Меню

Освітня програма "Лісове господарство" (магістр)

Галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство"

Спеціальність 205 "Лісове господарство"

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з лісового господарства

Рівень кваліфікації

Магістр (другий цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

На навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 205 "Лісове господарство" Уманський НУС приймає осіб, які здобули освітній рівень "Бакалавр" або "Спеціаліст". Зарахування на основі освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 205 "Лісове господарство" для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 205 "Лісове господарство" здійснюється за результатами фахових вступних випробування, а для осіб, які здобули бакалавра і спеціаліста за не спорідненою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового і фахових вступних випробувань.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація "Магістр з лісового господарства" передбачає формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у галуззі лісового господарства.

Профіль програми

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік 4 місяців навчання і передбачає опанування обов’язковими і вибірковими навчальними дисциплінами соціально-гуманітарної, професійної та практичної підготовки в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Продовження навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 205 "Лісове господарство" кваліфікації "Доктор філософії". Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Дослідницька, викладацька та адміністративна діяльність у сфері аграрної освіти, науки та виробництва.

Загальні компетентність магістра за спеціальністю 205 "Лісове господарство" передбачає:

–       Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

–       Здатність застосовувати знання на практиці;

–       Здатність спілкуватися іноземною мовою;

–       Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

–       Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

–       Здатність навчатись та навчати;

–       Знання та розуміння предметної області та розуміння професії;

–       Знання правил охорони безпеки;

–       Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

–       Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

–       Здатність працювати автономно та в команді.

Фахова компетентність магістра за спеціальністю 205 "Лісове господарство" передбачає:

–       Здатність забезпечити організацію роботи та управління лісогосподарським виробництвом на підприємствах різного функціонального призначення, застосовувати сучасні принципи та підходи сталого ведення господарства та ефективного лісоуправління;

–       Здатність використовувати знання й практичні навички з лісівничих дисциплін, новітні наукові розробки та передовий досвід практичного лісівництва для аналізу реального стану та розроблення ефективних заходів підвищення продуктивності лісів на локальному та регіональному рівнях;

–       Здатність застосовувати для вирішення виробничих задач лісогосподарського виробництва та дослідження лісових екосистем сучасні інформаційні  системи та комп’ютерні технології у процесі збору, оброблення та аналітичного узагальнення лісівничої інформації;

–       Здатність забезпечити організацію  комплексного обліку та оцінки лісових ресурсів, їх менеджменту та економічного супроводу їх комплексного використання з дотримання принципів сталого природокористування і організації ефективного лісогосподарського виробництва та мисливства;

–       Здатність розробляти поточні та стратегічні плани розвитку підприємств лісової галузі та ефективної реалізації господарських заходів лісогосподарського виробництва та мисливства
і приймати обґрунтовані управлінські рішення;

–       Здатність трактувати та використовувати у виробничій діяльності міжнародні і національні нормативні документи в галузі лісового і мисливського господарства, оцінювати діяльність органів державної виконавчої влади, щодо реалізації стратегії національної лісової політики;

–       Здатність розробляти методи та застосовувати сучасний досвід для вирішення проблеми розвитку мисливського господарства, впорядковувати мисливські угіддя та організовувати мисливські господарства, розробляти напрямки розвитку мисливського туризму;

–       Здатність системно мислити для організації комплексного багатоцільового використання лісових ресурсів (деревних, недеревних
та нематеріальних), включаючи екосистемні послуги лісових фітоценозів;

–       Здатність використовувати професійні лісівничі знання й практичні навички та наукові рекомендації для організації і ефективної експлуатації систем захисних насаджень різного цільового призначення;

–       Здатність здійснювати наукові дослідження лісових екосистем та представляти результати власних досліджень у вигляді наукових праць та публічних доповідей на наукових заходах;

–       Здатність забезпечити виховання та підготовку фахівців робітничих професій, молодших бакалаврів для виконання лісогосподарських, лісомисливських та лісозаготівельних заходів
із використанням сучасної техніки та технологій;

–       Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед населення (учнівської молоді) щодо формування в них екологічного мислення
і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях;

–       Здатність використовувати вихідні дані для вибору та обґрунтування ефективних господарських і організаційно-управлінських рішень;

–       Здатність застосування на практиці принципів сталого розвитку, розуміння екологічних, соціальних і економічних наслідків своєї професійної діяльності

 

Програмні результати навчання

–       Володіти та застосовувати гуманітарні, природничо-наукові
та професійні знання для вирішення професійних завдань;

–       Визначати напрями модернізації технологічних і виробничих процесів та впроваджувати новітні інформаційні технології;

–       Систематизація документообігу, підготовка технічної, проектної, технологічної та організаційно-управлінської документації, формування звітності, впровадження системи менеджменту якості на підприємстві;

–       Вибирати оптимальні методи досліджень, модифікувати, адаптувати
та розробляти нові методи та формувати методику обробки результатів;

–       Застосовувати методи проектування та моделювання для розроблення і реалізації проектів та інженерних рішень за заданими вимогами;

–       Аналізувати техніко-економічні показники, потреби ринку, інвестиційний клімат та відповідність проектних рішень, наукових розробок законодавству України;

–       Досліджувати процеси у лісових екосистемах з використанням сучасних засобів і технологій з обробкою та аналізом результатів;

–       Аргументувати та захищати розроблені проектні та науково-технічні рішення, вести аргументовану професійну та наукову дискусію;

–       Поєднувати сучасні методи для розроблення енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій на засадах наближеного до природи лісівництва, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей та їхній захист від можливих наслідків аварій, катастроф і стихійних лих, застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних та інших видів ресурсів;

–       Оцінювати стан ведення господарства із застосовуванням сучасних методів,  якість лісогосподарської продукції, проводити сертифікацію підприємств галузі;

–       Узагальнювати сучасні наукові знання та застосовувати їх для розв’язання науково-технічних завдань, оцінки запропонованих рішень для втілення результатів у практику;

–       Слідувати принципам широкомасштабного впровадження сучасних виробничих та інформаційних технологій, засобів комунікації, методів підвищення економічної ефективності лісогосподарського виробництва;

–       Підвищувати кваліфікацію колективу на основі сучасних наукових, технічних та технологічних досягнень в лісовій галузі;

–       Брати участь у підготовці фахівців та у просвітницькій діяльності серед населення для формування в них екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності;

–       Ініціювати та здійснювати організаційні та технічні заходи щодо забезпечення належних умов праці, дотримання техніки безпеки, профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань, організовувати та контролювати дотримання норм екологічної безпеки та охорони довкілля;

–       Організовувати та керувати дослідницькою, інноваційною та інвестиційною діяльністю, виробничими процесами з урахуванням технічних, технологічних та економічних факторів;

–       Впроваджувати проектні рішення у виробництво, корегувати та модернізувати розробки та технології ведення лісового господарства на засадах екологічно збалансованого лісівництва;

–       Практикувати інформаційний та науковий пошук, критично осмислювати та інтерпретувати результати, робити висновки та формувати напрями дослідження з урахуванням вітчизняного й закордонного досвіду;

–       Вирішувати та координувати розробку, підбір і використання необхідного обладнання, інструментів і методів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних,  технічних та технологічних можливостей;

–       Координувати роботу колективів виконавців в галузі наукових досліджень, проектування, розробки, аналізу, розрахунку, моделювання, виробництва в лісовому господарстві;

–       Керувати проектами наукового співробітництва та академічної мобільності з підготовкою наукових праць та звітів, апробацією та впровадженням результатів досліджень і розробок, поширенням інформації про результати досліджень на міжнародних конференціях, семінарах, тощо;

–       Демонструвати виконання досліджень та брати участь у контролі якості;

–       Комбінувати поєднання різних технологічних прийомів для вирішення типових професійних завдань;

–       Виконувати чітко та якісно дослідження, удосконалювати методики їх проведення та навчати інших.

 

Професійні профілі випускників з профілями

Освітньо-професійна підготовка магістра за спеціальністю 205 "Лісове господарство" формує уміння та здатності для реалізації виробничо-технологічних, управлінських, науково-дослідних, проектно-конструкторських і педагогічних функцій.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю 205 "Лісове господарство" підготовлений для подальшого здобуття наукового ступеня вищої освіти за спеціальністю 205 "Лісове господарство" освітньо-наукового рівня з присвоєнням наукового ступеня "Доктор філософії".

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

 

Вимоги до випуску

Державна атестація на здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 205 "Лісове господарство" в Уманському НУС проводить Екзаменаційна комісія у формі захисту кваліфікаційної роботи. Умовою допуску студента до державної атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

 

Форма навчання

Денна, заочна (тривалість навчання 1 рік 4 місяці)

 

Завідувач кафедри

Шлапак Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор


Відгуки та пропозиції щодо змісту освітньої програми надсилати на електронну адресу forestry@udau.edu.ua