Меню

Освітня програма "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" (магістр)

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень 

 

Ступінь вищої освіти

Магістр

 

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

Спеціальність

073 «Менеджмент»

 

Обмеження щодо форм навчання

Без обмежень

 

Освітня кваліфікація

Магістр менеджменту

 

Профіль програми

Метою освітньої програми є забезпечення якісної, доступної сучасної освіти в галузі менеджменту завдяки знанням та досвіду науково-педагогічних працівників, розвитку наукових і освітніх технологій. Цілі освітньої програми полягають у підготовці висококваліфікованих, креативних та перспективних менеджерів зовнішньоекономічної діяльності, здатних приймати участь у наукових дослідженнях, спрямованих на створення новітніх методів управління діяльністю суб’єктів господарювання різних за розміром та організаційно-правовою формою з урахуванням їх інноваційності та відповідності комерційному попиту вітчизняного і світового ринків.

Обсяг освітньої програми становить 90 кредитів ЄКТС.

Програма підготовки магістрів відповідає стандарту вищої освіти, затвердженому та введеному в дію наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження стандарту вищої освіти із галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності: 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня, рівень освіти: Магістр» від 10.07.2019 р. № 959; відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю.

Освітня програма базується на здобутті поглиблених знань із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, теорії адаптивного управління, яка передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання: здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.d) за науковими програмами.

Програма підготовки складається з: теоретичної компоненти – 60 кредитів ЄКТС (66,7%), у тому числі: обов’язкових дисциплін – 36,0 кредитів ЄКТС (40,0%); дисциплін вільного вибору студента – 24,0 кредити ЄКТС (26,7%); практичної компоненти – 12 кредитів ЄКТС (13,3%), у тому числі: виробнича й переддипломна практики; підсумкової атестації – 18 кредитів ЄКТС (20,0%).

Програма реалізується в тісному співробітництві зі cтейкхолдерами.

 

Перелік компетентностей випускника

1. Загальні компетентності

1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

2. Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті.

3. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень.

4. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді.

5. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.

6. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.

2. Спеціальні компетентності

1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.

2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.

3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту.

4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.

5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми.

7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.

8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.

9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.

10. Здатність до управління організацією та розвитком її зовнішньоекономічної діяльності. 

 

3. Програмні результати навчання

1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.

2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.

3. Проектувати ефективні системи управління організаціями.

4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.

5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.

6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.

7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.

8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.

9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами.

10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.

11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом) в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу) в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

 

Професійні профілі випускників

Набуті компетентності дають можливість випускникам згідно Класифікатора професій України ДК 003:2010 займати посади, що відповідають розділу 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)»:

12. Керівники підприємств, установ та організацій.

13. Керівники малих підприємств без апарату управління.

14. Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.

Серед них наступні: менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; менеджер (управитель) з персоналу; менеджер (управитель) з питань зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); менеджер (управитель) з постачання; керівник урядового органу державного управління; керівник підприємства (установи, організації); керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює діяльність з управління ЗЕД; керівник структурного підрозділу - головний спеціаліст з ЗЕД.

Випускник придатний для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та функціонують в межах усіх основних видів економічної діяльності (добувної та переробної промисловості, будівництва, сільського господарства, фінансової діяльності, інших). 

 

Академічні права випускників

Магістр менеджменту зовнішньоекономічної діяльності має право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти –доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи магістра.

 

Форма навчання

Очна денна

 

Гарант освітньої програми

Кандидат економічних наук Пітель Ніна Якимівна