+38 (04744) 3-20-11
Меню

073 "Менеджмент" (Менеджмент організацій і адміністрування)

Назва спеціальності  

073 "Менеджмент"

Спеціалізація

"Менеджмент організацій і адміністрування"

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Магістр з менеджменту організацій і адміністрування

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визначення попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Магістр з менеджменту організацій і адміністрування» передбачає ґрунтовну підготовку фахівців, здатних самостійно виконувати професійну діяльність у сфері менеджменту організацій і адміністрування; розвивати загальні та професійні  компетентності з менеджменту, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння основами наукової та педагогічної діяльності.

Профіль програми

Освітня програма підготовки магістрів розрахована на 1,5 роки навчання і передбачає вивчення дисциплін професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки, дисциплін професійної та практичної підготовки в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Фахова компетентність

магістра з менеджменту організацій і адміністрування передбачає:

  • уміння отримувати, аналізувати, узагальнювати і використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень;
  • здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях;
  • навички застосування методів і технологій менеджменту;
  • навички організації управління господарською діяльністю підприємства та здійснення управлінського консультування;
  • вміння визначати стратегію підприємства та розробляти перспективні плани;
  • здатність працювати з інформацією, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах;
  • здатність здійснювати комунікаційну діяльність;
  • володіння дослідницьким інструментарієм, необхідним для вдосконалення та перетворення управлінських систем;
  • здатність використовувати професійно-профільні знання для вирішення практичних завдань в галузі економіки та управління.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітня програма формує фундаментальні знання та фахові навички з питань організаційно-управлінської, аналітичної діяльності в галузі менеджменту з акцентом на управлінні підприємствами.

Магістр з менеджменту організацій і адміністрування має право займати такі посади: керівник підприємства; менеджер-логіст; менеджер з персоналу; менеджер відділу збуту; керівник виробничого підрозділу; голова фермерського господарства; комерційний директор; менеджер комерційного відділу; фахівець з аналізу ринку; економічний радник; начальник відділення; спеціаліст планово-економічного відділу; керівник лінійного підрозділу, цеху, окремого виробництва підприємства; заступник керівника підприємства з питань економіки, матеріально-технічного забезпечення, фінансів; керівник відділу матеріально-технічного забезпечення або постачання; інспектор з контролю якості, охорони праці, техніки безпеки; консультант в апаратах органів державної влади; фахівець з фінансово-економічної безпеки; викладач навчального закладу; науковий співробітник.

Доступ до подальшого навчання

Випускники мають право продовжити освіту на наступному (третьому) освітньому-науковому рівні – доктор філософії.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Підсумкова атестація на здобуття кваліфікації  магістра з менеджменту організацій і адміністрування проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи.

Підсумкову атестацію випускників здійснює Екзаменаційна комісія.

Умовою допуску студента до захисту кваліфікаційної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість – 1,5 роки