+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» (бакалавр)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Рівень кваліфікації

Перший (бакалаврський)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Профіль програми 

У професійній підготовці фінансистів Уманський національний університет садівництва (УНУС) прагне забезпечити якісно новий рівень, спрямований на формування в Україні корпусу фахівців екстра-класу в галузі фінансового регулювання національної та світової економіки.

Студенти бакалаврського рівня підготовки отримують в УНУС, разом із фундаментальною гуманітарною та загальноекономічною, спеціалізовану підготовку, орієнтовану на фінансову сферу: бакалаврська програма передбачає опанування студентами найширшого спектру економічних та фінансових дисциплін, що на практиці надає фахівцям перевагу перед випускниками інших вузів України.

Завдання бакалаврської програми полягає у тому, щоб закріпити високий рівень теоретичної підготовки студентів, надати їм спеціальні знання, поглибити спеціалізовану фахову підготовку, що відповідає вимогам сучасної фінансово-економічної практики; допомогти студентам оволодіти сучасними знаннями, методами аналізу фінансово-економічних процесів, конкретних фінансових ситуацій економічного характеру, напрацювати досвід з організації роботи фінансиста та прийнятті рішень економічного та фінансового характеру; здобути теоретичні й практичні знання та опанувати навички висококваліфікованого фахівця з фінансів, банківської справи та страхування, здатного до командної та самостійної роботи, займання посад середньої та вищої ланки управління та будь-якої іншої діяльності за фахом фінансів, банківської справи та страхування.

Для викладання професійно орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують наукову роботу з практичною діяльністю, що надає студентам можливість здобути науково-практичні знання та навички.

Університет та випускова кафедра фінансів, банківської справи та страхування підтримує тісні зв’язки з провідними університетами Польщі та їх кафедрами фінансового профілю, що дає змогу студентам освітнього рівня «Бакалавр» проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних обмінних програм.

Головними видами професійної діяльності фахівця з фінансів, банківської справи та страхування є: фінансово-кредитна; податково-бюджетна, інвестиційна, страхова та зовнішньоекономічна.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС.

Обсяг навчальної програми за скороченим терміном визначено стандартом вищої освіти.

Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями. Освітня програма відповідає стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність планувати та управляти часом.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність бути  а критичним і самокритичним.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професій, груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Здатність працювати автономно.
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань, природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення  здорового способу життя.

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро-та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.
 • Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.
 • Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
 • Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
 • Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
 • Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • Здатність здійснювати ефективні комунікації.
 • Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.
 • Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

3. Програмні результати навчання:

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування має:

1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

2. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.

3. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

4. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

5. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

7. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

8. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.

9. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності.

16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності бакалавра за 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» є посади,пов'язані з фінансово-економічною, аналітично - інформаційною діяльністю економічних суб'єктів різних форм власності та організаційно-правових форм (підприємствах, їх об'єднаннях, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, фіскальних органах, пенсійному фонді, казначействі, брокерських конторах та ін.)

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

2419.2 Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)

2419.3 Інспектор фінансовий

2419.3 Казначей

2441.2 Аналітик з кредитування

341  Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 

3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій

3412 Страхові агенти 

3413 Агенти з торгівлі майном 

3417 Експерт-консультант із страхування

3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів 

3422 Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції 

3419 Інспектор кредитний

3442 Ревізор-інспектор податковий

3443 Інспектор з виплати пенсій

4122.Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» може навчатися за програмами другого (магістерського) рівня та. набути часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішно складений комплексний екзамен за фахом.

Форма навчання 

Денна, заочна

Гарант

Кандидат економічних наук, доцент Прокопчук Олена Тодорівна.