+38 (04744) 3-20-11
Меню

071 «Облік і оподаткування» (бакалаври)

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з обліку і оподаткування

Рівень кваліфікації 

Перший (бакалаврcький)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

Бакалаврська програма «Облік і оподаткування»  призначена для підготовки фахівців, які працюватимуть на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, зокрема у таких їх підрозділах та відділах: бухгалтерському, економічному, фінансовому, виробництва, постачання, планово-економічного розвитку, інформаційного забезпечення, міжнародних зв'язків, контролю якості та ін.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни соціально-гуманітарної підготовки – 36 кредитів, дисципліни математичної та загальноекономічної підготовки – 44 кредити, дисципліни професійної та практичної підготовки – 160 кредитів. Дисципліни вільного вибору студентів – 60 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України,  так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання 

1. Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблемні питання.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Здатність працювати автономно.
 • Здатність розробляти та управляти проектами.
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • Навики здійснення безпечної діяльності.
 • Прагнення до збереження навколишнього середовища.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
 • Здатність планувати та управляти часом.
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 • Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • Навички міжособистісної взаємодії.
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність бути критичним і самокритичним.

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Здатність виконувати самостійні дослідження у відповідності з розробленою програмою;
 • Здатність самостійно здійснювати підготовку завдань і розробляти проектні рішення із врахуванням фактора невизначеності, розробляти пропозиції і заходи з реалізації розроблених проектів і програм;
 • Здатність оцінювати ефективність проектів із врахуванням фактора невизначеності;
 • Здатність розробляти стратегії поведінки фінансових посередників на різноманітних ринках;
 • Здатність готувати аналітичні матеріали для оцінки заходів у сфері фінансів, банківської справи та страхування і прийняття стратегічних рішень на мікро- і макрорівні;
 • Здатність аналізувати і використовувати різноманітні джерела інформації для здійснення фінансово-економічних розрахунків;
 • Здатність розробляти прогноз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства, галузі, регіону і економіки в цілому;
 • Здатність керувати бухгалтерськими та фінансовими службами і підрозділами на підприємствах і організаціях різних форм власності, в органах державної і муніципальної влади.

3. Програмні результати навчання

 • Демонструвати здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Використовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Виявляти здатність до спілкування українською та принаймні однією з поширених європейських мов.
 • Демонструвати здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Організовувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.
 • Адаптуватися та діяти в новій ситуації.
 • Виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Приймати обґрунтовані рішення.
 • Вміти працювати в команді.
 • Виявляти здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Діяти автономно.
 • Розробляти та управляти проектами.
 • Виявляти ініціативу та підприємливість.
 • Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Демонструвати визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 • Організовувати самостійні дослідження у відповідності з розробленою програмою.
 • Готувати завдання і розробляти проектні рішення із врахуванням фактора невизначеності, розробляти пропозиції і заходи з реалізації розроблених проектів і програм.
 • Оцінювати ефективність проектів із врахуванням фактора невизначеності.
 • Розробляти стратегії поведінки економічних агентів на різноманітних ринках.
 • Готувати аналітичні матеріали для оцінки роботи відділів і прийняття стратегічних рішень.
 • Вміти аналізувати і використовувати різноманітні джерела інформації для здійснення економічних розрахунків.
 • Володіти навичками прогнозування і моделювання явищ та процесів у сфері бухгалтерського обліку, економіки та фінансів.
 • Вміти зібрати і проаналізувати початкові дані, необхідні для розрахунку показників, що характеризують діяльність суб'єктів господарювання.
 • Визначати критерії оцінки стану організації на ринку у взаємозв'язку з аналізом середовища для визначення перспектив розвитку.
 • Готувати необхідні для складання бухгалтерських розділів плани, розрахунки, обґрунтовувати їх і представляти результати роботи відповідно до прийнятих в організації стандартів.
 • Демонструвати здатність на основі опису економічних процесів і явищ будувати стандартні теоретичні та економетричні  моделі, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Аналізувати та інтерпретувати фінансову, бухгалтерську і іншу інформацію, що міститься у звітності підприємств різних форм власності, організацій, відомств і використовувати отримані дані (інформацію) для ухвалення управлінських рішень.
 • Аналізувати та інтерпретувати дані вітчизняної і зарубіжної статистики щодо соціально-економічних процесів і явищ, виявляти тенденції зміни соціально-економічних показників.
 • Використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких завдань сучасні технічні засоби та інформаційні технології.
 • Вміти керувати бухгалтерськими, фінансовими та економічними  службами і підрозділами на підприємствах і організаціях різних форм власності.
 • Оцінити запропоновані варіанти управлінських рішень, розробити і обґрунтувати пропозиції щодо їх удосконалення, враховуючи критерії управлінської ефективності, ризики та можливі наслідки.

Професійні профілі випускників

Фахівець базового рівня з обліку і оподаткування здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

2411 Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку

Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами 

Професіонали з торгівлі цінними паперами

2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій 

Професіонали з фінансово-економічної безпеки

2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності  

Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

2441 Професіонали в галузі економіки 

Економісти 

2446 Професіонали в галузі соціального захисту населення 

Професіонали в галузі соціального захисту населення 

2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами

Професіонали з управління проектами та програмами 

341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 

Страхові агенти

Агенти з торгівлі майном  

Консультанти з подорожей та організатори подорожей 

Технічні та торговельні представники 

Закупники 

Оцінювачі та аукціоністи 

Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 

342 Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери 

Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів 

Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції 

Агенти із зайнятості й трудових контрактів 

Агенти із зайнятості й трудових контрактів 

Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери

343 Технічні фахівці в галузі управління 

Бухгалтери та касири-експерти 

Допоміжний персонал у сфері статистики та математики 

Організатори діловодства 

Організатори діловодства (види економічної діяльності) 

3436 Помічники керівників 

Помічники керівників підприємств, установ та організацій 

Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів 

Помічники керівників малих підприємств без апарату управління 

344 Державні інспектори 

Інспектори митної служби 

Інспектори податкової служби 

Інспектори із соціальної допомоги 

346 Соціальні працівники 

Соціальні працівники 

412 Службовці, зайняті з цифровими даними 

Реєстратори бухгалтерських даних 

Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями

413 Службовці, що займаються реєстрацією матеріальних цінностей та транспортуванням  

Службовці на складах 

Приймальники замовлень 

421 Касири, касири в банках та білетери 

Касири та білетери 

Касири в банках та інкасатори 

Збирачі податків 

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за спеціальністю «Облік і оподаткування» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень – магістр) за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та ін.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений комплексний екзамен за фахом.

Форма навчання

Денна, заочна

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор Кучеренко Тамара Євгеніївна