+38 (04744) 3-20-11
Меню

122 «Комп’ютерні науки» (бакалаври)

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр із спеціальності комп’ютерні науки

Рівень кваліфікації

Перший (бакалаврський)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 
Профіль програми 

У професійній підготовці спеціалістів в галузі інформаційних технологій Уманський національний університет садівництва (УНУС) прагне забезпечити якісно новий рівень, спрямований на формування в Україні корпусу фахівців екстра-класу.

Завдання бакалаврської програми полягає у підготовці фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі інформаційних технологій, що направлені на здобуття студентом навичок науково-дослідницького, проектно-конструкторського та інноваційного характеру в галузі сучасних комп’ютерних систем, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності у науково-дослідних і виробничих організаціях.

Основний фокус програми підготовки сконцентрований на формування та розвиток професійної компетентності для здійснення діяльності у галузі інформаційних технологій з урахуванням сучасних вимог. Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері інформаційних технологій; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів в галузі комп’ютерної графіки, системного аналізу, моделювання інформаційних систем, керування базами даних, проектування складних об’єктів і систем, управління ІТ-проектами, захисту комп’ютерної інформації, архітектури комп’ютерів і комп’ютерних мереж.

Для викладання професійно орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують наукову роботу з практичною діяльністю, що надає студентам можливість здобути науково-практичні знання та навички.

Університет та випускова кафедра інформаційних технологій підтримує тісні зв’язки з провідними університетами Польщі та їх кафедрами комп’ютерного профілю, що дає змогу студентам освітнього рівня «Бакалавр» проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних обмінних програм.

Головними видами професійної діяльності фахівця в галузі комп’ютерних наук є: розробка математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем,  адміністрування баз даних і систем.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни загальної підготовки – 36 кредитів, дисципліни соціально-гуманітарної підготовки – 28 кредитів, дисципліни професійної та практичної підготовки – 141 кредит, дисципліни вільного вибору студентів – 28 кредитів, держатестація – 7 кредитів.

Програма відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої  освіти з підготовки фахівців в галузі комп’ютерних наук. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
 • Здатність працювати в команді
 • Здатність бути критичним і самокритичним
 • Здатність розробляти та управляти проектами
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та досліджування математичних моделей, зокрема дискретних математичних моделей, обґрунтовування  вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отриманих результатів
 • Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування методів статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів реального світу
 • Здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення та аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей  і створення програмних та інформаційних систем
 • Здатність опанувати сучасні технології математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти обчислювальні моделі та алгоритми чисельного розв’язання задач математичного моделювання з урахуванням похибок наближеного чисельного розв’язання професійних задач
 • Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні рішення, будувати моделі оптимального вибору  управління з урахуванням змін параметрів економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії
 • Здатність  до системного мислення, застосування  методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язанні системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики
 • Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання, реалізовувати алгоритми моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проводити експерименти за програмою моделювання  з обробкою й аналізом результатів
 • Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: структурного, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління
 • Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, сховища даних і бази знань, для забезпечення обчислювальних потреб  багатьох користувачів, обробки транзакцій, у тому числі на хмарних сервісах
 • Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника
 • Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук
 • Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення
 • Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі  різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж
 • Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури
 • Здатність до аналізу та функціонального моделювання  бізнес-процесів, побудови і практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків проектування ІС, синтезу складних систем на засадах використання її комп’ютерної моделі
 • Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень  при розробці та експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації

3. Програмні результати навчання

Бакалавр з комп’ютерних наук  має:

 • Базові знання з питань системного аналізу об'єкта проектування і предметної області, їхніх взаємозв'язків
 • Базові знання проектування архітектури апаратно-програмних комплексів, і їхніх компонентів
 • Базові знання з проектування математичного, інформаційного і програмного забезпечення обчислювальних і автоматизованих систем
 • Базові знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки складних програмних систем, уміння їх застосовувати на всіх етапах життєвого циклу розробки
 • Базові знання принципів проектування і застосування сучасних комп’ютерних систем та мереж
 • Базові знання принципів адміністрування та налаштування сучасних комп’ютерних систем; знання особливостей програмування для сучасних комп’ютерних систем
 • Базові знання принципів проектування і застосування інтелектуальних систем
 • Базові знання методів автоматизованого проектування комп’ютерних систем, уміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби проектування комп’ютерних систем
 • Базові знання в галузі сучасних інформаційних технологій.
 • Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін
 • Базові знання в галузі дослідження операцій
 • Здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, самостійно навчатись новим методам дослідження, до змін наукового і науково-виробничого профілю в своїй професійній діяльності
 • Уміння вільно користуватися рідною і іноземною мовами як засобом ділового спілкування
 • Використання на практиці умінь і навиків в організації дослідницьких і проектних робіт, в співпраці з колективом.
 • Уміння розробляти стратегії проектування, визначення цілей проектування, критеріїв ефективності, обмежень застосовності, уміння розробляти нові методи і засоби проектування інформаційних систем
 • Здатність здійснювати авторський супровід процесів проектування, впровадження і супроводу інформаційних систем і технологій
 • Уміння формувати нові конкурентоздатні ідеї в галузі теорії і практики інформаційних технологій і систем, розробляти методи вирішення нестандартних завдань і нові методи вирішення традиційних завдань
 • Здатність здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження
 • Уміння проводити розробку і дослідження теоретичних і експериментальних моделей об'єктів професійної діяльності
 • Уміння проводити розробку і дослідження методик аналізу, синтезу, оптимізації і прогнозування якості процесів функціонування інформаційних систем і технологій
 • Уміння здійснювати моделювання процесів і об'єктів з використанням стандартних програмних технологій
 • Уміння здійснювати постановку і проведення експериментів за заданою методикою і аналіз результатів
 • Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення
 • Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань
 • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики

Професійні профілі випускників з прикладами

Фахівець базового рівня з комп’ютерних наук  здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

2131.2 Адміністратор бази даних

Адміністратор даних

Адміністратор доступу

Адміністратор системи

Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів

2132.2 Інженер-програміст

Програміст (база даних)

Програміст прикладний

2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів

3121.2 Фахівець з інформаційних технологій

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

 

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за спеціальністю «Комп’ютерні науки» має можливість навчання за програмами 7 рівня НРК України, 2 циклу FQ-EHEA та 7 рівня EQF LLL

 Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішно складений комплексний екзамен за фахом.

Форма навчання 
Денна, заочна

Завідувач кафедри

Кандидат технічних наук, доцент Гринчак Олександр Васильович