Меню

Освітня програма "Середня освіта (Фізична культура) "(бакалавр)

Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з фізичної культури

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Набуття освітньої та професійної кваліфікації для діяльності в галузі фізичної культури в базовій школі. Ґрунтується на сучасних наукових положеннях та узагальненнях передової практики освітнього процесу з фізичної культури, в рамках якої можлива подальша професійна кар’єра або продовження навчання для здобуття ступеня магістра.

Профіль програми

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розрахована на чотири роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами гуманітарної та соціально-економічної (ГСЕ), математичної, природничо-наукової (МРН) та професійно-практичної підготовки (ПП) в обсязі:

-         на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

-         на основі ступеня молодшого бакалавра – 180 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Підготовка компетентного висококваліфікованого фахівця в галузі освіти, здатного вирішувати професійні завдання та розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми в освітній сфері з фізичної культури, керуючись моральними принципами та засадами здорового способу життя, готового до самоорганізації власної професійної діяльності та подальшого саморозвитку.

Фахова компетентність бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) передбачає:

ФК 1. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків.
ФК 2. Володіння основами цілепокладання, планування та проектування процесу навчання учнів.
ФК 3. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.
ФК 4. Здатність до пошуку ефективних шляхів мотивації дитини до саморозвитку (самовизначення, зацікавлення, усвідомленого ставлення до навчання).
ФК 5. Здатність до забезпечення охорони життя й здоров'я учнів (зокрема з особливими потребами) в освітньому процесі та позаурочній діяльності.
ФК 6. Здатність здійснювати виховання на уроках і в позакласній роботі, виконувати педагогічний супровід процесів соціалізації учнів та формування їхньої культури.
ФК 7. Здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної педагогічної діяльності, оцінки педагогічного досвіду.
ФК 8.Здатність формувати в учнів предметні компетентності з фізичного виховання, медико-біологічних та психологічних основ і технологій розвитку рухових умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ діяльності у закладах загальної середньої освіти та спеціалізованої позашкільної (спортивної) освіти.
ФК 9. Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями навчальної інформації з метою прогнозу ефективності й корекції освітнього процесу з фізичного виховання.
ФК 10. Здатність до опанування та використання педагогічних, медико-біологічних, інформаційних технологій для формування здорового способу життя, розвитку рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей учнів і самостійного розроблення методик і технологій для інтегрального гармонійного розвитку дитини.
ФК 11. Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, до розроблення методик і технологій з метою розвитку рухових умінь і навичок учнів та їхніх фізичних (рухових) якостей на основі розуміння й застосування засад фізіології, морфології, біомеханіки; здійснення профілактики травматизму.
ФК 12. Здатність складати робочі плани, конспекти практичних і теоретичних занять, фінансові документи для забезпечення освітнього процесу з фізичної культури в закладах загальної середньої та спеціалізованої (спортивної) освіти дітей та молоді.
ФК 13. Здатність оволодівати базовими й новими видами фізкультурної діяльності, здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за допомогою інформаційно[1]комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного та особистісного розвитку.
ФК 14. Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з учнями в закладах середньої та професійної освіти, здійснювати позакласну спортивно[1]масову, організаційну та навчально-методичну фізкультурно[1]оздоровчу роботу.
ФК 15. Здатність розвивати в учнів уміння й навички дій різних видів рухової активності, а також роботи в команді, взаєморозуміння та взаємодопомоги методами й засобами фізичного виховання.

Професійні профілі випускників з прикладами

Випускники спроможні обіймати посади, кваліфікаційні вимоги яких передбачають наявність ступеня бакалавра зі спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)» у закладах загальної середньої освіти та позашкільної освіти учнівської молоді. Професійні назви робіт (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»):

2320 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу.
2359.2 Керівник секції спортивного напряму.
3414 Фахівець із організації дозвілля.
3475 Інструктор з фізичної культури.
3340 Асистент вчителя.
232 Вчителі середніх навчальних закладів;
234 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів;
235 Інші професіонали в галузі навчання;
334 Інші фахівці в галузі освіти;
3475 Спортивні тренери, судді з виду спорту, інструктори, методисти та професійні спортсмени.

Доступ до подальшого навчання

Випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100-бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення УНУС "Про рейтингову оцінку діяльності студента Уманського НУС "

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) здійснюється у формі атестаційного екзамену. За результатами успішної атестації видається документ встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «Бакалавр середньої освіти (Фізична культура). Вчитель фізичної культури закладу загальної середньої освіти»

Форма навчання

Денна, тривалість - 3 роки 10 місяців

Завідувач кафедри

Мороз Юрій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент