+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (доктор філософії)

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (доктор філософії)

Спеціальність 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кваліфікація, що присвоюється доктор філософії підприємництва, торгівлі та біржової  діяльності

Освітній рівень

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Профіль програми

Підготовка висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних кадрів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які б відповідали європейському рівню, стилю, якості освіти та результативності наукової діяльності,  були спроможні генерувати й забезпечувати трансфер сучасного знання, задовольняти попит у галузі науки й освіти.

Орієнтація програми: освітня, дослідницька та прикладна. Наукові дослідження з новими та удосконаленими, практично спрямованими, цінними теоретичними і методичними результатами.

Дослідження системи економічних, соціальних і організаційних відносин у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Освітня складова програми. Програма реалізується у невеликих групах дослідників за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Програма передбачає 38 кредитів ЄКТС для нормативних навчальних дисциплін, з яких 26 кредитів ЄКТС – це дисципліни загальної підготовки (у тому числі філософія науки – 4 кредити ЄКТС й іноземна мова – 6 кредитів ЄКТС), що передбачають набуття аспірантом загальнонаукових (філософських) компетенцій, мовних компетенцій, універсальних навичок дослідника, а також 12 кредитів – дисципліни професійної підготовки. Ще 16 кредитів ЄКТС передбачено на вибіркові дисципліни, з яких 8 кредитів ЄКТС – за вибором ВНЗ, і 8 кредитів – за вибором здобувача наукового ступеня доктора філософії. Освітньою складовою програми передбачено науково-педагогічну практику обсягом 6 кредитів ЄКТС.

Наукова складова програми. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом одного або двох наукових керівників з відповідним оформлення одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця складова програми не вимірюється кредитами ЄКТС, а оформляється окремо у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта.

Особливістю наукової складової освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є те, що окремі складові власних наукових досліджень аспіранти зможуть виконувати під час практичних занять з дисциплін професійної підготовки.

Ключові результати навчання

Інтегральна компетентність       Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 3. Здатність працювати автономно.

ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 5. Здатність розробляти та управляти проектами.

Фахові компетентності

ФК 1. Знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

ФК 2. Здатність ідентифікувати, формулювати та вирішувати актуальні наукові та прикладні проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

ФК 3. Здатність планувати, організовувати, проводити спеціальні наукові дослідження та впроваджувати їх результати.

ФК 4.Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми та приймати науково обґрунтовані рішення в професійній діяльності.

ФК 5. Здатність викладати фахові дисципліни зі спеціальності „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати системність наукового світогляду, здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових ідей.

ПРН 2.        Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням сучасних методів і технологій.

ПРН 3.        Приймати соціально відповідальні рішення, забезпечувати лідерство та автономність у їх реалізації в професійній діяльності.

ПРН 4.        Ініціювати інноваційні проекти, організовувати та координувати підготовку проектних пропозицій щодо фінансування та реєстрації наукових розробок.

ПРН 5.        Володіти методологією наукового пізнання та новітніми методами наукових досліджень.  

ПРН 6.        Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до вирішення комплексних наукових і практичних завдань.

ПРН 7.        Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

ПРН 8.        Виконувати наукові дослідження за обраним напрямом, обґрунтовувати і презентувати їх результати.

ПРН 9.        Викладати фахові дисципліни зі спеціальності „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” з використанням сучасних технологій навчання.

Професійні профілі випускників

Дослідницька та викладацька діяльність у сфері підприємництва, торгівлі та біржової  діяльності.

Адміністративна та управлінська діяльність у сфері підприємництва, торгівлі та біржової  діяльності.

Посади згідно класифікатора професій України: асистент (2310.2), викладач вищого навчального закладу (2310.2), доцент (2310.1), докторант (2310.1), професор (2310.1), директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми) (1312), директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної) (1210.1), директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.) (1210.1), директор (начальник, інший керівник) підприємства (1210.1), директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.) (1210.1), директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1), директор науково-дослідного інституту (1210.1), директор центру підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.) (1237.2), завідувач відділення у коледжі (1229.4), молодший науковий співробітник (біржові операції) (2413.1) науковий співробітник (біржові операції) (2413.1), науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність) (2419.1), молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність) (2419.1).

Місце працевлаштування: Міністерство освіти і науки України, вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, обласні адміністрації, коледжі, промислові підприємства тощо.

Доступ до подальшого навчання

Навчання для розвитку та самовдосконалення у науковій та професійній сферах діяльності, а також інших споріднених галузях наукових знань:

–      підготовка на 9-ому рівні НРК України зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

–    навчання на 8-ому (докторському) рівні НРК України у споріднених галузях наукових знань;

освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у тому числі і закордоном), що містять додаткові освітні компоненти.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Вимоги до оформлення дисертації встановлює МОН.

Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічного захисту визначаються КМУ. 

Вимоги до випуску

Атестація за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється у формі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану обсягом 60 кредитів.

Форма навчання

Очна (денна, вечірня), заочна

Завідувач кафедри

Кандидат економічних наук, доцент Соколюк Сергій Юрійович.