+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (бакалавр)

Спеціальність 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Освітній рівень

Перший бакалаврський. 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

Бакалаврська програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  розроблена відповідно до місії та стратегії університету, спрямована на формування особистості фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми організації підприємницької діяльності, торгівельної справи та біржової діяльності, що відповідають європейському рівню, стилю, якості освіти та результативності наукової діяльності.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни соціально-гуманітарної підготовки – 22 кредити, дисципліни математичної та загальноекономічної підготовки – 43 кредити, дисципліни професійної та практичної підготовки – 92,5 кредитів. Дисципліни вільного вибору студентів – 60 кредитів.  Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України,  так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності:

 •  ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
 •  ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 •  ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 •  ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 7. Здатність працювати в команді.
 • ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
 • ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.
 •  ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 8 природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • 2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

 СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.

СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

СК 8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

СК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.

СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.

3. Програмні результати навчання

1.Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.

2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й  іноземною мовами.

4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.

7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати.

8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.

10. Демонструвати здатність діяти соціально-відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці.

 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.

16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.

17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.

18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності.

19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.

20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.

Професійні профілі випускників

Бакалавр з  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі

Завідувач ринку

Керівник торговельно-економічної місії

1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

Директор (керівник) малої торговельної фірми

Керуючий магазином

 Комерсант

1341 Фахівці в галузі торгівлі

 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій

Агенти з торгівлі майном

 Технічні та торговельні представники

Інші фахівці в галузі торгівлі

1342 Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери

Брокери (посередники) з купівлі - продажу товарів

 Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції

 Агенти із зайнятості й трудових контрактів

 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери

2419.2 Професіонали у сфері підприємництва, торгівлі

Фахівець із збуту

Експерт із зовнішньоекономічних питань

Професіонал з інноваційної діяльності

Фахівець з державних закупівель

Фахівець із якості

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

Доступ до подальшого навчання

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної
освіти.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений комплексний екзамен за фахом.

Форма навчання

Денна, заочна

Завідувач кафедри

Кандидат економічних наук, доцент  Соколюк Сергій Юрійович