+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма «Облік і оподаткування» (молодший бакалавр)

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування»

Кваліфікація, що присвоюється

Молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Рівень кваліфікації 

Початковий  (короткий цикл)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»  призначена для підготовки фахівців, які працюватимуть на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, зокрема у таких підрозділах та відділах: бухгалтерському, економічному, фінансовому, виробництва, постачання, планово-економічного розвитку, інформаційного забезпечення, міжнародних зв'язків, контролю якості та ін.

Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: дисципліни соціально-гуманітарної підготовки – 20 кредитів, дисципліни математичної та загальноекономічної підготовки – 37 кредити, дисципліни професійної та практичної підготовки – 25,5 кредитів. Дисципліни вільного вибору студентів – 30 кредитів. Програма відповідає сучасним вимогам Міністерства освіти і науки України та розроблена відповідно  до Положення про порядок розробки, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми Уманського національного університету садівництва від 07.10.2019 р.. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Ключові результати навчання 

1. Загальні компетентності

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК03. Здатність працювати в команді.

ЗК04.Здатність працювати автономно.

ЗК05. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним.

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК10.Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави

3. Програмні результати навчання

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації.

ПР09. Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.

ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.

ПР11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.

ПР14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії.

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.

ПР16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.

ПР19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища.

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.

ПР21.Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя

Професійні профілі випускників

Фахівець початкового рівня вищої освіти з обліку і оподаткування здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

2122.2 Економіст-статистик.

2441 Професіонали в галузі економіки 

Економісти 

2446 Професіонали в галузі соціального захисту населення 

Професіонали в галузі соціального захисту населення 

343 Технічні фахівці в галузі управління 

Бухгалтера

Бухгалтери та касири-експерти 

Асистент бухгалтера-експерта; 

 Касира-експерта;

Допоміжний персонал у сфері статистики та математики 

Організатори діловодства 

346 Соціальні працівники 

Соціальні працівники 

412 Службовці, зайняті з цифровими даними 

Обліковець з реєстрації  бухгалтерських даних 

Рахівник

Реєстратори бухгалтерських даних

Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями 

413 Службовці, що займаються реєстрацією матеріальних цінностей та транспортуванням  

Службовці на складах 

Приймальники замовлень 

421 Касири, касири в банках та білетери 

Касири та білетери 

Касири в банках та інкасатори 

Доступ до подальшого навчання

Молодший бакалавр за спеціальністю «Облік і оподаткування» може продовжити навчання в університеті на першому циклі вищої освіти (рівень – бакалавр) за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та ін.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішно складений комплексний екзамен за фахом.

Форма навчання

Денна

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, доцент Мельник Людмила Юріївна