Меню

Освітня програма «Маркетинг» (магістр)

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр маркетингу

 

Освітній рівень

Другий (магістерський)рівень

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

 

Профіль програми

Програма «Маркетинг» передбачає підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями для стратегічного і тактичного управління маркетинговою діяльністю організацій та підприємств, в тому числі з урахуванням специфіки аграрної сфери, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Особливість ОП обумовлена комбінацією обов’язкових компонентів, що дозволяють сформувати фахові компетентності, необхідні для вирішення проблем і розв’язання складних задач маркетингової діяльності в управлінні підприємствами, в тому числі з урахуванням специфіки аграрної сфери, та можливості їх застосування у педагогічній сфері.

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС.

 

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності

ЗК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК5. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК8. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу.

СК2. Здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень у сфері маркетингу та практики їх застосування.

СК3. Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх результатів у сфері маркетингу.

СК4. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом.

СК5. Здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування.

СК6. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі.

СК7. Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних зв’язків.

СК8. Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її функціонування.

СК9. Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та прикладні дослідження у сфері маркетингу.

СК10. Здатність розуміти особливості та організовувати маркетингову діяльність підприємств аграрної сфери з урахуванням їх специфіки

СК 11. Здатність застосовувати знання з педагогіки і психології у навчальному процесі у закладах вищої освіти.

3. Програмні результати навчання

Р 1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу.

Р 2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта.

Р 3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності.

Р 4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації.

Р 5. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами.

Р 6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними.

Р 7. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта.

Р 8. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу.

Р 9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень.

Р 10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів.

Р 11. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта.

Р 12. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм.

Р 13. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання.

Р 14. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку.

Р 15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.

Р 16. Комплексно застосовувати методи маркетингової діагностики, планування та управління при розробці маркетингових планів, програм подальшого розвитку підприємств аграрної сфери.

Р 17. Застосовувати педагогічні технології та проводити заняття з фахових навчальних дисциплін відповідно до чинного законодавства.

 

Професійні профілі випускників

Магістр маркетингу здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) – директор з маркетингу; директор комерційний; начальник відділу збуту (маркетингу); начальник комерційного відділу; консультант з маркетингу; фахівець методів розширення ринку збуту; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; молодший науковий співробітник (маркетинг); науковий співробітник (маркетинг).

 

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчання за програмою третього циклу FQEHEA, 8 рівня QF-LLL, 8 рівня НPK. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Уманському НУС, Положення про порядок моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС, Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Контрольні заходи в Уманському НУС включають поточний, модульний та підсумковий контроль.

 

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішний захист кваліфікаційної магістерської роботи.

 

Форма навчання

Денна/заочна

 

Гарант освітньої програми

Доктор економічних наук, професор Пенькова Оксана Георгіївна

 

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор Пенькова Оксана Георгіївна