+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Садово-паркове господарство" (молодший бакалавр)

Назва спеціальності  

206 «Садово-паркове господарство»

Спеціалізація

«Садово-паркове господарство»

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Молодший бакалавр зі спеціальності садово-паркове господарство

Рівень вищої освіти

Початковий рівень (короткий цикл)

Вимоги до зарахування

На навчання для здобуття освітнього ступеня "Молодший бакалавр" за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" Уманський НУС приймає осіб, які здобули повну загальну середню освіту.

Спеціальні положення (умови) про визначення попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Молодший бакалавр зі спеціальності садово-паркове господарство» передбачає формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування у професійній діяльності у сфері садово-паркового господарства.

Профіль програми

Метою освітньо-професійної програми є ґрунтовна підготовка здобувачів, що дозволить сформувати професійний підхід до виробничих питань зі створення садово-паркових композицій, інвентаризації, догляду за зеленими насадженнями, вирощування декоративного посадкового матеріалу, організації та керівництва структурних підрозділів підприємств тощо.

Освітньо-професійна програма підготовки молодших бакалаврів розрахована на 1 рік 10 місяців навчання і передбачає опанування обов’язковими навчальними дисциплінами гуманітарної та природничо-наукової і професійної та практичної підготовки в обсязі 120 кредитів ЄКТС.

Програма відповідає сучасним вимогам Міністерства освіти і науки України в контексті Болонського процесу.

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

-          здатність спілкуватися як українською мовою, так і іноземною мовою;

-          здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтез. знання та розуміння предметної області та розуміння професії;

-          здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

-          здатність вчитися і бути сучасно навченим;

-          прихильність безпеці;

-          здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

-          здатність використовувати: у фаховій діяльності знання таких дисциплін, як математика, фізика тощо; відповідне комп’ютерне програмне забезпечення для застосування моделей, що виникають в садово-парковій практиці і проведення розрахунків за такими моделями;

-          здатність приймати обґрунтовані рішення;

-          здатність використовувати організаторські навички для планування роботи колективу;

-          здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, застосовувати принципи деонтології при виконанні професійних обов’язків.

 

Фахові компетентністі

-          базові знання зі спеціалізованих підрозділів аграрної науки (екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та селекції декоративних рослин, ґрунтознавства, агротехніки вирощування декоративних рослин, проектування, формування та експлуатації компонентів садово-паркових об’єктів, захисту декоративних рослин від шкідників та хвороб, механізації садово-паркових робіт і т. інше);

-          практичні навички з розмноження та вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин у відкритому та закритому ґрунті, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства;

-          навички безпечного використання агрохімікатів і пестицидів на основі знань особливостей їх впливу на навколишнє природне середовище;

-          критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності в галузі садово-паркового господарства;

-          здатність розв’язувати коло проблем та задач під час вирощування декоративних рослин і формування садово-паркових рослинних угруповань;

-          здатність до навчання. здатність шляхом самостійного навчання освоювати нові напрями, використовуючи здобуті знання у галузі садово-паркового господарства;

-          уміння застосовувати знання та навички для проведення робіт з обліку зелених насаджень, збереження та охорони біологічного різноманіття на об’єктах садово-паркового господарства, підвищення їх екологічного потенціалу;

-          здатність розв’язувати широке коло проблем та задач в процесі вирощування декоративних культур, шляхом розуміння їх біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів;

-          сучасні знання щодо асортименту, теоретичних основ і технологій вирощування рослин окремих культур та екологічних груп;

-          володіння біоценотичним підходом при дослідженні, формуванні та оцінці стану територій зелених насаджень.

 

Програмні результати навчання

-          здатність демонструвати знання і розуміння гуманітарних і фундаментальних наук (екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та селекції декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, агротехніки вирощування декоративних рослин, проектування, формування та експлуатації компонентів садово-паркових об’єктів, захисту декоративних рослин від шкідників та хвороб, механізації садово-паркових робіт і т. інше) в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі садово-паркового господарства;

-          здатність співпрацювати з фахівцями інших галузей знань, робити фаховий внесок у колективну роботу в рамках комплексних проектів формування об’єктів садово-паркового господарства, що охоплюють різні галузі знань;

-          результативна робота у колективі;

-          знання методологічних засад проведення наукових досліджень з декоративними рослинами та садово-парковими рослинними угрупованнями з використанням програмних засобів аналізу та сучасних інформаційних технологій;

-          володіння сучасними методами обробки даних наукових досліджень, збору, аналізу та управління інформацією;

-          варіювання цілей залежно від зовнішніх обставин, уміння, які демонструють майстерність та інновації, необхідні для вирішення складних і непередбачуваних проблем у науковій та професійній діяльності у галузі садово-паркового господарства та під час навчання;

-          наявність навичок, необхідних для досягнення високого ступеня самостійності і прийняття рішень у професійній діяльності у галузі садово-паркового господарства;

-          володіння робочими навичками працювати самостійно та як лідер, уміння отримувати результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність під час вирощування декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті, проектування, створення і експлуатації об’єктів садово-паркового господарства;

-          уміння використовувати базові знання з основ охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту під час вирішення прикладних задач в галузі садово-паркового господарства та дотримуватись достатнього ступеню контролю за безпечністю умов праці;

-          знання зі збереження зелених насаджень високої природоохоронної цінності, збереження і збільшення біологічного різноманіття на об’єктах садово-паркового господарства, підвищення їх екологічного потенціалу;

-          володіння методами визначення джерел і шляхів надходження у навколишнє природне середовище шкідливих компонентів та здатність оцінити їх вплив на стан здоров’я людини;

-          уміння оцінювати діяльність за економічною ефективністю і технологічною якістю на базі знання основ економічного оцінювання ефективності виробничої діяльності та вимог стандартизації до якості виконаних робіт;

-          проектування та організація заходів згідно технології вирощування садивного матеріалу декоративних деревних, трав’яних та квіткових рослин відкритого і закритого ґрунту відповідно до сучасних наукових вимог;

-          розуміння принципів розмноження рослин та вирощування посадкового матеріалу декоративних та лікарських рослин;

-          уміння застосовувати отримані знання і практичні навички з розмноження та вирощування посадкового матеріалу декоративних та лікарських рослин у відкритому і закритому ґрунті.

 

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна програма формує систему компетентностей фахівця, що забезпечить його здатність розробляти та впроваджувати інноваційні рішення в галузі садово-паркового господарства.

Випускники початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти, ступінь молодший бакалавр за освітньою програмою «Садово-паркове господарство», спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» спроможні виконувати професійні технологічні роботи і займати посади, визначені Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», зокрема: 3212 – фахівець садово-паркового господарства, 2149.2 – інженер садово-паркового господарства, 2213.2 – фахівець з квітникарства, 2213.2 – інженер з рекреаційного благоустрою, 15422 – озеленювач, 17530 – робітник зеленого будівництва, 18103 – садівник.

Може займати первинні посади, а також посади заступників відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угрупувань.

Рекомендовано продовження навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Доступ до подальшого навчання

Подальше навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною модульно-трансферною системою та регламентується нормативними документами Уманського НУС (Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти  в Уманському НУС; Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС; Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС.)

Система оцінювання знань за дисциплінами освітньо-професійної програми складається з поточного та підсумкового контролю.

Поточний контроль знань студентів проводиться в усній формі (опитування за результатами опрацьованого матеріалу).

Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку проводиться у письмовій формі, з подальшою усною співбесідою

Форма навчання

Денна, тривалість – 1 рік 10 місяці


Відгуки та пропозиції щодо змісту освітньої програми надсилати на електронну адресу land.garden@ udau.edu.ua