+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Економіка" (доктор філософії)

051 «Економіка» (доктор філософії)

 

Спеціальність 051 «Економіка»

 

Кваліфікація, що присвоюється

Доктор філософії з економіки

 

Освітній ступінь

Третій рівень вищої освіти

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

 

Профіль програми

Освітньо-наукова програма з економіки побудована на основі поєднання поглибленої теоретичної підготовки з прикладними аспектами дослідницької діяльності, що дає змогу сформувати із аспіранта сучасного науково-педагогічного працівника, який відповідає європейському рівню за стилем, якістю освіти та результативністю наукової діяльності,  спроможний генерувати й забезпечувати трансфер сучасного знання, задовольняти попит у галузі науки й освіти. Аспірант має право комбінувати обов’язковий навчальний цикл освітньо-наукової програми з вибірковими освітніми компонентами, в тому числі  за погодженням з науковим керівником та керівником факультету аспірант може обирати дисципліни, які пов'язані з тематикою дисертаційного дослідження. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом одного або двох наукових керівників з відповідним оформлення одержаних результатів у вигляді дисертації.

Термін навчання – 4 роки. Програма відповідає сучасним підходам до організації вищої економічної освіти в Україні та європейським щодо вищої економічної освіти в контексті Болонського процесу.

Викладацький склад програми: 1 доктор філософських наук, професор; 3 доктори економічних наук, з них – 2 професори, 1 доцент; 3 кандидати економічних наук, з них – 2 доценти, 1 професор; 1 кандидат педагогічних наук, доцент; 1 кандидат технічних наук, доцент.

Освітня складова програми. Програма передбачає 44 кредити ECTS для обов’язкових компонент навчального плану, з яких:

- 22 кредити ECTS – це дисципліни загальної підготовки (у тому числі Філософія науки – 4 кредити й Іноземна мова в наукових дослідженнях та ділових комунікаціях – 6 кредитів), що передбачають набуття аспірантом загальнонаукових (філософських) компетенцій, мовних компетенцій, універсальних навичок дослідника тощо;

- 16 кредитів – дисципліни з циклу професійної підготовки;

- 6 кредитів – науково-педагогічна практика.

Ще 16 кредитів ECTS передбачено на вибіркові дисципліни.

Наукова складова програми. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом одного або двох наукових керівників з відповідним оформлення одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця складова програми не вимірюється кредитами ECTS, а оформляється окремо у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Особливістю наукової складової освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 051 «Економіка» є те, що окремі складові власних наукових досліджень аспіранти зможуть виконувати під час практичних занять з дисциплін професійної підготовки.

 

Ключові результати навчання

Загальні компетентності:

– здатність формувати системний креативний світогляд дослідника на основі розуміння філософських засад, сучасних тенденцій, напрямів і закономірностей розвитку науки в умовах глобалізації;

– здатність досконало володіти іноземною мовою з метою проведення досліджень, здійснення наукової комунікації, міжнародного співробітництва, відстоювання власних наукових поглядів;

– здатність здійснювати пошук, обробку, систематизацію, класифікацію та аналіз значного обсягу наукової інформації з різних джерел;

– здатність до розвитку та вдосконалення педагогічної й методичної майстерності, педагогічної техніки, професійних вмінь викладача економічних дисциплін;

– здатність створювати спеціалізовані фахові наукові та начальні тексти, проводити наукові дослідження та представляти їх результати у письмовій формі, керуючись етичними міркуваннями, академічною доброчесністю та захистом прав інтелектуальної власності.

Фахові компетентності:

– здатність, на основі структурно цілісного усвідомлення та творчо критичного осмислення основних наукових напрямів світової економічної теорії, застосовувати їх фундаментальні методологічні засади, теоретико-концептуальні основи, науково-дослідний апарат для формування концепцій розвитку сучасних економічних систем;

– здатність володіти теоретико-методологічним базисом економіки знань, уміти забезпечувати продуктивний зв’язок наукової та виробничої сфери;

– здатність, на основі використання прогресивного прикладного досвіду, розробляти науково-обґрунтовані пропозиції підвищення інноваційності суспільного виробництва в аграрному секторі економіки;

– здатність володіти загальною та спеціальною методологією наукового пізнання економічних явищ й процесів, застосовувати здобуті знання у науковій та педагогічній діяльності;

–. здатність до обґрунтування заходів протидії негативного впливу глобальних корпорацій на функціонування національної економіки та застосування пакету формальних інструментів захисту національних інтересів країни-учасниці міжнародних організацій;

–. здатність розпізнавати головні ознаки та напрями впливу глобальної фінансової, міграційної, продовольчої та енергетичної проблеми на національну економіку, пропонувати заходи відповідної стабілізаційної політики.

Програмні результати навчання:

– демонструвати системний креативний науковий світогляд дослідника, розуміння філософських засад, сучасних тенденцій, напрямів і закономірностей розвитку науки в умовах глобалізації;

– презентувати та обговорювати результати наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, здійснювати наукові комунікації, міжнародне співробітництво та відстоювати власні наукові погляди в іншомовному середовищі;

– самостійно здійснювати пошук, обробку, систематизацію, класифікацію та аналіз наукової інформації з різноманітних джерел;

– володіти формами та методами організації й проведення навчально-методичної роботи, вдосконалювати педагогічну майстерність, демонструвати професійні вміння викладача економічних дисциплін;

– створювати спеціалізовані фахові наукові й начальні тексти, виконувати наукові дослідження та представляти їх результати, керуючись етичними міркуваннями, академічною доброчесністю та захистом прав інтелектуальної власності;

– застосовувати теоретико-концептуальні основи, фундаментальні методологічні засади, науково-дослідний апарат основних наукових напрямів світової економічної теорії для самостійного формування концепцій сучасних економічних систем;

– володіти теоретико-методологічним базисом економіки знань та забезпечувати продуктивний зв’язок наукової та виробничої сфери;

– розробляти, на основі використання прогресивного прикладного досвіду, науково-обґрунтовані пропозиції підвищення інноваційності суспільного виробництва в аграрному секторі економіки;

– досконало володіти загальною та спеціальною методологією наукового пізнання економічних явищ й процесів, застосовувати її у науковій та педагогічній діяльності;

– здійснювати теоретико-методичне обґрунтування заходів протидії негативного впливу глобальних корпорацій на функціонування національної економіки та застосування пакету формальних інструментів захисту національних інтересів країни-учасниці міжнародних організацій;

– розпізнавати головні ознаки та напрями впливу глобальної фінансової, міграційної, продовольчої та енергетичної проблеми на національну економіку, пропонувати заходи відповідної стабілізаційної політики.

 

Адміністративна та управлінська діяльність у сфері економіки.

Посади згідно класифікатора професій України. Асистент (2310.2), викладач вищого навчального закладу (2310.2), доцент (2310.1), докторант (2310.1), професор (2310.1), директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми) (1312), директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної) (1210.1), директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.) (1210.1), директор (начальник, інший керівник) підприємства (1210.1), директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.) (1210.1), директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1), директор науково-дослідного інституту (1210.1), директор центру підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.) (1237.2), завідувач відділення у коледжі (1229.4), молодший науковий співробітник (економіка) (2441.1), науковий співробітник (економіка) (2441.1), науковий співробітник-консультант (економіка) (2441.1), економіст (2441.2).

 

Місце працевлаштування. Міністерство освіти і науки України, вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, обласні адміністрації, коледжі, промислові підприємства тощо.

 

Доступ до подальшого навчання

Навчання для розвитку та самовдосконалення у науковій та професійній сферах діяльності, а також інших споріднених галузях наукових знань:

– підготовка на 8-ому рівні НРК України зі спеціальності 051 «Економіка»;

– навчання на 8-ому (докторському) рівні НРК України у споріднених галузях наукових знань;

– освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у тому числі і закордоном), що містять додаткові освітні компоненти. 

 

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 60 кредитів ECTS.

Належним чином оформлений, за результатами наукових досліджень, рукопис дисертації, її публічний захист та присудження її автору наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка».

 

Форма навчання

Денна

 

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор Мудрак Руслан Петрович.