Меню

Освітня програма "Лісове господарство" (бакалавр)

Галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство"

Спеціальність 205 "Лісове господарство"

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з лісового господарства

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

На навчання для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 205 "Лісове господарство" Уманський НУС приймає осіб, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Вступники, які здобули повну загальну середню освіту приймаються на навчання на перший курс у результаті конкурсного відбору. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Зарахування на основі освітнього ступеня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 205 "Лісове господарство" для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 205 "Лісове господарство" здійснюється за результатами фахових вступних випробувань, а для осіб, які вступають за не спорідненими спеціальностями - за умови успішного проходження додаткового і фахових вступних випробувань.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація "Бакалавр з лісового господарства" передбачає підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Профіль програми

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розрахована на 3 роки 10 місяців навчання і передбачає опанування обов’язкових і вибіркових навчальними дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової, загально-економічної, професійної та практичної підготовки в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

 

 

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Продовження навчання за програмою другого рівня вищої освіти в галузях, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра, або суміжною: магістерські (освітньо-професійні) програми вищої освіти.

Фахові компетентності бакалавра за спеціальністю 205 "Лісове господарство" наступні:

 • Здатність застосовувати знання, уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства;
 • Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження;
  • Здатність використовувати знання й практичні навички для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання;
  • Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно- довідкових матеріалів;
  • Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел, передового виробничого досвіду;
   • 6. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для     вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання лісокультурних площах;
   • Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію;
   • Здатність вирішувати поставлені завдання та сприяти веденню мисливського господарства в лісовому фонді;
   • Здатність розробляти окремі види проектної документації, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи;
   • Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців;
    • Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого на екологічних засадах використання лісових ресурсів;
    • Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 

Професійні профілі випускників з профілями

Освітньо-професійна підготовка бакалаврів за спеціальністю 205 "Лісове господарство" надає елементарних фактологічних знань та розумінь студентам. Уміння динамічно  поєднувати  знання,  комунікативні  навички  і спроможності під час вирішення завдань та проблемних питань у галузі лісового господарства.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за спеціальністю 205 "Лісове господарство" підготовлений для подальшого здобуття наступного рівня (освітньо-професійного) вищої освіти за спеціальністю 205 "Лісове господарство" з присвоєнням кваліфікації "Магістр з лісового господарства", або інших магістерських (освітньо-професійних) програм вищої освіти за умови здачі додаткових фахових іспитів.

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

 

Вимоги до випуску

Державну атестацію із здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 205 "Лісове господарство" в Уманському НУС проводить Екзаменаційна комісія у формі комплексного кваліфікаційного екзамену. Умовою допуску студента до державної атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

 

Форма навчання

Денна, заочна

 

Завідувач кафедри

Шлапак Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор

 


Відгуки та пропозиції щодо змісту освітньої програми надсилати на електронну адресу forestry@udau.edu.ua