продовжує професійну підготовку фахівців з бухгалтерського обліку на якісно новому рівні, здатних розв’язувати сучасні нестандартні завдання, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, креативно мислити та діяти.

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні дисципліни – 65 кредитів та вибіркові дисципліни (варіативна компонента) – 25 кредитів. Освітня програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України,  так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності

 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
 • Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з  вимогами менеджменту підприємства.
 • Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.
 • Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
 • Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.
 • Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.
 • Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
 • Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
 • Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
 • Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування

3. Програмні результати навчання

 • Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.
 • Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.
 • Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні результатів досліджень та інновацій.
 • Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання.
 • Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.
 • Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.
 • Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання.
 • Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства.
 • Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.
 • Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.
 • Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.
 • Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.
 • Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.
 • Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.
 • Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.
 • Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами.
 • Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 9 менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
 • Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.
 • Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.
 • Створювати систему управління судово-бухгалтерською експертизою, розраховувати ефективність проведення робіт із стандартизації, сертифікації та оцінювання якості.
 • Вміти організовувати проведення судово-бухгалтерських експертиз в суворій відповідальності з встановленими правилами, прийомами, методами чинного законодавства України, з широким використанням  комп'ютерної техніки. 
 • Користуватися різними формами набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
 • Вміти застосовувати різноманітні види кошторисних систем і аналізувати виробничі і ринкові відхилення.

Професійні профілі випускників

Магістр з обліку і оподаткування здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

1210 Керівники підприємств, установ та організацій

Генеральний директор 

Голова колективного господарства

Голова правління

Директор (начальник, інший керівник) підприємства

Директор представництва

Директор філіалу

 

1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники

Головний бухгалтер

Головний економіст

Головний касир

Головний ревізор

Головний фахівець

Директор з економіки

Директор фінансовий

Директор розпорядник

Завідувач каси

Начальник контрольно-ревізійного відділу

Начальник планово-економічного відділу

Начальник управління

Начальник фінансового відділу

Начальник централізованої бухгалтерії

Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин

 

1311 Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі

Голова кооперативу (товариства, колективної ферми та ін.)

Директор (керівник) малого підприємства сільсько­гос­­подарського

 

1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості

Голова кооперативу промислового

Директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного

Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)

 

1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

Директор (керівник) малої торговельної фірми

Керуючий магазином

Комерсант

 

1311 Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі

Голова кооперативу (товариства, колективної ферми та ін.)

Директор (керівник) малого підприємства сільсько­гос­­подарського

 

1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості

Голова кооперативу промислового

Директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного

Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)

 

1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

Директор (керівник) малої торговельної фірми

Керуючий магазином

Комерсант

 

1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)

 

1475 Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління

Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку

 

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Асистент

Викладач вищого навчального закладу

 

2411.1 Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік) 

Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)

Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)

Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)

 

2411.2 Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

Аудитор

Аудитор систем якості

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

Бухгалтер-експерт

Бухгалтер-ревізор

Екологічний аудитор

Консультант з податків і зборів

 

2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій 

Професіонали з фінансово-економічної безпеки

 

2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності  

Спеціаліст-бухгалтер

Державний аудитор

 

2441 Професіонали в галузі економіки 

Економісти 

 

2446 Професіонали в галузі соціального захисту населення 

Професіонали в галузі соціального захисту населення 

 

2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами

Професіонали з управління проектами та програмами 

 

341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 

Агенти з торгівлі майном  

Закупники 

Оцінювачі та аукціоністи

 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 

 

3436 Помічники керівників 

Помічники керівників підприємств, установ та організацій 

Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів 

Помічники керівників малих підприємств без апарату управління 

 

344 Державні інспектори 

Інспектори митної служби 

Інспектори податкової служби 

Інспектори із соціальної допомоги 

 

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Облік і оподаткування» може продовжити навчання в університеті для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями:

 • «Економіка»;
 • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішний захист кваліфікаційної роботи.

Форма навчання

Денна, заочна

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, доцент Мельник Людмила Юріївна