+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Садово-паркове господарство" (доктор філософії)

Назва спеціальності  

206 «Садово-паркове господарство»

Спеціальність

"Садово-паркове господарство"

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Доктор філософії з садово-паркового господарства

Рівень вищої освіти

Третій освітньо-науковий рівень вищої освіти

 

Вимоги до зарахування

Освітньо-наукова програма (ОНП) «Садово-паркове господарство» для підготовки здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Спеціальні положення (умови) про визначення попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація доктор філософії з садово-паркового господарства передбачає формування у здобувачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері ландшафтної архітектури, спрямованих на вирішення комплексних задач по озелененню, догляду за територією та вирощуванням декоративних рослин.

Профіль програми

Метою освітньо-професійної програми є формування професійних компетентностей, необхідних для інноваційної науково-дослідницької діяльності та впровадження сучасних технологій дослідження об’єктів садово-паркового мистецтва та їх складових компонентів. Освітньо-професійна програма підготовки докторів філософії розрахована на 4 роки навчання і передбачає опанування обов’язковими і вибірковими навчальними дисциплінами соціально-гуманітарної,  професійної та практичної підготовки в обсязі 60 кредитів ЄКТС. Навчальний план освітньої програми у повній мірі реалізується впродовж перших двох років навчання. У подальшому основна діяльність аспірантів полягає у реалізації наукового дослідження, підготовці наукових публікацій, написанні дисертаційної роботи та підготовці до прилюдного захисту.

 

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

         Креативність, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в міждисциплінарних областях.

Здатність приймати обґрунтовані рішення, планувати і здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій на основі цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в області історії і філософії науки.

Здатність виявляти, отримувати і аналізувати інформацію з різних джерел, організовувати та керувати інформацією.

Здатність розробляти та управляти науковими проектами, ініціювати організації досліджень в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності з урахуванням фінансування науково-дослідницьких робіт.

Здатність до участі у роботі вітчизняних та міжнародних дослідницьких колективів з вирішення наукових і науково-освітніх завдань.

Здатність професійно презентувати результати своїх досліджень.      Спроможність ефективно працювати в команді, спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань.   Усвідомлення необхідності та дотримання норм наукової етики, авторського і суміжних прав інтелектуальної власності; сприйняття державної та міжнародної систем правової охорони інтелектуальної власності.

Здатність здійснювати професійну науково-дослідну та виробничу діяльність зберігаючи природне та культурне надбання.

Комплексність у педагогічній діяльності щодо організації та здійснення освітнього процесу, навчання, виховання, розвитку і професійної підготовки студентів до певного виду професійно-орієнтованої діяльності.

Здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані ідеї.

Фахові компетентності

Здатність формулювати наукову проблему, розробляти робочі гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети, оцінювати необхідні ресурси та час для реалізації, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Вміння формалізовувати фахові прикладні задачі в галузі садово-паркового  господарства, алгоритмізовувати їх.

Здатність до встановлення природних передумов застосування конкретних модифікацій і методів досліджень об’єктів садово-паркового  господарства та їхніх компонентів, вибору раціональної методики польових і лабораторних робіт та оцінки необхідної точності вимірювань і якості кінцевих побудов, що необхідно підтвердити на прикладі власного дослідження.

Вміння розробляти структурно-логічну схему підготовки фахівців, зі спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» за обраною спеціалізацією та підготовки навчальних програм.

Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати проведених експериментів і досліджень; робити висновки на основі одержаних досліджень, застосовувати їх у науковій та практичній сфері, володіти методами і технологіями обробки просторової інформації, ГІС-технологіями  та моделювання, методами побудови комп'ютерних проетктів об’єктів садово-паркового  господарства, створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.

Здатність до ретроспективного аналізу наукового доробку у напрямі дослідження паркових біогеоценозів та урбанізованих екосистем.

Вміння обробляти отримані експериментальні дані, встановлювати аналітичні і статистичні залежності між ними і шуканими параметрами на основі застосування стандартних математичних пакетів обробки інформації.

Здатність до здійснення моніторингових досліджень на основі використання матеріалів вивчення екологічного стану середовища урбанізрваних екосистем.

Вміння розробляти систему експериментальних досліджень для практичного підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її у вигляді технологічного процесу.

Володіти навичками використання знань провідних вітчизняних та зарубіжних наукових шкіл, окремих вчених в галузі садово-паркового господарства для трактування результатів власного наукового дослідження.

Вміння користуватись нормативно-правовою базою та організовувати роботи відповідно до галузевих вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

Знання і дотримання норм наукової етики і академічної чесності.

Здатність до науково-професійного іншомовного мовлення.

Здатність використовувати іноземну мову для представлення наукових результатів в усній та письмовій формах, для розуміння іншомовних наукових та професійних текстів для спілкування в іншомовному науковому і професійному середовищах.

 

Програмні результати навчання

Володіти сучасними передовими  концептуальними та методологічними знаннями при виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань.

Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання праць провідних  вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету власного наукового дослідження як складову загально-цивілізаційного процесу.

Володіти принципами фінансування науково-дослідної роботи, структури кошторисів на її виконання, підготовки запиту на отримання фінансування, складання звітної документації.

Знати процедуру встановлення інформаційної цінності та якості літературних і фондових джерел.

Знати принципи організації, форми здійснення навчального процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці занять, застосування активних методик викладання.

Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових положень та ідей.

Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових знань.

Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень в обраній сфері.

Аналізувати сучасні наукові праці, виявляючи дискусійні та мало досліджені питання, здійснювати моніторинг наукових джерел інформації стосовно досліджуваної проблеми, встановлювати їх інформаційну цінність шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами

Проводити професійну інтерпретацію отриманих матеріалів на основі сучасного програмного забезпечення з використанням існуючих теоретичних моделей, створювати власні об’єкт-теорії.

Мати досвід спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю у відповідній галузі наукової та/або професійної діяльності.

Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз.

Професійно презентувати результати своїх досліджень на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях, семінарах, мати досвід практичного використання іноземної мови у науковій, інноваційній та педагогічній діяльності.

Мати досвід роботи в команді, навички міжособистісної взаємодії.

Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при спілкуванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації джерел.

Здійснювати організацію польових і лабораторних досліджень відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

Мати здатність діяти соціально свідомо і відповідально на основі етичних мотивів, приймати обґрунтовані рішення, саморозвиватися і самовдосконалюватися, нести відповідальність за новизну наукових досліджень та прийняття експертних рішень, здатність мотивувати співробітників та рухатися до спільної мети.

 

 

Професійні профілі випускників з прикладами

Доктор філософії має право займатися дослідницькою, викладацькою, адміністративною та управлінською діяльністю у сфері лісового і садово-паркового господарства, а також охорони навколишнього природного середовища. 

Відповідно до чинного Національного класифікатора України: Асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор (2310.1), директор (керівник) сільськогосподарського підприємства (фірми) (1312), директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної) (1210.1), директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.) (1210.1), директор (начальник, інший керівник) підприємства (1210.1), директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.) (1210.1), директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1), директор науково-дослідного інституту (1210.1), директор центру підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.) (1237.2), завідувач відділення у коледжі (1229.4), агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій (2213.2), інженер з рекреаційного благоустрою (2213.2), фахівець з ландшафтного дизайну (2213.2), фахівець з квітникарства (2213.2), фахівець з рекреації(2213.2),

Місце працевлаштування. Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики і продовольства України, вищі навчальні заклади аграрного спрямування, науково-дослідні інститути (станції, лабораторії), обласні управління, коледжі, технікуми.

Доступ до подальшого навчання

Продовження навчання на науковому рівні (доктор наук).

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Навчальний план освітньої програми у повній мірі реалізується протягом перших двох років навчання.  У подальшому основна діяльність аспірантів полягає у реалізації наукового дослідження, підготовці наукових публікацій, написанні дисертаційної роботи та підготовці до прилюдного захисту.

Освітня складова програми. Система оцінювання знань за дисциплінами освітньо-наукової програми складається з поточного та підсумкового контролю.

Поточний контроль знань аспірантів проводиться в усній формі (опитування за результатами опрацьованого матеріалу).

Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку проводиться у письмовій формі, з подальшою усною співбесідою.

У межах дисциплін, що забезпечують професійну підготовку, позитивні оцінки з поточного і підсумкового контролю можуть виставлятися автоматично, якщо аспірантом підготовлені та опубліковані наукові статті у збірниках, які входять до фахових видань та/або видань, які включені до міжнародних наукометричних баз. Кількість статей та їх тематика узгоджується з науковим керівником.

Наукова складова програми. Оцінювання наукової діяльності аспірантів (здобувачів) здійснюється на основі кількісних та якісних показників, що характеризують підготовку наукових праць, участь у конференціях, підготовки окремих частин дисертації відповідно до затвердженого індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача). Звіти аспірантів (здобувачів), за результатами виконання індивідуального плану, щорічно затверджуються на засіданні кафедри та вченій раді факультету з рекомендацією продовження або припинення навчання в аспірантурі.

Підсумкова атестація: прилюдний захист дисертаційної роботи.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Підсумкову атестацію на здобуття кваліфікації  доктора філософії з садово-паркового господарства проводить Екзаменаційна комісія у формі здачі кандидатських іспитів відповідно до вимог і порядку їх проведення. Умовою допуску здобувача до державної атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, заочна тривалість – 4 роки.


Відгуки та пропозиції щодо змісту освітньої програми надсилати на електронну адресу land.garden@ udau.edu.ua