Меню

Освітня програма "Геодезія та землеустрій" (бакалавр)

Галузь знань 19 "Архітектура та будівництво"

Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з геодезії та землеустрою

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація Бакалавр з "Геодезії та землеустрою" передбачає ґрунтовну підготовку, що дозволить сформувати професійний підхід до створення автоматизованих інформаційних кадастрових систем, інформаційних систем та технологій, проектування та виконання землевпорядних робіт, пов’язаних із землекористуванням та моніторингом земель.

Профіль програми

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розрахована на чотири роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами гуманітарної та соціально-економічної (ГСЕ), математичної, природничо-наукової (МРН) та професійно-практичної підготовки (ПП) в обсязі:

-         на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

-         на основі ступеня молодшого бакалавра – 180 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Бакалавр з "Геодезії та землеустрою" підготовлений як для продовження освіти на магістерській програмі за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій" так і практичної діяльності, що вимагає передусім здатність розв’язувати фахові задачі та практичні проблеми в землевпорядних службах.

Фахова компетентність бакалавра за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій" передбачає:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово;
 • здатність спілкуватися іноземною мовою;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професії;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність використовувати знання, уміння й навички комплексу топографічних, геодезичних та картографічних робіт при вишукуваннях, проектуванні, розплануванні, зведенні та експлуатації інженерних споруд;
 • здатність  вирішувати питання, пов’язанні із проектуванням, конструюванням, експлуатацією топографічних, геодезичних і маркшейдерських приладів та обладнання;
 • здатність створення автоматизованих інформаційних кадастрових систем, інформаційних систем та технологій, проектування та виконання землевпорядних робіт, пов’язаних із землекористуванням та моніторингом земель;
 • здатність організації території земель, їх територіального впорядкування і внутрішнього устрою з метою найбільш доцільного нинішнього використання земель та врахування наслідків, землекористування у майбутньому;
 • здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання;
 • здатність розробляти окремі види проектної документації;
 • здатність організовувати роботу малих колективів виконавців;
 • здатність вирішувати перспективні завдання організації господарства з використанням знань професійних дисциплін під керівництвом досвідчених фахівців;
 • здатність застосування на практиці принципів сталого розвитку, розуміння екологічних, соціальних і економічних наслідків своєї професійної діяльності.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка бакалавра за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій" формує здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у цій галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає  застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Фахівець за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій" освітнього ступеня "Бакалавр" підготовлений до здійснення таких видів діяльності: молодший інженер; технік-землевпорядник; фахівець з інформаційних технологій; технік-геодезист; технік-картограф; технік-проектувальник.

Бакалавр за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій" може працювати в в державних, обласних та місцевих органах влади з питань обліку, використання та охорони земель; в проектних і науково-дослідних інститутах із землеустрою; в спеціалізованих, ліцензованих землевпорядних організаціях; на підприємствах і в організаціях, що займаються економічною та правовою діяльністю в галузі земельних відносин; в земельно-оціночних організаціях і підприємствах, пов'язаних з купівлею-продажем земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості; містобудівних організаціях.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій" підготовлений до продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій".

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100-бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення УНУС "Про рейтингову оцінку діяльності студента Уманського НУС "

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Державна атестація на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю "Геодезія та землеустрій" в Уманському НУС проводить Екзаменаційна комісія у формі єдиного комплексного кваліфікаційного іспиту з основних фахових дисциплін. Умовою допуску студента до державної атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість - 4 роки

Завідувач кафедри

Юрій Олександрович Кисельов, доктор географічних наук, професор


Відгуки та пропозиції щодо змісту освітньої програми надсилати на електронну адресу kafgeounus@gmail.com