+38 (04744) 3-20-11
Меню

075 «Маркетинг» (бакалаври)

Спеціальність  075 «Маркетинг»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з маркетингу

Рівень кваліфікації 

Перший (бакалаврcький)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

Бакалаврська програма «Маркетинг»  призначена для підготовки фахівців, які працюватимуть на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, зокрема у таких їх підрозділах та відділах: маркетингу, виробництва, постачання, планово-економічного розвитку, маркетингових досліджень, інформаційного забезпечення, збуту, міжнародних зв'язків, контролю якості та ін.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни соціально-гуманітарної підготовки – 36 кредитів, дисципліни математичної та загальноекономічної підготовки – 44 кредити, дисципліни професійної та практичної підготовки – 160 кредитів. Дисципліни вільного вибору студентів – 60 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України,  так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання 

1. Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність до спілкування українською та принаймні однією з поширених європейських мов.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Здатність працювати автономно.
 • Здатність розробляти та управляти проектами.
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Здатність виконувати самостійні дослідження у відповідності з розробленою програмою.
 • Здатність самостійно здійснювати підготовку завдань і розробляти проектні рішення із врахуванням фактора невизначеності, розробляти пропозиції і заходи з реалізації розроблених проектів і програм.
 • Здатність оцінювати ефективність проектів із врахуванням фактора невизначеності.
 • Здатність розробляти стратегії поведінки економічних агентів на різноманітних ринках.
 • Здатність готувати аналітичні матеріали для оцінки маркетингових заходів і прийняття стратегічних рішень.
 • Здатність аналізувати і використовувати різноманітні джерела інформації для здійснення економічних розрахунків.
 • Володіння навичками прогнозування і моделювання явищ та процесів у сфері маркетингу.
 • Здатність зібрати і проаналізувати початкові дані, необхідні для розрахунку показників, що характеризують діяльність суб'єктів господарювання.
 • Здатність визначати критерії оцінки стану організації на ринку у взаємозв'язку з аналізом середовища для визначення перспектив розвитку.
 • Здатність виконувати необхідні для складання маркетингових розділів плани, розрахунки, обґрунтовувати їх і представляти результати роботи відповідно до прийнятих в організації стандартів.
 • Здатність на основі опису економічних процесів і явищ будувати стандартні теоретичні та економетричні  моделі, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Здатність аналізувати та інтерпретувати фінансову, бухгалтерську і іншу інформацію, що міститься у звітності підприємств різних форм власності, організацій, відомств і використовувати отримані дані (інформацію) для ухвалення управлінських рішень.
 • Здатність аналізувати та інтерпретувати дані вітчизняної і зарубіжної статистики щодо соціально-економічних процесів і явищ, виявляти тенденції зміни соціально-економічних показників.
 • Здатність використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких завдань сучасні технічні засоби та інформаційні технології.
 • Здатність керувати маркетинговими службами і підрозділами на підприємствах і організаціях різних форм власності.
 • Здатність критично оцінити запропоновані варіанти маркетингових рішень, розробити і обґрунтувати пропозиції щодо їх удосконалення, враховуючи критерії управлінської ефективності, ризики та можливі наслідки.

3. Програмні результати навчання

 • Демонструвати здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Використовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Виявляти здатність до спілкування українською та принаймні однією з поширених європейських мов.
 • Демонструвати здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Організовувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.
 • Адаптуватися та діяти в новій ситуації.
 • Виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Приймати обґрунтовані рішення.
 • Вміти працювати в команді.
 • Виявляти здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Діяти автономно.
 • Розробляти та управляти проектами.
 • Виявляти ініціативу та підприємливість.
 • Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Демонструвати визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 • Організовувати самостійні дослідження у відповідності з розробленою програмою.
 • Готувати завдання і розробляти проектні рішення із врахуванням фактора невизначеності, розробляти пропозиції і заходи з реалізації розроблених проектів і програм.
 • Оцінювати ефективність проектів із врахуванням фактора невизначеності.
 • Розробляти стратегії поведінки економічних агентів на різноманітних ринках.
 • Готувати аналітичні матеріали для оцінки маркетингових заходів і прийняття стратегічних рішень.
 • Вміти аналізувати і використовувати різноманітні джерела інформації для здійснення економічних розрахунків.
 • Володіти навичками прогнозування і моделювання явищ та процесів у сфері маркетингу.
 • Вміти зібрати і проаналізувати початкові дані, необхідні для розрахунку показників, що характеризують діяльність суб'єктів господарювання.
 • Визначати критерії оцінки стану організації на ринку у взаємозв'язку з аналізом середовища для визначення перспектив розвитку.
 • Готувати необхідні для складання маркетингових розділів плани, розрахунки, обґрунтовувати їх і представляти результати роботи відповідно до прийнятих в організації стандартів.
 • Демонструвати здатність на основі опису економічних процесів і явищ будувати стандартні теоретичні та економетричні  моделі, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Аналізувати та інтерпретувати фінансову, бухгалтерську і іншу інформацію, що міститься у звітності підприємств різних форм власності, організацій, відомств і використовувати отримані дані (інформацію) для ухвалення управлінських рішень.
 • Аналізувати та інтерпретувати дані вітчизняної і зарубіжної статистики щодо соціально-економічних процесів і явищ, виявляти тенденції зміни соціально-економічних показників.
 • Використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких завдань сучасні технічні засоби та інформаційні технології.
 • Вміти керувати маркетинговими службами і підрозділами на підприємствах і організаціях різних форм власності.
 • Оцінити запропоновані варіанти маркетингових рішень, розробити і обґрунтувати пропозиції щодо їх удосконалення, враховуючи критерії управлінської ефективності, ризики та можливі наслідки.

Професійні профілі випускників

Фахівець-маркетолог базового рівня здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі

Завідувач ринку

Керівник торговельно-економічної місії

1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю

Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю)

1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

Начальник відділу зовнішньої кооперації

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості

Голова кооперативу промислового

Директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного

Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)

1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

Директор (керівник) малої торговельної фірми

Керуючий магазином

Комерсант

1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)

2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

Економіст із збуту

Експерт із зовнішньоекономічних питань

Консультант з маркетингу

Логіст

Професіонал з інноваційної діяльності

Рекламіст

Фахівець з державних закупівель

Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)

Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою

Фахівець із якості

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за спеціальністю «Маркетинг» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень – магістр) за спеціальностями «Маркетинг», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та ін.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений комплексний екзамен за фахом.

Форма навчання

Денна/заочна

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, доцент Пенькова Оксана Георгіївна