Меню

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (076 «Підприємництво та торгівля») (бакалавр)

Спеціальність 076  «Підприємництво та торгівля»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр підприємництва та торгівлі

Освітній рівень

Перший бакалаврський. 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

Бакалаврська програма «Підприємництво та торгівля»  розроблена відповідно до місії та стратегії університету, спрямована на формування особистості фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми організації підприємницької діяльності та торгівельної справи, що відповідають європейському рівню, стилю, якості освіти та результативності наукової діяльності.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни загальної підготовки – 62 кредити, дисципліни професійної та практичної підготовки – 118 кредитів. Дисципліни вільного вибору студентів – 60 кредитів.  Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України,  так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність працювати в команді.

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку  предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.

СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

СК 8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

СК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.

СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.

СК11. Здатність до організації агробізнесу за умов використання інноваційних підходів та міжнародної комерції.

СК 12. Здатність ефективно контролювати дотримання правил торгівлі, зберігання товарів.

3. Програмні результати навчання

ПРН 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.

ПРН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

ПРН 3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами.

ПРН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

ПРН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

ПРН 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.

ПРН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати.

ПРН 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

ПРН 9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.

ПРН 10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

ПРН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці.

ПРН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

ПРН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

ПРН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

ПРН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.

ПРН 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.

ПРН 17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.

ПРН 18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності.

ПРН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.

ПРН 20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.

ПРН 21. Застосовувати одержані знання й уміння для контролю за виконанням дотримання правил торгівлі, зберігання товарів.

ПРН 22. Вміти здійснювати організацію підприємницької, торговельної діяльності у сфері агробізнесу

 

Професійні профілі випускників

Випускники можуть працювати у державних та приватних бізнес-структурах (на різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю): Згідно Державного класифікатора професій ДК 003:2010:

1224. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі

1224.Керівник торговельно-економічної місії

1311.Директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського

1311.Голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. ін.)

1314. Директор (керівник) малої торговельної фірми

1314. Керуючий магазином

1452. Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі

1454. Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами

1475.4. Менеджер (управитель) із збуту

2419.2. Консультант з ефективності підприємництва

2419.2. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

2441.2. Аналітик з інвестицій

3411. Брокер

3411. Дилер

3411. Фахівець з біржових операцій

3411. Фахівець з управління активами

3415. Агент торговельний

3415. Торговець комерційний

3419. Організатор із збуту

3421. Торговельний брокер (маклер)

3436.1. Помічник керівника підприємства (установи, організації)

3436.3. Помічник керівника малого підприємства без апарату управління

Доступ до подальшого навчання

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної
освіти.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений атестаційний екзамен.

Форма навчання

Денна, заочна

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор  Соколюк Сергій Юрійович