Меню

Освітня програма «Соціальне забезпечення» (бакалавр)

Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з соціального забезпечення

Освітній рівень

Перший бакалаврський. 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

Програма, розроблена відповідно до місії та стратегії університету, спрямована на формування особистості фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми соціального забезпечення або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Об’єкт вивчення: система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми соціального забезпечення або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, принципи, закономірності, концепції, які формують професійну компетентність фахівця.

Методи, методики та технології: загальнонаукові, соціально-економічні, організаційно-розпорядчі, правові, соціологічно-статистичні, психологічні, діагностичні, індивідуальний та груповий. Активні та пасивні методики соціального забезпечення, спеціальні соціальні технології як різновид тактико-оперативного впливу на соціальний об'єкт.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у професійній діяльності.

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 12. Здатність працювати в команді.

ЗК 13. Здатність до міжособистісної взаємодії.

ЗК 14. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК 15. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК 16. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

2. Фахові (спеціальні) компетентності

СК 1. Здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним розвитком держави;

СК 2. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення;

СК 3. Здатність консультувати з питань соціального забезпечення різним групам населення, що опинилися у складних життєвих обставинах;

СК 4. Здатність використовувати адміністративно-правові механізми призначення та контролю в системі соціального захисту населення;

СК 5. Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці.

СК 6. Вміння планування та звітності в системі соціального забезпечення населення;

СК 7. Здатність застосовувати методики індивідуальних обрахунків адресної соціальної допомоги, методики індивідуальних обрахунків призначення субсидій, соціальної допомоги мало захищеним категоріям населення, допомоги по безробіттю;

СК 8. Здатність використовувати методики інспекційних перевірок в системі соціального захисту населення;

СК 9. Здатність до планування та реалізації заходів з проведення моніторингу і інспектування;

СК 10. Здатність до планування та реалізації заходів з надання адресної соціальної допомоги;

СК 11. Здатність оцінювання якості соціальних послуг;

СК 12. Здатність до організації та управління процесами в соціальному забезпеченні;

СК 13. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів у професійній діяльності;

СК 14. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері;

СК 15. Здатність виявляти і залучати ресурси організацій-партнерів з соціальної допомоги для виконання завдань професійної діяльності;

СК 16. Здатність до організації та управління процесами соціального забезпечення в територіальній громаді.

3. Програмні результати навчання

ПРН 1. Використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності;

ПРН 2. Ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та прояви соціально-економічних проблем у різних категорій населення;

ПРН 3. Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження;

ПРН 4. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення;

ПРН 5. Використовувати механізми призначення фінансової соціальної допомоги, пенсій;

ПРН 6. Застосовувати базові знання про основи економічної допомоги об’єктам соціального захисту;

ПРН 7. Використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення;

ПРН 8. Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері соціального захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства України в галузі соціального забезпечення;

ПРН 9. Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців;

ПРН 10. Визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій населення;

ПРН 11. Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення;

ПРН 12. Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності;

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати рівень матеріально-економічного захисту різних категорій населення;

ПРН 14. Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення;

ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки;

ПРН 16. Застосовувати нормативно-правову базу в захисті соціальних груп населення;

ПРН 17. Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні;

ПРН 18. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги;

ПРН 19. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців;

ПРН 20. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.

Професійні профілі випускників

Випускники можуть працювати у державних та приватних структурах (на різних посадах організаційно-управлінського та соціально-економічного профілю):

За Національним класифікатором професій ДК 003:2010, може

займати наступні посади:

2419.3 Державний соціальний інспектор;

1229.3 Головний державний соціальний інспектор;

2446.2 Соціальний аудитор;

2446.2 Соціальний працівник;

2446.2 Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.);

2446.2 Фахівець із соціальної допомоги вдома;

2446.2 Фахівець із соціальної роботи;

2352 Інспектор з охорони дитинства;

2412.2 Експерт з соціальної відповідальності;

1466 Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування;

3460 Соціальний працівник (допоміжний персонал);

3460 Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера);

3443 Інспектор з призначення пенсій;

3443 Інспектор з виплати пенсій;

3443 Інспектори з соціальної допомоги.

Доступ до подальшого навчання

Продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня.

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС.

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішний публічний захисткваліфікаційної роботи та успішно складений атестаційний екзамен.

Форма навчання

Денна, заочна

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, доцент  Соколюк Сергій Юрійович