+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування" (доктор філософії)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кваліфікація, що присвоюється

Доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування - гроші, фінанси і кредит.

Освітній ступінь

Третій рівень вищої освіти

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми 

Підготовка висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних кадрів зі спеціальності 072 ;Фінанси, банківська справа та страхування, які б відповідали європейському рівню, стилю, якості освіти та результативності наукової діяльності, були спроможні генерувати й забезпечувати трансфер сучасного знання, задовольняти попит у галузі науки й освіти.

Здобуття знань і умінь у сфері фінансів, банківської справи та страхування на макро- і мікро рівнях, що надають можливість розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та /або інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та / або професійної практики   зі спеціальності.

Дослідження сукупності об’єктів вивчення та діяльності: устрій, принципи й механізми функціонування та розвитку фінансових систем.

Здобуття знань і умінь у сфері фінансів, банківської справи та страхування на макро- і мікрорівнях, що надають можливість розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

      Програма для доктора філософії передбачає дві складових : освітня складова програми та наукова складова програми.

      Освітня складова програми реалізується у невеликих групах дослідників за спеціальністю 072 ;Фінанси, банківська справа та страхування. Програма передбачає 60 кредитів ЄКТС для нормативних навчальних дисциплін, з яких 38 кредитів ЄКТС – це дисципліни загальної підготовки (у тому числі філософія науки – 4 кредити ЄКТС й іноземна мова – 6 кредитів ЄКТС), що передбачають набуття аспірантом загальнонаукових (філософських) компетенцій, мовних компетенцій, універсальних навичок дослідника, а також 12 кредитів – дисципліни професійної підготовки. Ще 16 кредитів ЄКТС передбачено на вибіркові дисципліни, з яких 8 кредитів ЄКТС – за вибором ВНЗ, і 8 кредитів – за вибором здобувача наукового ступеня доктора філософії. Освітньою складовою програми передбачено науково-педагогічну практику обсягом 6 кредитів ЄКТС.

     Наукова складова освітньо - наукової  програми передбачає передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом одного або двох наукових керівників з відповідним оформленням одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця складова програми не вимірюється кредитами ЄКТС, а оформляється окремо у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта.

         Особливістю наукової складової освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування є те, що окремі складові власних наукових досліджень аспіранти зможуть виконувати під час практичних занять з дисциплін професійної підготовки.

Процес викладання та навчання :

- лекційні курси, практичні та семінарські заняття, консультації, самопідготовку у бібліотеці та з використанням електронних ресурсів, проектну роботу та індивідуальні консультації;

–    впровадження активних методів навчання, що забезпечують особистісно-зорієнтований підхід і розвиток мислення у аспірантів (здобувачів);

–    тісна співпраця аспірантів (здобувачів) зі своїми науковими керівниками;

–    підтримка та консультування аспірантів (здобувачів) з боку науково-педагогічних та наукових працівників Уманського НУС, у тому числі забезпечуючи доступ до сучасного обладнання;

–    залучення до консультування аспірантів (здобувачів) визнаних фахівців-практиків та науковців;

–    інформаційну підтримку щодо участі аспірантів (здобувачів) у конкурсах на одержання наукових стипендій, премій, грантів (у тому числі у міжнародних);

–    надання можливості аспірантам (здобувачам) приймати участь у підготовці наукових проектів на конкурси Міністерства освіти і науки України;

-         безпосередню участь у виконанні бюджетних та ініціативних науково-дослідних робіт.

Навчально-методичне забезпечення і консультування науково - дослідницької  роботи здійснюється через університетське модульне середовище освітнього процесу Moodle.

Процес оцінювання. 

Система оцінювання знань за дисциплінами освітньо-наукової програми складається з поточного та підсумкового контролю.

Поточний контроль знань аспірантів проводиться в усній формі (опитування за результатами опрацьованого матеріалу).

Підсумковий контроль успішності навчання аспіранта (здобувача) проводиться у формі:

–    екзамен – за результатами вивчення дисциплін освітньої програми у письмовій формі, з подальшою усною співбесідою;

–    залік – автоматично за кількістю балів, отриманих впродовж семестрового вивчення дисципліни;

– захист звіту про науково-педагогічну практику.

 Оцінювання наукової діяльності аспірантів (здобувачів) здійснюється на основі кількісних та якісних показників, що характеризують підготовку наукових праць, участь у конференціях, підготовку окремих частин дисертації відповідно до затвердженого індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача). Звіти аспірантів (здобувачів), за результатами виконання індивідуального плану, щорічно затверджуються на засіданні кафедри та вченій раді (факультету) з рекомендацією продовження (або припинення) навчання в аспірантурі.

Університет та випускова кафедра фінансів, банківської справи та страхування підтримує тісні зв’язки з провідними університетами:

1.Державна вища професійна школа м. Плоцьк (Польща).

2. Господарська академія ім.  Д.А.Ценова,м. Свіштов(Болгарія).

3. Природничий університет у м. Вроцлаві (Польща).

4. Академія імені Якуба з Парадижа в Гожуві Великопольському ( Польща).

5. Німецько-українська магістерська програма у галузі логістики (GUMLog), Університет м. Бремен (Німеччина).

Посади, пов'язані з  науково – дослідною  та викладацькою діяльністю

( вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, коледжі,  посади  керівників  у  фінансово – кредитних та страхових установах, обласних адміністраціях, промислових підприємствах та інших суб'єктах різних форм власності та організаційно-правових форм ( підприємствах, їх об'єднаннях, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, фіскальних органах, пенсійному фонді, казначействі, брокерських конторах та ін.)

Доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування  здатний виконувати дослідницьку та викладацьку діяльність у сфері фінансів, банківської справи та страхування, адміністративну та управлінську діяльність в розрізі професійних груп та професійних назв робіт  відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

2310.2 Ассистент;

2310.2 Викладач вищого навчального закладу;

2310.1 Доцент;

2310.1  Докторант ;

2310.1 Професор;

1312 Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми) ;

1210.1 Начальник ГУ ДФС, начальник фінансового відділу, керуючий комерційним (державним банком), начальник страхової компанії

1210.1 Директор (професійно-технічного училища;

1210.1 Директор (начальник, інший керівник) підприємства;

 1210.1Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.);

1210.1Директор курсів підвищення кваліфікації ;

1210.1 Директор науково-дослідного інституту ;

1229.4 Директор центру підвищення кваліфікації;

1237.2 Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.) ;

1229.4)Завідувач відділення у коледжі;

2441.1 Молодший науковий співробітник (економіка));

2441.1 Науковий співробітник (економіка);

2441.1 Науковий співробітник-консультант (економіка).

Загальний обсяг освітньо - наукової програми 60 кредитів ЄКТС для нормативних навчальних дисциплін, з яких 38 кредитів ЄКТС – це дисципліни загальної підготовки (у тому числі філософія науки – 4 кредити ЄКТС й іноземна мова – 6 кредитів ЄКТС), що передбачають набуття аспірантом загальнонаукових (філософських) компетенцій, мовних компетенцій, універсальних навичок дослідника, а також 12 кредитів – дисципліни професійної підготовки. Ще 16 кредитів ЄКТС передбачено на вибіркові дисципліни, з яких 8 кредитів ЄКТС – за вибором ВНЗ, і 8 кредитів – за вибором здобувача наукового ступеня доктора філософії. Освітньою складовою програми передбачено науково-педагогічну практику обсягом 6 кредитів ЄКТС.

Програма відповідає сучасним вимогам Міністерства освіти і науки України, міжнародним зразкам щодо третього рівня вищої освіти з підготовки висококваліфікованих науковців і науково- педагогічних працівників зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуваннчя». Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними  науково - дослідними установами,

Ключові результати навчання:

1. Загальні компетентності

ЗК1.Здатність виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові наукові ідеї на межі предметних галузей і здійснювати власні дослідження.

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК3. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети.

ЗК4.Здатність працювати автономно та відповідати за навчання інших.

ЗК5.Здатність ініціювати і розробляти інноваційні проекти та управляти ними.

ЗК6.Здатність спілкуватися у професійному середовищі та з представниками інших професійних груп у національному та міжнародному контексті.

2.Фахові  компетентності

ФК1. Здатність формувати науковий світогляд у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК 2.Здатність до формулювання наукових задач та розробки стратегій їх розв’язання з можливістю інтеграції знань з різних наукових сфер та застосуванням системного підходу.

ФК 3. Здатність обирати методи, необхідні для досягнення поставленої мети дослідження.

ФК 4.Здатність до виконання наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на відповідному фаховому рівні, досягнення наукових результатів, що створюють нові знання, для розв’язання актуальних проблем.

ФК 5.Здатність до впровадження результатів власних досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК6.Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та адміністрування.

3. Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати системний креативний науковий світогляд дослідника, розуміння філософських засад, сучасних тенденцій, напрямів і закономірностей розвитку науки в умовах глобалізації.

ПРН2. Презентувати та обговорювати результати наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, здійснювати наукові комунікації, міжнародне співробітництво та відстоювати власні наукові погляди в іншомовному середовищі.

ПРН3. Досконало володіти загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосовувати її у науковій та педагогічній діяльності.

ПРН4. Самостійно здійснювати пошук, обробку, систематизацію, класифікацію та аналіз наукової інформації з різноманітних джерел.

ПРН5. Володіти формами та методами організації й проведення навчально-методичної роботи, вдосконалювати педагогічну майстерність, демонструвати професійні вміння викладача економічних дисциплін.

ПРН6. Виконувати наукові дослідження та представляти їх результати, керуючись етичними міркуваннями, академічною доброчесністю та захистом прав інтелектуальної власності.

ПРН7. Здійснювати аналіз, формувати оцінку та порівнювати різноманітні теорії, концепції та підходи з предметної сфери наукового дослідження.

ПРН8. Застосовувати  теоретико-концептуальні основи, фундаментальні методологічні засади, науково-дослідний апарат основних наукових напрямів світової економічної теорії для самостійного формування концепцій сучасних економічних систем.

ПРН9. Розраховувати прогнози та моделювати явища й процеси у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН10. Розробляти та реалізувати наукові проекти з використанням новітніх методів пошуку, обробки, аналізу та використання інформації, переосмислювати наявне та створити нове цілісне знання в досліджуваній сфері економіки.

ПРН11. Здійснювати теоретико-методичне обґрунтування заходів протидії негативного впливу глобальних корпорацій на функціонування національної економіки та застосування пакету формальних інструментів захисту національних інтересів країни-учасниці міжнародних організацій.

ПРН12. Розпізнавати головні ознаки та напрями впливу глобальної фінансової, міграційної, продовольчої та енергетичної проблеми на національну економіку, пропонувати заходи відповідної стабілізаційної політики.

Доступ до подальшого навчання

Навчання для розвитку та самовдосконалення у науковій та професійній сферах діяльності, а також інших споріднених галузях наукових знань:

–                    підготовка на 9-ому рівні НРК України зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

–                    навчання на 8-ому (докторському) рівні НРК України у споріднених галузях наукових знань;

- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у тому числі і закордоном), що містять додаткові освітні компоненти.

Положення  про оцінювання

  • Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС
  • Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС
  • Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску 

Кінцевим результатом виконання наукової складової програми є належним чином оформлений, за результатами наукових досліджень, рукопис дисертації, її публічний захист та присудження її автору наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Форма навчання 

Денна, заочна

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Кандидат економічних наук, доцент Прокопчук Олена Тодорівна