+38 (04744) 3-20-11
Меню

205 "Лісове господарство" (бакалаври)

Галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство"

Спеціальність 205 "Лісове господарство"

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з лісового господарства

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація бакалавр "Лісового господарства" передбачає ґрунтовну підготовку, що дозволить сформувати професійний підхід до виробничих питань зі створення, вирощування, догляду, формування лісових насаджень, їх інвентаризації та проектування лісогосподарських заходів, використання лісових ресурсів, заготівлі деревини

Профіль програми

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розрахована на чотири роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової, загальноекономічної та професійно-практичної підготовки в обсязі:

-         на базі повної загальної середньої освіти  – 240 кредитів ЄКТС;

-         на основі ступеня молодшого бакалавра – 180 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Бакалавр лісового господарства підготовлений як для продовження освіти на магістерській програмі за спеціальністю 205 - "Лісове господарство", так і практичної діяльності, що вимагає передусім здатність розв’язувати фахові задачі та практичні проблеми в галузі лісового господарства.

Фахова компетентність бакалавра за спеціальністю 205 - "Лісове господарство" передбачає:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово;
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою;
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професії;
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • Правила безпеки;
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • Здатність використовувати знання, уміння й навички біологічних і лісівничих дисциплін та досліджень для освоєння теоретичних основ біології і екології лісу;
 • Здатність проводити лісівничі вимірювання і дослідження із вибором засобів вимірювання із заданими методиками;
 • Здатність використовувати знання й практичні навички в галузі лісівничих дисциплін для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання;
 • Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів;
 • Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень на основі підбору і вивчення літературних та нормативних джерел, передового виробничого досвіду;
 • Здатність вирішувати поставлені завдання з вирощування та формування високопродуктивних деревостанів на основі підбору і вивчення літературних та нормативних джерел, передового виробничого досвіду;
 • Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання;
 • Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію;
 • Здатність вирішувати поставлені завдання та сприяти веденню мисливського господарства в лісових масивах;
 • Здатність розробляти окремі види проектної документації, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи;
 • Здатність використовувати вихідні дані для вибору та обґрунтування ефективних господарських і організаційно-управлінських рішень;
 • Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців;
 • Здатність вирішувати перспективні завдання організації господарства з використанням знань професійних дисциплін під керівництвом досвідчених фахівців;
 • Здатність застосування на практиці принципів сталого розвитку, розуміння екологічних, соціальних і економічних наслідків своєї професійної діяльності;
 • Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів;
 • Здатність розуміння та формування екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка бакалавра за спеціальністю 205 "Лісове господарство" формує здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у цій галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає  застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Фахівець за спеціальністю 205 "Лісове господарство" освітнього ступеня "Бакалавр" підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічно діяльності за ДК 009: 2010 (КВЕД):  лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; лісозаготівлі; збирання дикорослих недеревних продуктів; надання допоміжних послуг у лісовому господарстві.

Бакалавр за спеціальністю 205 "Лісове господарство" може виконувати таку роботу та обіймати наступні посади: що відповідають Державному класифікатору професій ДК 003:2010: головного інженера з лісовпорядкування, завідувача господарства (лісового, лісомисливського, мисливського), майстер лісу, майстер станції пожежної (природоохоронної, лісової), начальник дільниці (мисливської), начальник лісорозсадника, начальник партії лісовпорядної, начальник станції пожежної (природоохоронної, лісової), помічник лісничого,  начальник біржі (лісової, пиломатеріалів), інженер з лісових культур, інженер з лісозаготівель, інженер з лісокористування, інженер з лісосировинних ресурсів, інженер з охорони та захисту лісу, інженер лісового господарства, інженер-лісопатолог, мисливствознавець, технік лісового господарства, технік мисливського господарства, технік-лісопатолог.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за спеціальністю 205 "Лісове господарство" підготовлений до продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 205 "Лісове господарство".

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100-бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення УНУС "Про рейтингову оцінку діяльності студента Уманського НУС ".

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Державна атестація на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю "Лісове господарство" в Уманському НУС проводить Екзаменаційна комісія у формі єдиного комплексного кваліфікаційного іспиту з основних фахових дисциплін. Умовою допуску студента до державної атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість - 4 роки;

заочна , тривалість - 5 років

Завідувач кафедри

Шлапак Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор