+38 (04744) 3-20-11
Меню

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр)

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

24 Сфера обслуговування

Спеціальність 

241 «Готельно-ресторанна справа»

Обмеження щодо форм навчання

Без обмежень

Освітня кваліфікація

Бакалавр з готельно-ресторанної справи

 

Профіль програми

Освітня програма підготовки бакалаврів з готельно-ресторанної справи забезпечує здатність особи вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері обслуговування або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС. Вона відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України,  так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців сфери обслуговування. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

 

Перелік компетентностей випускника

1. Загальні компетентності

 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку  предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність діяти соціально-відповідально та свідомо.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і  письмово.
 • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 • Навики здійснення безпечної діяльності.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою .

 

2. Спеціальні  компетентності

 • Здатність аналізувати тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного господарства.
 • Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність.
 • Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни.
 • Здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії (робота в команді).
 • Здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
 • Здатність проектувати процес надання основних і додаткових послуг у підприємствах (закладах) готельно-ресторанного  та рекреаційного господарства.
 • Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і складати необхідну нормативну документацію на напівфабрикати та готову кулінарну продукцію.
 • Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів.
 • Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, уміння вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів.
 • Здатність розробляти та формувати об’ємно-планувальні рішення підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість продукції та послуг на підприємствах сфери гостинності.
 • Здатність розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

 

3. Програмні результати навчання

 • Називати та відтворювати основні положення законодавства, національних і міжнародних стандартів, що регламентують діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
 • Визначати базові теоретичні поняття з організації сервісно-виробничих процесів та діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
 • Знати фахову термінологію державною та іноземною мовам та застосовувати її у професійній сфері.
 • Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного господарства.
 • Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
 • Аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих наукових концепцій сервісно-виробничі процеси готельного та ресторанного бізнесу.
 • Проектувати процес надання основних і додаткових послуг у підприємствах (закладах) готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладах.
 • Проектувати технологічний процес виробництва продукції і складати необхідну нормативну документацію на напівфабрикати та готову кулінарну продукцію.
 • Здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів.
 • Розробляти нові послуги (продукцію) використовуючи технології виробництва та обслуговування споживачів.
 • Застосовувати сучасні програмні продукти в організації роботи закладів готельного та ресторанного господарства.
 • Розуміти сутність методів контролю якості продуктів та послуг закладів готельного і ресторанного господарства.
 • Визначати та формувати організаційну структуру підрозділів, визначати їх завдання та необхідні посади, кваліфікаційний рівень, координувати їх діяльність.
 • Організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці та протипожежної безпеки в закладах готельного і ресторанного господарства при їх експлуатації.
 • Розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
 • Усвідомлювати соціальну значущість своєї професії.
 • Демонструвати повагу до представників індивідуального та культурного різноманіття.
 • Застосовувати комунікативні навички у професійній сфері.
 • Виявляти професійну толерантність до виявлення альтернативних принципів.
 • Демонструвати виконання професійних завдань у стандартних та невизначених ситуаціях.
 • Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
 • Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

 

Професійні профілі випускників

Бакалавр з готельно-ресторанної справи здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010).

1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення

1455.1 Менеджер (управитель) у готельному господарстві

1456 Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства

1456.1 Менеджер (управитель) ресторану

1456.2 Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)

1456.3 Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та постачають готові страви

2482  Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи

2482.2 Професіонали із готельної та ресторанної справи

2482.2 Фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.) 

2482.2 Фахівець із готельної справи 

2482.2 Фахівець із ресторанної справи  

3414 Консультанти з подорожей та організатори подорожей

3414 Організатор туристичної і готельної діяльності 

3414 Фахівець з готельного обслуговування

3414 Фахівець із конференц-сервісу 

3414 Фахівець із організації дозвілля

3414 Організатор туристичної і готельної діяльності 

 

Академічні права випускників

Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

 

Форма навчання

Денна

 

Гарант освітньої програми

Кандидат економічних наук, доцент Кожухівська Раїса Борисівна