Меню

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр)

Галузь знань

24 Сфера обслуговування

Спеціальність

241 Готельно-ресторанна справа

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з готельно-ресторанної справи

Рівень кваліфікації

Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми

Підготовка соціально мобільних, конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців для організації сервісної, організаційно-управлінської, проєктної, виробничо-технологічної та економічної діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, які володіють загальними і спеціальними (фаховими) компетентностями.

Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні наукові дослідження в сфері обслуговування і передбачає оволодіння системою поглиблених знань щодо загальнонаукових та спеціальних методів, професійних методик і технологій, які необхідні для забезпечення ефективної сервісної, організаційно-управлінської, виробничо-технологічної  і економічної діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу та при організації сільського зеленого туризму.

Ключові результати навчання

Загальні компетентності

ЗК 01. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку  предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.

ЗК 02. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 05. Здатність працювати в команді.

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 07. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК 08. Навики здійснення безпечної діяльності.

ЗК 09. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності.

 СК 02. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність.

СК 03. Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни.

 СК 04. Здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії.

СК 05. Здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

 СК 06. Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і послуг та сервісний процес реалізації основних і додаткових послуг у підприємствах (закладах) готельно-ресторанного та рекреаційного господарства.

 СК 07. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів.

СК 08. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання готельних та ресторанних послуг для різних сегментів споживачів.

СК 09. Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, уміння вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів.

СК 10. Здатність працювати з технічною, економічною, технологічною та іншою документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом готельного та ресторанного бізнесу.

СК 11. Здатність виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властивості і показники якості продукції та послуг, що впливають на рівень забезпечення вимог споживачів у сфері гостинності.

 СК 12. Здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, формулювати бізнес-ідею розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

СК 13. Здатність здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

СК 14. Здатність забезпечувати сервісно-виробничий процес з надання послуг гостинності при організації сільського зеленого туризму.

 

Програмні результати навчання

РН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення законодавства, національних і міжнародних стандартів, що регламентують діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

 

РН 02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії готельної та ресторанної справи, організації обслуговування споживачів та діяльності суб’єктів ринку готельних та ресторанних послуг, а також суміжних наук.

 

РН 03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово.

 

РН 04. Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного господарства.

 

РН 05. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

 

РН 06. Аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих наукових концепцій сервісні, виробничі та організаційні процеси готельного та ресторанного бізнесу.

 

РН 07. Організовувати процес обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки.

 

РН 08. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами готельних та ресторанних послуг.

 

РН 09. Здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів.

 

РН 10. Розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні технології виробництва та обслуговування споживачів.

 

РН 11. Застосовувати сучасні інформаційні технології для організації роботи закладів готельного та ресторанного господарства.

 

РН 12. Здійснювати ефективний контроль якості продуктів та послуг закладів готельного і ресторанного господарства.

РН 13. Визначати та формувати організаційну структуру підрозділів, координувати їх діяльність, визначати їх завдання та штатний розклад, вимоги до кваліфікації персоналу.

 

РН 14. Організовувати роботу в закладах готельного і ресторанного господарства, відповідно до вимог охорони праці та протипожежної безпеки.

 

РН 15. Розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

 

РН 16. Виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати своєї діяльності.

 

РН 17. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань при організації ефективних комунікацій зі споживачами та суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу.

 

РН 18. Презентувати власні проекти і розробки, аргументувати свої пропозиції щодо розвитку бізнесу.

 

РН 19. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості.

 

РН 20. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

РН 21. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 

 РН 22. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

 

РН 23. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єктів сільського зеленого туризму при наданні послуг гостинності.

Професійні профілі випускників

Бакалавр з готельно-ресторанної справи здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010).

1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення

1455.1 Менеджер (управитель) у готельному господарстві

1456 Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства

1456.1 Менеджер (управитель) ресторану

1456.2 Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)

1456.3 Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та постачають готові страви
2482  Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи

2482.2 Професіонали із готельної та ресторанної справи

2482.2 Фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.) 

2482.2 Фахівець із готельної справи 

2482.2 Фахівець із ресторанної справи 

3414 Консультанти з подорожей та організатори подорожей

3414 Організатор туристичної і готельної діяльності 

3414 Фахівець з готельного обслуговування

3414 Фахівець із конференц-сервісу 

3414 Фахівець із організації дозвілля

3414 Організатор туристичної і готельної діяльності

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчання за програмою другого рівня вищої освіти в галузях, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра, або суміжною: магістерські (освітньо-наукові/освітньо-професійні) програми вищої освіти

Положення про оцінювання 

 

Оцінювання здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Уманському НУС,  Положення про порядок моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС, Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС.

 

Контрольні заходи в Уманському НУС включають поточний, модульний та підсумковий контроль.

 

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений атестаційний екзамен, захищена кваліфікаційна робота.

 

Форма навчання

Денна

 

Гарант освітньої програми

Кандидат економічних наук, доцент Коваленко Любов Григорівна

 

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор Транченко Людмила Володимирівна