Меню

Освітня програма "Менеджмент" (бакалавр)

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

073 «Менеджмент»

Обмеження щодо форм навчання

Без обмежень

Освітня кваліфікація

Бакалавр менеджменту

Профіль програми

Метою ОП є забезпечення якісної, доступної сучасної освіти в галузі менеджменту завдяки знанням та досвіду науково-педагогічних працівників, розвитку наукових і освітніх технологій.

Цілі ОП полягають у підготовці компетентних, креативних та конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців у сфері управління, які володіють лідерськими навичками і сучасним способом мислення та здатні реалізовувати отримані знання на практиці у науці, виробництві й бізнесі шляхом розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем управління організаціями і їх підрозділами з урахуванням їх інноваційності та відповідності комерційному попиту ринку.

Обсяг освітньої програми на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. Програма підготовки бакалаврів відповідає стандарту вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України МОН України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 29.10.2018 р. № 1165; відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві зі cтейкхолдерами.

Перелік компетентностей випускника

1. Загальні компетентності

• Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

• Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

• Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

• Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

• Здатність спілкуватися іноземною мовою.

• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

• Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

• Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

• Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

• Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

• Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

• Здатність працювати у міжнародному контексті.

• Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

• Здатність до безперервного і самостійного навчання та саморозвитку для застосування концептуальних і базових знань в галузі менеджменту.

 

2. Спеціальні компетентності

• Здатність визначати та описувати характеристики організації.

• Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

• Здатність визначати перспективи розвитку організації.

• Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

• Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

• Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.

• Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

• Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

• Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

• Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.

• Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

• Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

• Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.

• Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.

• Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.

• Здатність розробляти практичні рекомендації для формування ефективної  сучасної системи аграрного менеджменту.

• Здатність формувати стратегії розвитку підприємства на основі систематизації й аналізу первинної внутрішньої та зовнішньої інформації в умовах активізації міжнародних інтеграційних процесів.

3. Програмні результати навчання

• Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

• Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

• Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.

• Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

• Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

• Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

• Виявляти навички організаційного проектування.

• Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.

• Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.

• Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.

• Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.

• Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

• Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.

• Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.

• Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.

• Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

• Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

• Застосовувати методи стратегічного та поточного планування розвитку організацій, визначати пріоритети щодо функціонування аграрних підприємств, зокрема садівничих, на внутрішньому і зовнішньому ринках.

• Демонструвати навички обґрунтування управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів господарювання аграрної сфери  на основі комплексного економічного та фінансового аналізу.

• Демонструвати навички застосування концептуальних і базових знань в галузі менеджменту для обґрунтування управлінських рішень щодо формування, оптимізації та реорганізації діяльності підприємств аграрного сектору, їх структурних підрозділів та бізнес-процесів.

Професійні профілі випускників

Набуті компетентності дають можливість випускникам згідно Класифікатора професій України ДК 003:2010 займати посади, що відповідають розділу 3. «Фахівці»:

343. Технічні фахівці в галузі управління.

344. Державні інспектори.

Серед них – посади у сферах операційного менеджменту, продажу та маркетингу, управління бізнес-процесами і персоналом, а саме: менеджера з адміністративної роботи, менеджера зі зв’язків з громадськістю, фахівця з ефективності підприємництва, фахівця з стратегічного управління, фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, фахівця з економічних питань, менеджера з персоналу, менеджера з логістики, менеджера з постачання, менеджера зі збуту, менеджера з маркетингу, менеджера з реклами.

 

Академічні права випускників

Мають право продовжити навчання за програмами другого рівня вищої освіти в галузях, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра, або суміжною: магістерські освітні програми вищої освіти.

Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі вищої освіти.

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

 

Форма навчання

Очна денна/заочна

 

Гарант освітньої програми

Доктор економічних наук Кустріч Лілія Олександрівна