Меню

Освітня програма "Геодезія та землеустрій" (магістр)

Галузь знань 19 "Архітектура та будівництво"

Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з геодезії та землеустрою

Рівень кваліфікації

Магістр (другий цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Наявність вищої освіти за освітнім рівнем "бакалавр".

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація "Магістр з геодезії та землеустрою" передбачає ґрунтовну підготовку, що дозволить сформувати професійний підхід до створення автоматизованих інформаційних кадастрових систем, інформаційних систем та технологій, проєктування та виконання землевпорядних робіт, пов’язаних із землекористуванням, оцінкою та моніторингом земель.

Профіль програми

Освітньо-професійна програма підготовки магістрв розрахована на 1 рік 4 місяці навчання та передбачає опанування нормативними й вибірковими навчальними дисциплінами гуманітарної та соціально-економічної (ГСЕ), математичної, природничо-наукової (МРН) та професійно-практичної підготовки (ПП) в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Магістр з геодезії та землеустрою підготовлений як для продовження освіти на програмі для докторів філософії за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій" так і практичної діяльності, що вимагає, передовсім, здатність розв’язувати фахові задачі та практичні проблеми в землевпорядних службах.

Фахова компетентність магістра за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій" передбачає:

 • здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою;
 • здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін - фізики, екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи;
 • здатність використовувати знання із загальних інженерних наук у навчанні та професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи;
 • здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою;
 • здатність обирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення професійної діяльності в галузі геодезії і землеустрою;
 • здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії та землеустрою;
 • здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, геоінформаційне та фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання;
 • здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати геопросторові дані у польових та камеральних умовах;
 • здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на теоретичній основі з метою синтезування нових знань у сфері геодезії та землеустрою;
 • здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої;
 • здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціальності.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка магістра за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій" формує здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у цій галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає  застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Фахівець за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій" освітнього ступеня "Магістр" підготовлений до здійснення таких видів діяльності: інженер-землевпорядник; фахівець з інформаційних технологій; інженер-геодезист; картограф; інженер з меліорації.

Магістр за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій" може працювати в державних, обласних та місцевих органах влади з питань обліку, використання та охорони земель; в проєктних і науково-дослідних інститутах із землеустрою; в спеціалізованих, ліцензованих землевпорядних організаціях; на підприємствах і в організаціях, що займаються економічною та правовою діяльністю в галузі земельних відносин; в земельно-оцінювальних організаціях і підприємствах, пов'язаних із купівлею-продажем земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості; містобудівних організаціях.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій" підготовлений до продовження навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій".

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) відповідно до Положення УНУС "Про рейтингову оцінку діяльності студента Уманського НУС "

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Державна атестація на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю "Геодезія та землеустрій" в Уманському НУС проводить Екзаменаційна комісія у формі захисту кваліфікаційної роботи. Умовою допуску студента до державної атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, заочна, тривалість - 1 рік 4 місяці

Завідувач кафедри

Юрій Олександрович Кисельов, доктор географічних наук, професор


Відгуки та пропозиції щодо змісту освітньої програми надсилати на електронну адресу kafgeounus@gmail.com