Меню

Освітня програма "Садово-паркове господарство" (магістр)

Назва спеціальності  

206 «Садово-паркове господарство»

Спеціалізація

"Садово-паркове господарство"

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Магістр з садово-паркового господарства

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Вимоги до зарахування

На навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" Уманський НУС приймає осіб, які здобули освітній рівень "Бакалавр" або "Спеціаліст". Прийом здійснюється за результатами фахового вступного випробування, а для осіб, які здобули ОР бакалавра або спеціаліста за не спорідненою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового і фахового вступного випробуваня.

Спеціальні положення (умови) про визначення попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація "Магістр з садово-паркового господарства" передбачає формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері ландшафтної архітектури, спрямованих на вирішення комплексних задач по озелененню, догляду за територією та вирощуванням декоративних рослин.

Профіль програми

Метою освітньо-професійної програми є формування у майбутнього фахівця професійного творчого мислення, підосновою якого є поєднання загальних та фахових компетентності при вирішенні складних проблемних завдань у галузі садово-паркового господарства, стосовно інтродукування, розмноження та вирощування садивного матеріалу декоративних рослин, проектування, утримання та збереження садово-паркових об’єктів із використанням новітнього обладнання,технологій та авторських проектів. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік 4 місяці навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової і професійної та практичної підготовки в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Зміст і структура навчального плану програми передбачає і дає можливість її кооперування з магістерськими програмами європейських університетів для запровадження спільних магістерських програм. Програма відповідає сучасним державним стандартам України та європейським щодо вищої освіти в контексті Болонського процесу.

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;
 • здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення;
 • здатність до саморозвитку, самореалізації, використання творчого потенціалу;
 • здатність до комунікації в усній і письмовій формах на державній та іноземних мовах для вирішення завдань професійної діяльності;
 • здатність керувати колективом у сфері професійної діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні і культурні відмінності;
 • здатність організації і проведення наукового дослідження;
 • здатність оцінити результати наукового дослідження і приймати обґрунтовані рішення;

Фахові компетентністі

 • здатність розробляти технології вирощування декоративних рослин і проводити оцінювання економічної ефективності та інноваційно-технологічних ризиків при впровадженні нових технологій;
 • здатність до проектування інженерної підготовки території, будівництва і утримання об'єктів садово-паркового господарства та девастованих земель;
 • здатність організовувати та реалізовувати заходи і роботи з благоустрою, озеленення та утримання територій садово-паркових об’єктів;
 • здатність управління об'єктами садово-паркового господарства з їх функціонального використання, охорони і захисту;
 • здатність організації і здійснення державного контролю і нагляду за дотриманням правил утримання об'єктів садово-паркового господарства, обчислення розміру шкоди, заподіяної об'єктам садово-паркового господарства при порушенні природоохоронного та містобудівного законодавства;
 • готовність до отримання нових знань і проведення прикладних досліджень в галузі садово-паркового господарства;
 • здатність розробки робочих планів і програм наукових досліджень в галузі садово-паркового господарства, організувати збір, обробку, аналіз і систематизація науково-технічної інформації з теми дослідження, вибір методики і засобів рішення завдань;
 • здатність здійснювати планувальну організацію відкритих просторів, проектування об'єктів садово-паркового господарства, розробляти проекти відновлення об'єктів культурної спадщини;
 • здатність до розроблення методичних і нормативних документів для проектування, будівництва та утримання об'єктів садово-паркового господарства;
 • готовність до проектування технологічних процесів робіт по інженерній підготовці територій, будівництва та утримання об’єктів озеленення та ландшафтної архітектури, формування стійкого і безпечного середовища проживання людини;
 • готовність до здійснення робіт з урбомоніторінгу та обліку зелених насаджень; складання кадастру зелених насаджень;
 • здатність проводити технічні розрахунки за проектами, техніко-економічне обґрунтування ефективності проектованих заходів, прогнозування наслідків, знаходження компромісних рішень в плануванні і реалізації проектів; готовність до розробки технічної документації, пропозицій і заходів реалізації розроблених проектів на об’єкти садово-паркового господарств, ландшафтної архітектури з використанням інформаційних технологій;
 • здатність розробки методичних рекомендацій та стандартів вирощування декоративних та лісових культур;
 • здатність розробляти проектно-кошторисну документацію з відновлення історичних парків-пам’ятників ландшафтної архітектури;
 • здатність розробляти технічну документацю виробництва зрізочного та вигоночного  матеріалу в умовах закритого грунту.

Програмні результати навчання

 • проектувати технологічні процеси з інженерної підготовки території, будівництва і утримання об'єктів садово-паркового господарства;
 • розробляти і реалізувати заходи з раціонального використання природних ландшафтів та управління ландшафтами;
 • розробляти технічні завдання і реалізувти системи заходів з благоустрою і озеленення територій;
 • здійснювати роботи з урбомониторингу і інвентаризації на об'єктах садово-паркового господарства;
 • розробляти сучасні технології вирощування садивного матеріалу: декоративних дерев і кущів, квіткових культур, газонів і оцінювати  економічну ефективність технологічних процесів;
 • розробляти і реалізовувати еколого-біологічні та технологічні заходи створення та утримання об'єктів садово-паркового господарства;
 • оцінювати інноваційно-технологічні ризики при впровадженні нових технологій будівництва на об'єктах садово-паркового господарства.
 • розробляти  стратегії розвитку озеленення сільських територій;
 • організовувати і проводити роботи з інженерної підготовки території, будівництва і утримання об'єктів садово-паркового господарства;
 • організовувати управління об'єктами садово-паркового господарства;
 • організовувати роботу колективу виконавців, ухвалювати управлінські рішення в умовах різних думок, визначення порядку виконання робіт;
 • оцінювання виробничих і невиробничих витрат щодо забезпечення якості, здійснення технічного контролю, авторського нагляду за виробничою і проектною діяльністю;
 • отримувати нові знання і розробляти робочі плани і програми проведення наукових досліджень в галузі садово-паркового господарства;
 • проводити науково-дослідну діяльність щодо аналізу стану і динаміки показників якості об'єктів садово-паркового господарства, природних і культурних ландшафтів;
 • збирати, обробляти, аналізувати і систематизувати науково-технічну інформацію з теми дослідження, вибирати методики і засоби рішення завдань;
 • оформляти науково-технічні звіти, огляди, публікації за результатами виконаних досліджень в галузі садово-паркового господарства.
 • проектувати ландшафти на етапі територіального планування і підготовки генеральних планів поселень і міської агломерації, виявлення цінних природних комплексів, охоронюваних зон ландшафтів, унікальних форм рельєфу, рослинності, водойм;
 • розробляти концептуальні та інноваційні проекти рішень планувальної організації відкритих просторів, дизайну зовнішнього середовища, об'єктів садово-паркового господарства;
 • розробляти проекти реставрації і реконструкції територій об'єктів культурної спадщини; розробляти архітектурно-планувальні і конструктивні рішення на об'єктах садово-паркового господарства;
 • проектувати території населених місць і міжнаселених пунктів: площ, магістралей і вулиць, пішохідних зон, смуг відведення лінійних об'єктів, зон заміського відпочинку і туризму, лісопарків, територій лікарняних комплексів і курортів, санітарно-захисних зон, меліоративних деревних насаджень, реабілітації порушених ландшафтів техногенних територій;
 • розробка проектів озеленення і експлуатації покрівель, зимових садів в інтер'єрах офісних і житлових будівель;
 • проектувати підприємства для виробництва посадкового матеріалу: декоративних розсадників, оранжерейних і тепличних комплексів;
 • розробляти проекти відновлення історичних об’єктів ландшафтної архітектури з використанням методів консервації, реконструкції та реставрації;
 • оцінювати стан і динаміку показників якості об’єктів озеленення, садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури, природних і культурних ландшафтів, декоративних розсадників;
 • розробляти технології вирощування садивного матеріалу як у відкритому так і закритому ґрунті декоративних рослин, квіткових культур, газонів і оцінювання економічної ефективності проведених технологічних процесів.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна програма формує систему компетентностей фахівця, що забезпечить його здатність розробляти та впроваджувати інноваційні рішення в галузі садово-паркового господарства

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO08) Магістр з садово-паркового господарства має право займати такі посади: викладач-стажист, директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми), директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної), директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.), директор (начальник, інший керівник) підприємства, завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.), завідувач відділення у коледжі, завідувач господарства (комунального господарства з утримання зелених насаджень, лісопаркового), завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва), науковий співробітник, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант, фахівець з квітникарства, фахівець з ландшафтного дизайну.

Доступ до подальшого навчання

Продовження навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" наукового ступеня "Доктор філософії". Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Дослідницька, викладацька та адміністративна діяльність у сфері аграрної освіти, науки та виробництва.  

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною модульно-трансферною системою та регламентується нормативними документами Уманського НУС (Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС; Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС; Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС.)

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Підсумкова атестація на здобуття кваліфікації  магістра з садово-паркового господарства проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи. Умовою допуску студента до захисту кваліфікаційної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі. Підсумкову атестацію випускників здійснює Екзаменаційна комісія.

Форма навчання

Денна, тривалість – 1 рік 4 місяці

Заочна, тривалість – 1рік 4 місяці 


Відгуки та пропозиції щодо змісту освітньої програми надсилати на електронну адресу land.garden@ udau.edu.ua