+38 (04744) 3-20-11
Меню

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (бакалаври)

Спеціальність  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Рівень кваліфікації

Перший (бакалаврський)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 
Профіль програми 

У професійній підготовці фінансистів Уманський національний університет садівництва (УНУС) прагне забезпечити якісно новий рівень, спрямований на формування в Україні корпусу фахівців екстра-класу в галузі фінансового регулювання національної та світової економіки.

Студенти бакалаврського рівня підготовки отримують в УНУС, разом із фундаментальною гуманітарною та загальноекономічною, спеціалізовану підготовку, орієнтовану на фінансову сферу: бакалаврська програма передбачає опанування студентами найширшого спектру економічних та фінансових дисциплін, що на практиці надає фахівцям перевагу перед випускниками інших вузів України.

Завдання бакалаврської програми полягає у тому, щоб закріпити високий рівень теоретичної підготовки студентів, надати їм спеціальні знання, поглибити спеціалізовану фахову підготовку, що відповідає вимогам сучасної фінансово-економічної практики; допомогти студентам оволодіти сучасними знаннями, методами аналізу фінансово-економічних процесів, конкретних фінансових ситуацій економічного характеру, напрацювати досвід з організації роботи фінансиста та прийнятті рішень економічного та фінансового характеру; здобути теоретичні й практичні знання та опанувати навички висококваліфікованого фахівця з фінансів, банківської справи та страхування, здатного до командної та самостійної роботи, займання посад середньої та вищої ланки управління та будь-якої іншої діяльності за фахом фінансів, банківської справи та страхування.

Для викладання професійно орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують наукову роботу з практичною діяльністю, що надає студентам можливість здобути науково-практичні знання та навички.

Університет та випускова кафедра фінансів, банківської справи та страхування підтримує тісні зв’язки з провідними університетами Польщі та їх кафедрами фінансового профілю, що дає змогу студентам освітнього рівня «Бакалавр» проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних обмінних програм.

Головними видами професійної діяльності фахівця з фінансів, банківської справи та страхування є: фінансово-кредитна; податково-бюджетна, інвестиційна, страхова та зовнішньоекономічна.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни гуманітарної та соціальної економічної підготовки – 36 кредитів, дисципліни фундаментальної та природничо-наукової підготовки – 109,5 кредита, дисципліни професійної та практичної підготовки – 66 кредитів, дисципліни вільного вибору студентів – 21 кредит, держатестація – 7,5 кредита.

Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність до спілкування українською та принаймні однією з поширених європейських мов
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення
 • Здатність працювати в команді
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
 • Здатність працювати автономно
 • Здатність розробляти та управляти проектами
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

2. Спецціальні (фахові, предметні) компетентності

Володіти емпіричними, фактологічними, теоретичними , концептуальними та методологічними знаннями  щодо сутності:

 • Фінансів як системи економічних відносин.
 • Грошово – кредитних відносин, як основи фінансової діяльності
 • Фінансової стратегії і тактики держави
 • Загальних методичних прийомів управління фінансовою системою
 • Податкових відносин та податкового менеджменту
 • Проведення страхових операцій та страхового бізнесу та хеджування ризиків суб’єктів господарювання.
 • Банківської справи та банківського менеджменту
 • Бюджетних відносин та бюджетного менеджменту.
 • Вміння вирішувати практичні завдання бюджетного планування, аналізувати дохідну і видаткову частину бюджету, вести облік, складати звітність і застосовувати на практиці методи і форми бюджетного контролю
 • Основами антикризового управління підприємствами
 • Володіти основними елементами та системою методів і прийомів фінансового контролінгу
 • Фінансового посередництва на фінансовому ринку
 • Операцій з цінними паперами та їх похідними.

3. Програмні результати навчання

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування має знання і вміння з фінансово-економічних дисциплін. Зокрема він:

 1. Опанував фундаментальними положеннями основних і альтернативних течій сучасної економічної думки, сутності і механізмів функціонування господарських систем з позицій основних шкіл сучасної економічної теорії.
 2. Обізнаний та розуміє філософські засади, сучасних тенденцій і закономірностей глобальної економіки.
 3. Має навички науково обґрунтованого аналізу і прогнозування розвитку економіки України в умовах глобалізації.
 4. Володіє загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосування набутих знань у науковій і педагогічній діяльності
 5. Володіє сучасними методами і методикою викладання у ВНЗ, в системі бізнес-освіти, професійної освіти та підвищені кваліфікації.
 6. Опанував науково-теоретичні основи, методологічні й організаційні положення стандартизації і  сертифікації продукції та послуг.
 7. Здатний розуміти сутність, види, категорії, концепції соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку, механізми управління корпоративною соціальною відповідальністю.
 8. Опанував теоретичними засадами соціальної політики, розуміння зв’язків між соціальними наслідками економічних рішень і заходами соціального захисту населення
 9. Обізнаний та розуміє економічну сутність та знання класифікації об’єктів права інтелектуальної власності, механізмів їх захисту.

10. Володіє принципами побудови і використання економетричних моделей, оцінки їх параметрів для пояснення поведінки досліджуваних економічних явищ.

11. Володіє науково-методичними прийомами та методами щодо здійснення дослідницької  фінансово-економічної діяльності.

12. Обізнаний з передовими світовими практиками щодо управління фінансами, банківською справою та страхуванням і їх адаптацією до вітчизняних реалій

13. Володіє емпіричними, фактологічними, теоретичними , концептуальними та методологічними знаннями  щодо сутності:

- фінансів як системи економічних відносин;.

- грошово – кредитних відносин, як основи фінансової діяльності;

- фінансової стратегії і тактики держави;

- загальними методичними прийомами управління фінансовою системою;

- податкових відносин та податкового менеджменту ;

- проведення страхових операцій та страхового бізнесу та хеджування ризиків суб’єктів господарювання;

- банківської справи та банківського менеджменту;

- бюджетних відносин та бюджетного менеджменту;.

- вміє вирішувати практичні завдання бюджетного планування, аналізувати; дохідну і видаткову частину бюджету, вести облік, складати звітність і застосовувати на практиці методи і форми бюджетного контролю;

- основами антикризового управління підприємствами;

- володіє основними елементами та системою методів і прийомів фінансового контролінгу;

- фінансового посередництва на фінансовому ринку;.

- операцій з цінними паперами та їх похідними.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності бакалавра за 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» є конкретні засоби та інструменти управління фінансовою та виробничо-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, складання та виконання кошторисів доходів та видатків бюджетних установ, контролювання їх виконання, фінансова аналітика, тощо.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за спеціальністю  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень - магістр) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», 051, «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 075 «Маркетинг».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішно складений комплексний екзамен за фахом.

Форма навчання 
Денна, заочна

Завідувач кафедри

Кандидат економічних наук, професор Бечко Петро Кузьмович