Меню

Освітня програма «Комп’ютерні науки» (магістр)

Спеціальність 122 "Комп’ютерні науки"

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з комп’ютерних наук

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

У професійній підготовці спеціалістів в галузі інформаційних технологій Уманський національний університет садівництва (УНУС) прагне забезпечити якісно новий рівень, спрямований на формування в Україні висококваліфікованих фахівців.

Завдання магістерської програми полягає у підготовці фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі інформаційних технологій, що направлені на здобуття студентом навичок науково-дослідницького, проектно-конструкторського та інноваційного характеру в галузі сучасних комп’ютерних систем, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності у науково-дослідних і виробничих організаціях.

Основний фокус програми підготовки сконцентрований на формування та розвиток професійної компетентності для здійснення діяльності у галузі інформаційних технологій з урахуванням сучасних вимог. Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері інформаційних технологій; вивченні концептуальних засад моделювання інформаційних систем, проектування складних інформаційних систем, управління ІТ-проектами.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності

ЗК01   Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02   Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК03   Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК04   Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК05   Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК06   Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК07   Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

CК01   Усвідомлення теоретичних засад комп’ютерних наук.

CК02   Здатність формалізувати предметну область певного проєкту у вигляді відповідної інформаційної моделі.

CК03   Здатність використовувати математичні методи для аналізу формалізованих моделей предметної області.

CК04   Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для забезпечення якості прийняття проєктних рішень.

CК05   Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення.

CК06   Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук.

CК07   Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до сформульованих вимог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень.

CК08   Здатність розробляти і реалізовувати проекти зі створення програмного забезпечення, у тому числі в непередбачуваних умовах, за нечітких вимог та необхідності застосовувати нові стратегічні підходи, використовувати програмні інструменти для організації командної роботи над проєктом.

CК09   Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань.

CК10   Здатність оцінювати та забезпечувати якість ІТ-проєктів, інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення, застосовувати міжнародні стандарти оцінки якості програмного забезпечення інформаційних та комп’ютерних систем, моделі оцінки зрілості процесів розробки інформаційних та комп’ютерних систем.

CК11   Здатність ініціювати, планувати та реалізовувати процеси розробки інформаційних та комп’ютерних систем та програмного забезпечення, включно з його розробкою, аналізом, тестуванням, системною інтеграцією, впровадженням і супроводом.

СК12   Здатність розробляти комп’ютерні системи, які дозволяють автоматизувати процеси при розв’язанні прикладних задач, зокрема в агропромисловому комплексі України.

3. Програмні результати навчання

РН1     Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері комп’ютерних наук і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері комп’ютерних наук та на межі галузей знань.

 

РН2     Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем комп’ютерних наук, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур.

РН3     Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері комп’ютерних наук до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

РН4     Управляти робочими процесами у сфері інформаційних технологій, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

РН5     Оцінювати результати діяльності команд та колективів у сфері інформаційних технологій, забезпечувати ефективність їх діяльності.

РН6     Розробляти концептуальну модель інформаційної або комп’ютерної системи.

РН7     Розробляти та застосовувати математичні методи для аналізу інформаційних моделей.

РН8     Розробляти математичні моделі та методи аналізу даних (включно з великим).

РН9     Розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу даних (включно з великими).

РН10   Проектувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення

РН11   Створювати нові алгоритми розв’язування задач у сфері комп’ютерних наук, оцінювати їх ефективність та обмеження на їх застосування

РН12   Проектувати та супроводжувати бази даних та знань.

РН13   Оцінювати та забезпечувати якість інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення.

РН14   Тестувати програмне забезпечення.

РН15   Виявляти потреби потенційних замовників щодо автоматизації обробки інформації.

РН16   Виконувати дослідження у сфері комп’ютерних наук.

РН17   Виявляти та усувати проблемні ситуації в процесі експлуатації програмного забезпечення, формулювати завдання для його модифікації або реінжинірингу.

РН18   Збирати, формалізувати, систематизувати і аналізувати потреби та вимоги до інформаційної або комп’ютерної системи, що розробляється, експлуатується чи супроводжується.

РН19   Аналізувати сучасний стан і світові тенденції розвитку комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

РН20   Розробляти комп’ютерні системи при розв’язанні прикладних задач, зокрема в агропромисловому комплексі України.

Професійні профілі випускників з прикладами

Професіонали в галузі програмування здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України:

Класифікатор професій (ДК 003:2010):

2131.2 Програміст (база даних) 

2132.2 Інженер-програміст

2139.2 Програміст прикладний 

2132.2 Програміст системний 

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчання за програмою третього циклу FQEHEA, 8 рівня QF-LLL, 8 рівня НPK. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішний захист кваліфікаційної роботи.

Форма навчання

Денна, заочна

Гарант освітньо-професійної програми

Кандидат технічних наук, доцент Ліщук Роман Ігорович

Завідувач кафедри

Кандидат технічних наук, доцент Ліщук Роман Ігорович