Меню

Освітня програма «Облік і оподаткування» (бакалавр)

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр  обліку і оподаткування

Рівень кваліфікації 

Перший (бакалаврcький)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

Освітньо-професійна програма у підготовці бакалаврів у галузі 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  призначена для підготовки фахівців, які працюватимуть на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, зокрема у таких їх підрозділах та відділах: бухгалтерському, економічному, фінансовому, виробництва, постачання, планово-економічного розвитку, інформаційного забезпечення, міжнародних зв'язків, контролю якості та ін.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни соціально-гуманітарної підготовки – 22 кредити, дисципліни математичної та загальноекономічної підготовки – 43 кредити, дисципліни професійної та практичної підготовки – 92,5 кредитів, практика – 21 кредит. Дисципліни вільного вибору студентів – 60 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам Міністерства освіти і науки України та розроблена відповідно до Положення «Про порядок розробки, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в Уманському національному університеті садівництва» від 07.10.2019 р. Програма реалізується в тісному співробітництві  з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання 

1. Загальні компетентності

 1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 3. Здатність працювати в команді.
 4. Здатність працювати автономно.
 5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 7. Здатність бути критичним та самокритичним.
 8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.
 12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 14.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 15.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.

 

2. Спеціальні (фахові) компетентності

 1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.
 2. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
 3. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.
 4. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
 5. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.
 6. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
 7. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.
 8. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.
 9.  Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.
 10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.
 11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

3. Програмні результати навчання 

 1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
 2. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.
 3. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.
 4. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.
 5. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.
 6. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.
 7. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.
 8. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації.
 9.  Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.

10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.

11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.

12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.

14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії.

15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.

16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.

17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.

18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на  національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.

19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища.

20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.

21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

24. Вміти керувати бухгалтерськими, фінансовими та економічними  службами і підрозділами на підприємствах і організаціях різних форм власності.

 

Професійні профілі випускників

Фахівець спеціальності «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «бакалавр» здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

123 Керівники функціональних підрозділів

Головний бухгалтер

Головний касир

Головний ревізор

Завідувач цехової бухгалтерії

Начальник централізованої бухгалтерії

Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин

1475 Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління

Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку

212 Професіонали в галузі математики та статистики

Професіонали в галузі статистики

Наукові співробітники (статистика)

Професіонали-статистики

2411 Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку

Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік)

Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

Бухгалтер-експерт

Бухгалтер-ревізор

2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій 

Професіонали з фінансово-економічної безпеки

2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності  

Спеціаліст-бухгалтер

Державний аудитор

2441 Професіонали в галузі економіки 

Економісти 

Професіонали з управління проектами та програмами 

341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 

Агенти з торгівлі майном  

Закупники 

Оцінювачі та аукціоністи

 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 

343 Технічні фахівці в галузі управління 

Бухгалтери та касири-експерти 

Допоміжний персонал у сфері статистики та математики 

Організатори діловодства (державні установи)

Організатори діловодства (види економічної діяльності) 

3436 Помічники керівників 

Помічники керівників підприємств, установ та організацій 

Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів 

Помічники керівників малих підприємств без апарату управління 

344 Державні інспектори 

Інспектори митної служби 

Інспектори податкової служби 

Інспектори із соціальної допомоги 

412 Службовці, зайняті з цифровими даними 

Реєстратори бухгалтерських даних 

Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями

413 Службовці, що займаються реєстрацією матеріальних цінностей та транспортуванням  

Службовці на складах 

Приймальники замовлень 

421 Касири, касири в банках та білетери 

Касири та білетери 

Касири в банках та інкасатори 

Збирачі податків  

Доступ до подальшого навчання

Можливість продовжувати навчання за програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти за економічним напрямом знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною – магістерські (освітньо-наукові / освітньо-професійні) програми вищої освіти.

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений підсумковий атестаційний екзамен.

Форма навчання

Денна, заочна

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор Мельник Людмила Юріївна