+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Лісове господарство" (доктор філософії)

Галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство"

Спеціальність 205 "Лісове господарство"

Кваліфікація, що присвоюється

Доктор філософії з лісового господарства

Рівень кваліфікації

Доктор філософії (третій цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

На навчання для здобуття освітнього ступеня «Доктор філософії» зі спеціальності 205 «Лісове господарство» Уманський НУС приймає осіб, які здобули освітній рівень «Магістр». Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), передбачені Правилами прийому.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація "Доктор філософії з лісового господарства" передбачає набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри, викладання спеціальних дисциплін в галузі лісового господарства, досліджень та оцінки природних ресурсів, сталого (невиснажливого) ведення лісового господарства в Україні.

Профіль програми

Освітньо-наукова програма підготовки магістрів розрахована терміном освітньої складової – 2 роки, наукової складової – 4 роки і передбачає опанування обов’язковими і вибірковими навчальними дисциплінами соціально-гуманітарної, професійної та практичної підготовки в обсязі 60 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Кінцевим результатом навчання здобувача є рукопис дисертації, оформлений належним чином, її публічний захист та присудження йому наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 205 «Лісове господарство».

Підвищення кваліфікації в науково-дослідних інститутах НАН України, провідних університетах та науково-дослідних центрах у галузі природокористування. Освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у тому числі і за кордоном), що містять додаткові освітні компоненти.

Фахова компетентність доктора філософії зі спеціальності 205 «Лісове господарство» передбачає:

–       Здатність формулювати наукову проблему, розробляти робочі гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети, оцінювати необхідні ресурси та час для реалізації, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

–       Вміння формалізовувати фахові прикладні задачі в галузі лісового господарства, алгоритмізовувати їх.

–       Здатність до встановлення природних передумов застосування конкретних модифікацій і методів досліджень лісових біогеоценозів, вибору раціональної методики польових і лабораторних робіт.

–       Вміння розробляти структурно-логічну схему підготовки фахівців, зі спеціальності 205 «Лісове господарство» за обраною спеціалізацією та підготовки навчальних програм.

–       Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати проведених експериментів і досліджень; робити висновки на основі одержаних досліджень, застосовувати їх у науковій та практичній сфері, володіти методами і технологіями обробки лісогосподарської інформації, ГІС-технологіями і моделювання, створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.

–       Здатність до побудови чисельних алгоритмів обробки та інтерпретації даних лісових екосистем на основі аналітичних або стохастичних залежностей, залучення методів математичного моделювання для вирішення прикладних задач з вивчення лісових біогеоценозів.

–       Вміння обробляти отримані експериментальні дані, встановлювати аналітичні і статистичні залежності між ними і шуканими параметрами на основі застосування стандартних та авторських математичних пакетів обробки інформації.

–       Здатність до здійснення моніторингових досліджень на основі використання матеріалів дистанційних зондувань Землі і геоінформаційних систем і технологій, застосовувати результати досліджень для  інформування населення щодо стану лісових екосистем.

–       Вміння розробляти систему експериментальних досліджень для практичного підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її у практиці лісогосподарського виробництва.

–       Здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути визнана на національному та міжнародному рівнях.

–       Вміння користуватись нормативно-правовою базою та організовувати роботи відповідно до галузевих вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

–       Знання і дотримання норм наукової етики і академічної чесності.

Професійні профілі випускників з профілями

Освітньо-наукова підготовка доктора філософії зі спеціальності 205 «Лісове господарство» формує уміння та здатності для реалізації дослідницької та викладацької діяльності у сфері лісового господарства, екології та охорони природи. Виробничої, адміністративної та управлінської діяльності у сфері лісогосподарського виробництва.

Доступ до подальшого навчання

Доктор філософії зі спеціальності 205 «Лісове господарство» підготовлений для подальшого підвищення кваліфікації в науково-дослідних інститутах НАН України, провідних університетах та науково-дослідних центрах у галузі природокористування. Може бути учасником освітніх програм, дослідницьких грантів та стипендій (у тому числі і за кордоном), що містять додаткові освітні компоненти.

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС.

Вимоги та порядок проведення кандидатських іспитів.

Програмові вимоги для складання кандидатського іспиту з іноземної мови аспірантами та здобувачами наукового ступеня.

Програмні вимоги для складання кандидатського іспиту з філософії аспірантами і здобувачами наукового ступеня

 

Вимоги до випуску.

Державна атестація на здобуття освітнього ступеня «Доктор філософії» зі спеціальності 205 «Лісове господарство» в Уманському НУС проводить Екзаменаційна комісія у формі здачі кандидатських іспитів відповідно до Вимог та порядку проведення кандидатських іспитів. Умовою допуску здобувача до державної атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

 

Форма навчання

Денна, заочна

 

Завідувач кафедри

Шлапак Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор


Відгуки та пропозиції щодо змісту освітньої програми надсилати на електронну адресу forestry@udau.edu.ua