+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма "Менеджмент" (бакалавр)

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 «Менеджмент»

Обмеження щодо форм навчання

Без обмежень

Освітня кваліфікація

Бакалавр з менеджменту

Профіль програми

Освітня програма підготовки бакалаврів з менеджменту формує здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук.

Обсяг освітньої програми на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. Програма підготовки бакалаврів відповідає стандарту вищої освіти, затвердженого  та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України МОН України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 29.10.2018 р. № 1165; відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України,  так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма  реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

 

Перелік компетентностей випускника

1. Загальні компетентності

• Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

• Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

• Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

• Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

• Здатність спілкуватися іноземною мовою.

• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

• Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

• Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

• Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

• Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

• Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

• Здатність працювати у міжнародному контексті.

• Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

 

2. Спеціальні компетентності

• Здатність визначати та описувати характеристики організації.

• Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

• Здатність визначати перспективи розвитку організації.

• Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

• Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

• Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.

• Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

• Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

• Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

• Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.

• Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

• Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

• Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.

• Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.

• Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.

 

3. Програмні результати навчання

• Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

• Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

• Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.

• Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

• Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

• Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

• Виявляти навички організаційного проектування.

• Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.

• Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.

• Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.

• Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.

• Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

• Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.

• Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.

• Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.

• Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

• Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

 

Професійні профілі випускників

Набуті компетентності дають можливість випускникам виконувати таку професійну роботу згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (КП): менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів (код КП 1411-1496). Зокрема фахівці з менеджменту можуть займати первинні посади:

  • помічник керівника малого підприємства без апарату управління;
  • помічник керівника підприємства (установи, організації);
  • помічник керівника іншого основного підрозділу; менеджера з  адміністративної роботи;
  • бренд-менеджер;
  • менеджер по роботі з клієнтами (із тендером);
  • менеджера з персоналу;
  • спеціаліст з управління проектами та програмами в сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
  • фахівця з стратегічного управління;
  • фахівець з корпоративного управління;
  • фахівець інфокомунікацій.

За умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, зовнішньоекономічна, освітня, науково дослідницька.

 

Академічні права випускників

Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

 

Форма навчання

Денна/заочна

 

Гарант освітньої програми

Кандидат економічних наук, доцент Пітель Ніна Якимівна