Меню

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» (магістр)

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр фінансів, банківської справи та страхування

Освітній рівень

Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає. зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні ( умови) положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає. зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

Магістерська програма «Фінанси, банківська справа та страхування» логічно продовжує професійну підготовку фінансистів на якісно новому рівні, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно мислити та діяти. Значна увага приділяється висвітленню новітніх напрямів у вітчизняній та зарубіжній фінансовій науці й практиці. Програма передбачає підготовку фахівців, які матимуть глибоку теоретичну й практичну базу з питань фінансів, банківської справи та страхування, а також вмітимуть застосовувати сучасні економіко-математичні методи для фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Програма реалізується в тісному співробітництві з авторитетними вітчизняними та зарубіжними науковими інституціями, консалтинговими й аналітичними центрами, аудиторськими компаніями, інвестиційними та страховими компаніями, провідними банківськими та бізнесовими структурами. Пріоритетом у роботі є спеціальна освіта у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Програма базується на формуванні та розвитку професійної компетентності для здійснення діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням сучасних вимог, орієнтується на актуальні спеціалізації, зокрема з акцентом на аграрний сектор економіки, в рамках яких можлива подальша професійна, практична та наукова кар’єра з фінансів, банківської справи та страхування.

Випускники магістерської програми отримують компетенції, які повністю відповідають сучасним вимогам працедавців: державних фінансових і фіскальних органів, фондів та інвестиційних компаній, страхових компаній, фінансово-кредитних установ, а також інших суб’єктів фінансової інфраструктури.

Термін навчання – з 1.09.2021 року по 31.12.2022 року.

Зміст і структура навчального плану програми передбачає і дає можливість її кооперування з магістерськими програмами європейських університетів для запровадження спільних магістерських програм.

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, зокрема: нормативні дисципліни – 66 кредитів та вибіркові дисципліни – 24 кредита ЄКТС.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетенції

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

2. Спеціальні (фахові,предметні) компетентності

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК10. Здатність використовувати фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та страхування для прийняття управлінських рішень в аграрному секторі економіки.3. Програмні результати навчання

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.

ПР14. Використовувати фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з управлінським інструментами для здійснення професійної діяльності в аграрному секторі економіки.

Професійні профілі випускників з прикладами

Магістр фінансів, банківської справи та страхування здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп і професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010 р. зі змінами та доповненнями):

1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади

1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади

1210 Керівники підприємств, установ і організацій

1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування

1229.8 Керівні працівники митних органів

1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники

131 Керівники малих підприємств без апарату управління

146 Менеджери (управителі у фінансовій діяльності

1461 Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва

1462 Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу

1463 Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів

1465 Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень

1466 Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування

1467 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів

1468 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері страхування

1469 Менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва

147 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам

23 Викладачі

231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами

2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств. Установ та організацій

2414.1 Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки

2419.3 Професіонали державної служби та місцевого самоврядування

2441 Професіонали в галузі економіки

341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі

3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій

3412 Страхові агенти

3413 Агенти з торгівлі майном

3417 Оцінювачі та аукціоністи

3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

344 Державні інспектори

3441 Інспектори митної служби

3442 Інспектори податкової служби

3444 Інспектори з ліцензій

3449 Інші державні інспектори

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня FQ-LLL, 8 рівня НРК. Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи в Уманському НУС

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Атестація випускників освітньої програми спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» проводиться у формі захисту Кваліфікаційна робота магістра та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня «Магістр» із присвоєнням кваліфікації магістр фінансів, банківської справи та страхування.

Форма навчання

Денна, заочна

Керівник магістерської програми

Доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Прокопчук Олена Тодорівна