+38 (04744) 3-20-11
Меню

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (бакалаври)

Спеціальність 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Освітній рівень

Перший бакалаврський). 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

Бакалаврська програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  здійснює підготовку фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і вміють їх застосовувати з метою ефективного управління підприємством, створення нового (власного) бізнесу.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни соціально-гуманітарної підготовки – 36 кредитів, дисципліни математичної та загальноекономічної підготовки – 44 кредити, дисципліни професійної та практичної підготовки – 160 кредитів. Дисципліни вільного вибору студентів – 60 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України,  так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності:

 •  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • Здатність до спілкування українською та принаймні однією з поширених європейських мов
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення
 • Здатність працювати в команді
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
 • Здатність працювати автономно
 • Здатність розробляти та управляти проектами
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Володіння науковими поняттями, теоретичними знаннями та методичними навичками, необхідними для розуміння принципів підприємницької, торговельної та біржовій діяльності
 • Володіння знаннями основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів, інструкцій, офіційних класифікаторів товарів та інших нормативно-розпорядчих документів у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності
 • Володіння базовими знаннями технічних характеристик, і правил експлуатації комунікаційних мереж і технічних засобів у сфері електронної торгівлі та Інтернет-банкінгу
 •  Здатність зібрати і проаналізувати початкові дані, необхідні для розрахунку показників, що характеризують діяльність суб'єктів господарювання
 • Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших галузей економіки
 • Здатність  використовувати та впроваджувати  нові технології, брати участь у товарознавчій та митній експертизі
 • Здатність використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких завдань сучасні технічні засоби та інформаційні технології
 • Здатність  розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування підприємницьких рішень
 • Здатність  застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових задач зі спеціальності, а також експлуатації сучасних аналізаторів та приладів у сфері експертизи товарів
 • Здатність аналізувати та інтерпретувати фінансову, бухгалтерську і іншу інформацію, що міститься у звітності підприємств різних форм власності, організацій, відомств і використовувати отримані дані (інформацію) для ухвалення управлінських рішень
 • Здатність на основі опису економічних процесів і явищ будувати стандартні теоретичні та економетричні  моделі, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати
 • Здатність  використовувати знання й уміння для розрахунку економічної ефективності, дослідження, вибору та проектування підприємницьких рішень
 • Уміння  ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання
 • Уміння  досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності
 • Уміння  проектувати системи експертизи товарів
 • Уміння  аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

3. Програмні результати навчання

 • Аналізувати  та обґрунтовувати оптимальну організаційну структуру підприємства;
 • Застосовувати статистичні методи збирання та обробки інформації;
 • Застосовувати набуті теоретичні знання щодо збору, обробки інформації з метою встановлення причинно-наслідкових зв’язків при прийнятті управлінських рішень;
 • Застосовувати сучасні інформаційні системи для вирішення організаційно - управлінських  завдань;
 • Демонструвати здатність застосовувати нормативно-законодавчу базу щодо регулювання підприємницької та біржової діяльності;
 • Орієнтуватися в проблемах підприємницької діяльності, вміти їх вирішувати;
 • Відповідати вимогам до професійного і кваліфікованого управління процесом змін функціонування підприємства, орієнтації на очікуванні результати;
 • Вміти узагальнювати напрями удосконалення організації роботи підприємства, виявляти та усувати недоліки;
 • Розробляти пропозиції щодо заходів покращення підприємницької діяльності;
 • Демонструвати здатність застосовувати методичний інструментарій при управління та оцінюванні процесів підприємницької діяльності;
 • Вміння використовувати інформацію, яка необхідна для здійснення ефективної підприємницької діяльності;
 • Вміння аналізувати соціально значимі проблеми та процеси, факти та явища;
 • Вміння прогнозувати показники діяльності підприємства на основі визначеного рівня кон’юнктури ринку;
 • Здатність вибирати методи управління інноваційними та інвестиційними процесами на підприємствах;
 • Досліджувати  та оцінювати ефективність співпраці з партнерами;
 • Демонструвати спроможність самостійно опановувати нові знання;
 • Застосовувати набутий досвід з позицій останніх досягнень  науки та техніки;
 • Вміння використовувати у своїй діяльності довідкову літературу, електронні бази даних;
 • Вміння поєднувати сучасні методи та моделі щодо прогнозування розвитку підприємства;
 • Здатність вибирати  методи обґрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності/ризику, правила і прийоми їх розробки та реалізації;
 • Здійснювати науково-дослідні роботи та викладати їх результати в наукових публікаціях;
 • Виконувати доручення керівників у рамках професійних обов'язків на базі отриманих знань і навичок;
 • Враховувати чинники біржової діяльності при реалізації програм і проектів;
 • Знаходити, збирати і первинно узагальнювати фактичний матеріал, роблячи обґрунтовані висновки.

Професійні профілі випускників

Бакалавр з  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі

Завідувач ринку

Керівник торговельно-економічної місії

1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

Директор (керівник) малої торговельної фірми

Керуючий магазином

 Комерсант

1341 Фахівці в галузі торгівлі

 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій

Агенти з торгівлі майном

 Технічні та торговельні представники

Інші фахівці в галузі торгівлі

1342 Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери

Брокери (посередники) з купівлі - продажу товарів

 Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції

 Агенти із зайнятості й трудових контрактів

 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери

2419.2 Професіонали у сфері підприємництва, торгівлі

Фахівець із збуту

Експерт із зовнішньоекономічних питань

Професіонал з інноваційної діяльності

Фахівець з державних закупівель

Фахівець із якості

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень – магістр) за спеціальностями «Маркетинг», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та ін.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений комплексний екзамен за фахом.

Форма навчання

Денна, заочна

Завідувач кафедри

Кандидат економічних наук, професор Семенда Дмитро Костянтинович.