+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Садово-паркове господарство" (бакалавр)

Назва спеціальності  

206 «Садово-паркове господарство»

Спеціалізація

"Садово-паркове господарство"

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Бакалавр з садово-паркового господарства

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Вимоги до зарахування

На навчання для здобуття освітнього рівень "Бакалавр" за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" Уманський НУС приймає осіб, які мають повна загальну середню освіту, здали відповідне ЗНО, або диплом молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра на скорочений термін навчання.

Спеціальні положення (умови) про визначення попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація "Бакалавр з садово-паркового господарства" передбачає формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері ландшафтної архітектури, спрямованих на вирішення комплексних задач по озелененню, догляду за територією та вирощуванням декоративних рослин.

Профіль програми

Метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців, здатних вирішувати виробничі питання вирощування декоративних рослин, проектувати, створювати та експлуатувати компоненти рослинних угруповань і інженерно-технічне обладнання на об’єктах садово-паркового господарства. Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової і професійної та практичної підготовки в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Зміст і структура навчального плану програми передбачає і дає можливість її кооперування з магістерськими програмами європейських університетів для запровадження спільних магістерських програм. Програма відповідає сучасним державним стандартам України та європейським щодо вищої освіти в контексті Болонського процесу.

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.
 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність.
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • прагнення до збереження навколишнього середовища.
 • навички здійснення безпечної діяльності.
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • уміння планувати та організовувати свою професійну діяльність.
 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • прагнення до збереження навколишнього середовища.

Фахові компетентністі

 • здатність застосовувати знання зі спеціалізованих підрозділів науки (екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та селекції декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, агротехніки вирощування декоративних рослин, проектування, формування та експлуатації компонентів садово-паркових об’єктів, захисту декоративних рослин від шкідників та хвороб, механізації садово-паркових робіт тощо).
 • здатність розмножувати та вирощувати посадковий матеріал декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті.
 • здатність проектувати, створювати й експлуатувати об’єкти садово-паркового господарства.
 • здатність формувати й підтримувати в належному стані газонний покрив об’єктів садово-паркового господарства.
 • здатність застосовувати інженерно-технічне обладнання на об’єктах садово-паркового господарства.
 • здатність оцінювати, інтерпретувати та синтезувати теоретичну інформацію і практичні, виробничі й дослідні дані у галузі садово-паркового господарства.
 • здатність проектувати, створювати та експлуатувати компоненти рослинних угруповань на об’єктах садово-паркового господарства.
 • здатність безпечно використовувати агрохімікати й пестициди, беручи до уваги їх хімічні і фізичні властивості та вплив на навколишнє середовище.
 • здатність формувати композиційні ансамблі об’єктів садово-паркового господарства. ф
 • здатність проводити інвентаризацію зелених насаджень.
 • здатність зберігати та охороняти біологічне різноманіття на об’єктах садово-паркового господарства, підвищувати їх екологічний потенціал.
 • здатність розробляти концептуальні та інноваційні проектні рішення з планування комплексних зелених зон міста, об’єктів ландшафтної архітектури та дизайну зовнішнього середовища.
 • уміння застосовувати знання та навички для проведення робіт по збереженню та охороні біологічного різноманіття на об’єктах садово-паркового господарства, підвищення їх екологічного потенціалу.
 • здатність проектувати, формувати та експлуатувати фітосередовище закритого простору.
 • здатність використовувати навики аранжування у практичній діяльності.

Програмні результати навчання

 • аналізувати основні етапи та закономірності історичного розвитку для формування громадянської позиції, національної гідності та патріотизму.
 • прагнути до самоорганізації та самоосвіти.
 • проводити літературний пошук українською та іноземними мовами і аналізувати отриману інформацію.
 • володіти професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення садово-паркового господарства.
 • володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, культивування декоративних рослин та рослинних садово-паркових угруповань, підтримання їх декоративності, стійкості і стабільності в умовах комплексної зеленої зони міста.
 • розуміти та застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення садово-паркового господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.
 • володіти навичками працювати самостійно та як лідер, отримувати результат за обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність під час вирощування декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства.
 • уміти кваліфіковано застосовувати технології вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті.
 • проектувати та організовувати заходи із вирощування садивного матеріалу декоративних деревних рослин відкритого і закритого ґрунту та формувати об’єкти садово-паркового господарства відповідно до сучасних наукових методик і вимог замовника.
 • проектувати та організовувати заходи з вирощування садивного матеріалу декоративних трав’яних та квіткових рослин відкритого і закритого ґрунту та формувати об’єкти садово-паркового господарства відповідно до сучасних наукових методик і вимог замовника.
 • координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих процесів у садово-парковому господарстві.
 • планувати ефективно час для отримання необхідних результатів у виробництві.
 • результативно працювати у колективі.
 • виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.
 • організувати результативні та безпечні умови праці.
 • співпрацювати з фахівцями інших галузей знань, робити фаховий внесок у колективну роботу в рамках комплексних проектів формування об’єктів садово-паркового господарства, що охоплюють різні галузі знань.
 • володіти методами визначення джерел і шляхів надходження у навколишнє природне середовище шкідливих компонентів та здатність оцінити їх вплив на довкілля та стан здоров’я людини.
 • уміти оцінювати ризики варіювання цілей залежно від зовнішніх обставин, уміння, які демонструють майстерність та інновації, необхідні для вирішення складних і непередбачуваних проблем у науковій та професійній діяльності у галузі садово-паркового господарства та під час навчання.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна програма формує систему компетентностей фахівця, що забезпечить його здатність розробляти та впроваджувати інноваційні рішення в галузі садово-паркового господарства. Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO08) Бакалавр з садово-паркового господарства має право займати такі посади: Фахівець може виконувати таку роботу та обіймати наступні посади: що відповідають Державному класифікатору професій ДК 003:2010:

3212 – фахівець садово-паркового господарства,

2149.2 – інженер садово-паркового господарства,

2213.2 – фахівець з квітникарства,

2213.2 – інженер з рекреаційного благоустрою,

15422 – озеленювач.

2213.1 – молодший науковий співробітник (лісівництво, природно-заповідна справа)

2483.1 – науковий співробітник (рекреалогія).

Доступ до подальшого навчання

Продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" чи іншими спорідненими спеціальностями Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Дослідницька, викладацька та адміністративна діяльність у сфері аграрної освіти, науки та виробництва.  

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною модульно-трансферною системою та регламентується нормативними документами Уманського НУС (Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС; Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС; Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС.)

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Підсумкова атестація на здобуття кваліфікації  бакалавра з садово-паркового господарства проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи.  Підсумкову атестацію випускників здійснює Екзаменаційна комісія. Умовою допуску студента до захисту кваліфікаційної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість – 4 роки

Заочна, тривалість – 4 роки

206 "Садово-паркове господарство" (бакалаври)

Галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство"

Спеціальність 206 "Садово-паркове господарство"

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з садово-паркового господарства

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація бакалавр з "Садово-паркового господарства" передбачає ґрунтовну підготовку, що дозволить сформувати професійний підхід до виробничих питань зі створення садово-паркових композицій, інвентаризації, догляду за зеленими насадженнями, вирощування декоративного посадкового матеріалу.

Профіль програми

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розрахована на чотири роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової, загальноекономічної та професійно-практичної підготовки в обсязі:

-         на базі повної загальної середньої освіти  – 240 кредитів ЄКТС;

-         на основі ступеня молодшого бакалавра – 180 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Бакалавр садово-паркового господарства підготовлений, як для продовження освіти на магістерській програмі за спеціальністю 205 - "Садово-паркове господарство", так і практичної діяльності, що вимагає передусім здатність розв’язувати фахові задачі та практичні проблеми садово-паркового будівництва.

Фахова компетентність бакалавра за спеціальністю 206 - "Садово-паркове господарство" передбачає:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово;
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою;
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професії;
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • Правила безпеки;
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • Здатність розробляти технології вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин;
 • Здатність до проектування садово-паркових об'єктів підготовки території, будівництва і утримання об'єктів садово-паркового господарства;
 • Здатність реалізовувати заходи з благоустрою та озеленення територій;
 •  Здатність розробки і реалізації системи заходів зі збереження насаджень;
 •  Здатність розробки креслень для проектування об'єктів садово-паркового господарства.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка бакалавра за спеціальністю 205 "Садово-паркове господарство" формує здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у цій галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає  застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Бакалавр за спеціальністю 205 "Лісове господарство" може виконувати таку роботу та обіймати наступні посади: що відповідають Державному класифікатору професій ДК 003:2010: інженер садово-паркового господарства, фахівець садово-паркового господарства, фахівець з ландшафтного дизайну, садівник.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" підготовлений до продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство".

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100-бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення УНУС "Про рейтингову оцінку діяльності студента Уманського НУС ".

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Державна атестація на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю "Садово-паркове господарство" в Уманському НУС проводить Екзаменаційна комісія у формі єдиного комплексного кваліфікаційного іспиту з основних фахових дисциплін. Умовою допуску студента до державної атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість - 4 роки;

заочна , тривалість - 5 років


Відгуки та пропозиції щодо змісту освітньої програми надсилати на електронну адресу land.garden@ udau.edu.ua