Меню

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» (бакалавр)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

Рівень кваліфікації

Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми 

Освітня програма орієнтується на сучасні наукові дослідження та новітні прикладні тенденції провадження діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування з акцентуванням на особливостях професійної реалізації в аграрній сфері економіки України.

Особливості програми

Підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування для провадження професійної діяльності на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання на засадах багатовекторності; поглиблена інтегрованість у професійну діяльність з фінансів, банківської справи та страхування в аграрній сфері економіки; врахування актуальних вимог поєднання теоретичної підготовки з практичною діяльністю; акцентування на новітніх наукових тенденціях.

Використання інноваційно-педагогічних технологій навчання на основі платформи дистанційного навчання Moodle.

Поглиблене вивчення іноземної мови для реалізації можливостей академічної мобільності, розширеного провадження професійної діяльності, посилення конкурентоспроможності на ринку праці.

 

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС.

Програма відповідає сучасним вимогам Міністерства освіти і науки України та розроблена відповідно до Положення про порядок розробки, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми Уманського національного університету садівництва.

Освітня програма відповідає стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Ключові результати навчання

 

1. Загальні компетентності

 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу..

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 03. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК 04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК 06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 09. Здатність бути  а критичним і самокритичним.

ЗК 10. Здатність працювати в команді.

ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій, груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 12. Здатність працювати автономно.

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК.14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань, природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення  здорового способу життя.

 

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

СК12. Здатність комунікувати та вирішувати професійні задачі іноземною мовою.

СК13. Здатність провадити професійну діяльність з фінансів, банківської справи та страхування на підприємствах аграрної сфери економіки.

СК14. Здатність застосовувати новітні наукові та прикладні досягнення фінансів, банківської справи та страхування у діяльності підприємств аграрної сфери економіки.

 

3. Програмні результати навчання

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері

фінансів, банківської справи та страхування.

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПРН24. Володіти іноземною мовою на рівні, достатньому для здійснення комунікацій у професійній сфері діяльності.

ПРН25. Розуміти особливості реалізації діяльності з фінансів, банківської справи та страхування на підприємствах аграрної сфери економіки.

ПРН26. Застосовувати новітні досягнення фінансової науки у практичній діяльності, в тому числі – на підприємствах аграрної сфери економіки.

 

Професійні профілі випускників

 

Посади, пов'язані з фінансово-економічною, аналітично - інформаційною діяльністю економічних суб'єктів різних форм власності та організаційно-правових форм (підприємствах, їх об'єднаннях, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, фіскальних органах, пенсійному фонді, казначействі, брокерських конторах та ін.)

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

2419.2. Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)

2419.3. Інспектор фінансовий

2419.3. Казначей

2441.2. Аналітик з кредитування

341. Фахівці в галузі фінансів та торгівлі

3411. Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій

3412. Страхові агенти

3413. Агенти з торгівлі майном

3417. Експерт-консультант із страхування

3421. Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

3422. Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції

3419. Інспектор кредитний

3442 Ревізор-інспектор податковий

3443 Інспектор з виплати пенсій

4122.Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями

 

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчатися за програмами другого (магістерського) рівня. Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти.

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Уманському НУС,  Положення про порядок моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС, Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Контрольні заходи в Уманському НУС включають поточний, модульний та підсумковий контроль.

 

Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений атестаційний екзамен.

 

Форма навчання 

Денна, заочна

 

Гарант

Кандидат економічних наук, доцент Барабаш Леся Віталіївна.

 

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, доцент Прокопчук Олена Тодорівна